FALCON ® FORTE

FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 53 g/l (5,42%), spiroksaminas 224 g/l (22,9%), tebukonazolas 148 g/l (15,13%). 
Produkto forma: koncentruota emulsija. 


Plataus spektro, sisteminio veikimo, triazolų ir spiroketalaminų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių ligų. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Kenksmingas prarijus ar įkvėpus. 
Smarkiai pažeidžia akis. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l. 
Registracijos Nr. AS2-10F(2017) 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai. 

Gamintojas/registracijos savininkas: 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: 8 614 23997. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. 

FALCON FORTE yra sisteminis fungicidas, kuris naikina lapų ir varpų ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. 

Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo nuo: 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola) 
Varpų septoriozės (Phaeosphaeria nodorum) 
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis) 
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita) 

Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo nuo: 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Tinkliškosios dryžligės (Pyrenophora teres) 
Rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis) 
Varpų septoriozės (Phaeosphaeria nodorum) 
Smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei) 

Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo nuo: 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola) 
Varpų septoriozės (Phaeosphaeria nodorum) 
Dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis)
Rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita) 

Žieminius rugius apsaugo nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita) 

FALCON FORTE purškimo laikas: 

  • nuo lapų ligų purkšti prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams arba vos tik pasirodo pirmieji simptomai, kai kviečiai, kvietrugiai ir rugiai pradeda bamblėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), miežius purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61);
  • nuo varpų ligų kviečius, kvietrugius ir rugius purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), miežius purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pradžios (BBCH 51-61). Fungicido efektyvumas nuo varpų ligų bus geresnis kviečius, kvietrugius ir rugius purškiant nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59-69), miežius – nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pradžios (BBCH 59-61).

Purškimo norma: 0,6-0,8 l/ha. 
Vandens kiekis: 200-300 l/ha. 
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1. 
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti: 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos. 

Veikimo laikas 

Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. FALCON FORTE apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje FALCON FORTE naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią FALCON FORTE normą. 

PASTABOS 

  • Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
  • Purkšti tik sausus augalus.
  • Nenaudoti esant stipriam vėjui.
  • Nuo miltligės galima purkšti esant +5-+12°C temperatūrai, o purškiant nuo kitų ligų oro temperatūra neturi būti žemesnė nei +12°C.
  • Kai FALCON FORTE naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pageltimas), kai javai purškiami esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (esant žemesnei nei +12°C arba aukštesnei nei +25°C temperatūrai, mažai santykinei oro drėgmei), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25ºC arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Produkto sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Protiokonazolas ir tebukonazolas pagal veikimo pobūdį priklauso DMI fungicidams (FRAC kodas G1), spiroksaminas yra aminų grupės fungicidas (FRAC kodas G2). Kryžminio atsparumo tarp šių veikliųjų medžiagų nėra, tačiau tikėtina, kad kryžminis atsparumas yra tarp tai pačiai veikimo grupei priklausančių veikliųjų medžiagų (tas pats FRAC kodas).  
Patogenų atsparumo išsivystymo rizika FALCON FORTE vertinama kaip vidutinė. Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo riziką, FALCON FORTE būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurkškite daugiau kartų nei nurodyta etiketėje. Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką. 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą produkto kiekį lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Po darbo purkštuvą išplauti, paplavas išpurkšti ant jau purkštų fungicidu plotų. Neleisti produktui patekti į vandens telkinius, nutekamuosius vandenis. 

MAIŠYMAS 

Dėl FALCON FORTE maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. 

LAIKYMAS 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 2 metai. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu. 
Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas 
poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą 
(atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, anglies dioksidas, putos, smėlis. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo 
(skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

GARANTINIAI REIKALAVIMAI 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

®-registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 15 l