CELEST TRIO

A16772B

BEICAS

Veikliosios medžiagos: fludijoksonilas 25 g/l + difenokonazolas 25 g/l + tebukonazolas 10 g/l

Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Celest Trio 060 FS – fenilpirolų ir triazolų grupės kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams bei vasariniams kviečiams, miežiams ir avižoms nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Celest Trio 060 FS – fenilpirolų ir triazolų grupės kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams bei vasariniams kviečiams, miežiams ir avižoms nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

VEIKIMO BŪDAS

Fludijoksonilas yra ilgo kontaktinio veikimo fungicidinė veiklioji medžiaga, dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų, bei į dygstančio daigo koleoptilę. Labai gerai saugo sėklą nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų.

Difenokonazolas

Celest Trio sudėtyje esantis difenokonozolas yra sisteminio veikimo fungicidas, palaipsniui patenkantis į daigą per šaknis, todėl veikia ilgai. Difenokonazolas turi platų veikimo spektrą, įskaitant ir kviečių nykštukines kūles.

Tebukonazolas

Yra sisteminio veikimo fungicidas. Greitai patenkantis per šaknis į daigą ir pernešamas į augimo kūgelį. Jis veiksmingas nuo dulkančiųjų ir kietųjų kūlių, pašaknio puvinių, sėklos infekcijų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Augalai

Ligų sukėlėjai

Norma, l/t sėklų

Žieminiai kviečiai

Kietosios kūlės (Tilletiacaries) Dulkančios kūlės (Ustilagotritici)
Daigų pašaknio puviniai (Fusariumspp.) Pavasarinis pelėsis (Microdochium nivale) Daigų septoriozė (Stagonospora nodorum) Nykštukinės kūlės (Tilletia controversa)

1,5-2,0

Vasariniai kviečiai

Daigų pašaknio puviniai (Fusariumspp.) Daigų septoriozė (Stagonospora nodorum) Kietosios kūlės (Tilletia caries) Dulkančios kūlės (Ustilago tritici)

1,5-2,0

Žieminiai miežiai

Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophorateres) (nuo sėklos infekcijos)
Juostuotoji dryžligė (Pyrenophoragraminea) Daigų pašaknio puviniai (Fusariumspp.) Pavasarinis pelėsis (Microdochium nivale) Kietosios kūlės (Ustilago hordei)

1,5

Vasariniai miežiai

Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophorateres) (nuo sėklos infekcijos)
Juostuotoji dryžligė (Pyrenophoragraminea) Daigų pašaknio puviniai (Fusariumspp.) Kietosios kūlės (Ustilago hordei)

1,5-2,0

Rugiai

 

Daigų pašaknio puviniai (Fusariumspp.)
Pavasarinis pelėsis (Microdochiumnivale) Stiebinės kūlės (Urocystisocculta)

1,5-2,0

Kvietrugiai

Daigų pašaknio puviniai (Fusariumspp.) Pavasarinis pelėsis (Microdochium nivale)

1,5-2,0

Avižos

Dulkančiosios kūlės (Ustilago avenae)

1,5

LIGŲ SUKĖLĖJŲ ATSPARUMO RIZIKOS MAŽINIMAS

Celest Trio 060 FS sudėtyje esantis fludijoksonilas  yra nesisteminis fenilpirolų grupės fungicidas, kildinamas iš natūralios medžiagos pirolnitrino, ir pagal veikimą yra priskiriamas FRAC grupei E2. Panaudojus fludijoksonilą preventyviai, kaip produktą sėklos apdorojimui, yra slopinamas patogeninių grybų sporų sudygimas. Fludijoksonilui būdinga nuo žemos iki vidutinės atsparumo rizika (FRAC kodas 12).

Difenokonazolas ir tebukonazolas yra D - metilazės blokatoriai (DMI fungicidų grupė) ir priklauso FRAC grupei G1. Ligų sukėlėjų atsparumo atsiradimo rizika vidutinė (FRAC kodas 3). DMI fungicidams nebūdingas kryžminis atsparumas kitų klasių fungicidams, naudojamiems javų ligų kontrolei, tame tarpe ir fenilpirolams.

Fludijoksonilo patekimas į daigus ir lapus yra ribotas, šia veiklia medžiaga javai sezono metu nepurškiami. Tuo tarpu DMI fungicidai sistemiškai juda augale, jie gana plačiai naudojami lapų ligų kontrolei.

Yra žinomi kai kurių su sėkla ir per dirvą plintančių patogeninių grybų (Microdochium nivale, Fusarium culmorum, Ustilago nuda ir kt.) atsparumo atvejai, todėl reikia laikytis atsparumo mažinimo priemonių. Fludijoksonilą rekomenduojama naudoti mišiniuose su kitomis veikliomis medžiagomis ar kaitalioti su kitoms klasėms priklausančiomis veikliomis medžiagomis. Atliekant purškimus nuo lapų ligų DMI fungicidais reiktų rinktis kitų veiklių medžiagų fungicidus nei beico sudėtyje esančios. Sezono metu prioritetai turi būti skiriami integruotai ligų kontrolei (atsparios veislės, sėjomaina, pesticidai pagal poreikį ir kt.).

BEICAVIMO REKOMENDACIJOS

Sėklų beicavimui naudojamas produkto vandeninis tirpalas. Bendras tirpalo kiekis turėtų būti 6-10 l/t. Produkto norma (litrais) vienai tonai sėklos, skiedžiama 4 - 8 l vandens. Beicas turi tolygiai padengti sėklas, todėl jei reikia (ypač kai sėkla smulki), vandens kiekis gali būti didinamas. Produktą sėklos beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą, užtikrinančia gerą sėklos padengimą.

Beicavimui galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir porcijines beicavimo mašinas. Naudojamos tik tam skirtos, gerai paruoštos ir sureguliuotos pasirinktai beico normai mašinos. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina išvalyti ir išplauti.

Prieš beicuojant beicuotuvas sureguliuojamas reikiamam beico tirpalo dozavimui, beicavimo metu reikėtų stebėti tirpalo dozavimą ir kitų beicuotuvo sistemų darbą.

Beicuojamos sėklos turi būti išvalytos, mechaniškai nepažeistos, nedulkėtos, švarios nuo kitų priemaišų. Atitinkamai paruošta sėkla gerai padengiama, tolygiai išsibeicuoja, nebūna beico nuostolių, nedulka.

Nereikėtų beicuoti drėgnos ar sudygusios sėklos. Kai beicuojamos sėklos drėgnis daugiau kaip 16 %, gali nukentėti daigumas, tokią sėklą reikia nedelsiant pasėti, jos negalima sandėliuoti.

Likusi nepasėta sėkla gali būti paliekama kitam sezonui tik jei yra normalaus drėgnio (13 - 14 %) ir bus laikoma sausai. Tačiau po metų reikėtų patikrinti sėklos daigumą.

Sėjai naudojamos gerai paruoštos ir tiksliai išsėjimo normai sureguliuotos sėjamosios.

TIRPALO RUOŠIMAS

Pripilkite  pusę  reikiamo  kiekio  vandens  į  beicavimo  įrangos  talpą.  Pridėkite  reikiamą,  iš  anksto apskaičiuotą,  produkto  kiekį  ir įjunkite maišymo  įrenginį.  Supilkite  pastoviai  maišydami  trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas per 24 valandas.

FITOTOKSIŠKUMAS

Tinkamai naudojant nefitotoksiškas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Beicuojant sėklą būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034), neperšlampamą prijuostę, tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Supilant ir sėjant beicuotą sėklą reikia dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų dalelių (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13982) bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Higienos priemonės. Po apsaugine apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti.

Darbo metu nerūkyti, negerti, nevalgyti. Baigus darbą ar prieš valgant, visada nusiprausti vandeniu su muilu, išskalauti burną, darbo aprangą išplauti, o apsaugines priemones išvalyti. Beicuojant, patalpa turi būti gerai vėdinama.

APLINKOS APSAUGA

Kenksmingas vandens organizmams.

Augalų apsaugos produktu apdorotą sėklą visiškai įterpti į dirvą. Neužteršti vandens, naudojamo laistyti ar namų ūkyje, bei vandens telkinių, tvenkinių, griovių, ežerų, nutekamojo vandens sistemų produkto likučiais. Negalima leisti ganytis naminiams gyvuliams ant sudygusių pasėlių.

BEICUOTŲ GRŪDŲ SAUGOJIMAS

Grūdų negalima naudoti maistui ar gyvuliams šerti, paukščiams lesinti. Maišai su sėkla turi būti specialiai pažymėti ir laikomi sandariai uždaryti, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą, skirtą beicavimui. Negalima produkto arba jo likučių pilti į nutekamuosius vandenis arba į vandens telkinius. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Laikyti ne žemesnėje negu -5°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Užšalusį produktą galima naudoti jį atšildžius. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių grybinių ligų, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių ligų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

 
 

Pavojinga aplinkai

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 20 l, 220 l.