PRIAXOR®

FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 75,0 g/l (7,3 %), piraklostrobinas 150,0 g/l (14,6 %)

Cheminės grupės: karboksamidų ir strobilurinų

Produkto forma: koncentruota emulsija 

Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu, naudojamas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose ir avižose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Kenksmingas įkvėpus. 
Kenksmingas prarijus. 
Įtariama, kad sukelia vėžį. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Sudėtyje yra propano rūgšties 2-hidroksi-2-etilheksilesterio. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. 
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112 
Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112 

Pakuotė:  1 l, 3 l, 5 l, 10 l  
Registracijos numeris:  AS2-7F(2019) 
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės 
Galiojimo laikas:  2 metai 
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 30º C

Užregistravo: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva 
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija 
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

Priaxor yra sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo daugelio ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose ir avižose. Priaxor sudarytas iš 2 veiklių medžiagų: piraklostrobino (strobilurinų cheminė klasė, Qol grupė) ir fluksapiroksado (karboksamidų cheminė klasė, SDHI grupė). 
Piraklostrobinas yra apsauginis fungicidas, turintis ir gydomųjų savybių nuo rūdžių, kviečių dryžligės, tinkliškosios dryžligės ir rinchosporiozės. Jis yra lokaliai sisteminis ir translaminarinis, arba dalinai sisteminis. Piraklostrobino fiziologinis poveikis, kuris dar vadinamas žalinimo efektu, padeda augalui geriau pasisavinti dirvoje esantį azotą. Augalai, nupurkšti piraklostrobinu tampa atsparesni abiotiniam stresui, tokiam kaip trumpalaikės sausros ar saulės radiacija. Augalų lapai ilgiau išlieka žalesni, lėtėja senėjimo procesas, ir dėl to didėja derlius ir gerėja grūdų kokybė. 

Fluksapiroksadas yra plataus spektro apsauginį ir gydomąjį veikimą turintis fungicidas, veikiantis javuose nuo lapų septoriozės, lapų ir varpų septoriozės, tinkliškosios dryžligės, miltligės, ramularijos, rinchosporiozės, kviečių dryžligės ir rūdžių. Skirtingai nuo kitų karboksamidų, fluksapiroksadas yra sisteminio veikimo fungicidas, kuris patekęs į augalo vidų juda akropeliai (iš apačios į viršų) ir taip yra pernešamas į naujai išaugančias augalo dalis. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę. 

Javuose 0,75-1,5 l/ha Priaxor galima naudoti nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25–69). Šios dvi veikliosios medžiagos papildo vieną, todėl fungicidas veikia ilgai ir patikimai nuo visų labiausiai paplitusių ligų javuose. Priaxor saugo javus 30-40 dienų po panaudojimo, o nuo javų rūdžių jo veikimas dar ilgesnis – 40-50 dienų. 

*Norint maksimalaus veiksmingumo nuo septoriozės ir kviečių dryžligės, Priaxor naudokite didesnėmis rekomenduojamomis normomis arba mišinyje su kitu gydomą veikimą nuo esamų ligų turinčiu fungicidu iš kitos atsparumo grupės.
**Norint išvengti atsparumo išsivystymo miltligei, naudokite Priaxor didesnėmis rekomenduojamomis normomis arba mišinyje su kitu gydomą veikimą nuo esamų ligų turinčiu fungicidu iš kitos atsparumo grupės. 

REKOMENDACIJOS IR NORMOS

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai 
Lapų septoriozė* Mycosphaerella graminicola
Lapų ir varpų septoriozė* Phaeosphaeria nodorum
Kviečių dryžligė* Pyrenophora tritici-repentis
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Rudosios rūdys Puccinia recondita
Miltligė** Blumeria graminis 

Norma: Priaxor 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kviečiuose ir kvietrugiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. 

Norma: Priaxor 0,75 l/ha. Kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių žieminiuose kviečiuose ir kvietrugiuose. 

Didžiausias purškimų skaičius purškiant 1,5 l/ha -1, arba purškiant du kartus 21 dienos intervalu po 0,75 l/ha  - didžiausias purškimų skaičius – 2. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos. 

 

Vasariniai kviečiai
Lapų septoriozė* Mycosphaerella graminicola
Lapų ir varpų septoriozė* Phaeosphaeria nodorum
Kviečių dryžligė Pyrenophora tritici-repentis
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Rudosios rūdys Puccinia recondita
Miltligė** Blumeria graminis 

Norma: Priaxor 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių vasariniuose kviečiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. 

Norma: Priaxor 0,75 l/ha. Kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių vasariniuose kviečiuose. 

Didžiausias purškimų skaičius purškiant 1,5 l/ha -1, arba purškiant du kartus 21 dienos intervalu po 0,75 l/ha  - didžiausias purškimų skaičius – 2. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos. 

 

Rugiai 
Rudosios rūdys Puccinia hordey
Geltonosios rūdys Pucinia striiformis
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Miltligė Blumeria graminis 

Norma: Priaxor 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių rugiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. 

Norma: Priaxor 0,75 l/ha. Kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių rugiuose. 

Didžiausias purškimų skaičius purškiant 1,5 l/ha -1, arba purškiant du kartus 21 dienos intervalu po 0,75 l/ha  - didžiausias purškimų skaičius – 2. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos. 

 

Žieminiai miežiai
Tinkliškoji dryžligė Pyrenophora teres
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Ramularija Ramularia collocygni
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Rudosios rūdys Puccinia hordei
Miltligė** Blumeria graminis 

Norma: Priaxor 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių žieminiuose miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. 

Norma: Priaxor 0,75 l/ha. Kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių žieminiuose miežiuose. 

Didžiausias purškimų skaičius purškiant 1,5 l/ha -1, arba purškiant du kartus 21 dienos intervalu po 0,75 l/ha  - didžiausias purškimų skaičius – 2. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos. 

 

Vasariniai miežiai
Tinkliškoji dryžligė Pyrenophora teres
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Ramularija Ramularia collocygni
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Rudosios rūdys Puccinia recondita
Miltligė** Blumeria graminis 

Norma: Priaxor 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių vasariniuose miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. 

Norma: Priaxor 0,75 l/ha. Kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių vasariniuose miežiuose. 

Didžiausias purškimų skaičius purškiant 1,5 l/ha -1, arba purškiant du kartus 21 dienos intervalu po 0,75 l/ha  - didžiausias purškimų skaičius – 2. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos. 

Avižos
Avižų dryžligė Pyrenophora avenae

Norma: Priaxor 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių avižose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. 

Norma: Priaxor 0,75 l/ha. Kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių avižose. 

Didžiausias purškimų skaičius purškiant 1,5 l/ha -1, arba purškiant du kartus 21 dienos intervalu po 0,75 l/ha  - didžiausias purškimų skaičius – 2. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMAS 

Priaxor yra sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų piraklostrobino ir fluksapiroksado. Piraklostrobinas priklauso chinonų išorės inhibitorių (Qol) grupei (FRAC kodas C3). Piraklostrobinui, kaip ir kitiems chinonų išorės inhibitorių grupės fungicidams, būdinga didelė atsparumo atsiradimo rizika. Lietuvoje yra nustatyti lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola) atsparumo atvejai. Visiems chinonų išorės inhibitorių fungicidams būdingas kryžminis atsparumas. Fluksapiroksadas yra nauja veikli medžiaga, priklausanti sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC kodas C2). SDHI fungicidams būdinga vidutinė atsiradimo rizika tokiems ligų sukėlėjams, kaip Mycosphaerella graminicola, Stagnospora nodorum, Puccinia spp., Rhynchosporium Secalis, Pyrenophora tritici-repentis, Pyrenophora teres, Oculimacula spp. ir Ramularia collo-cygni; didelė - Blumeria graminis. 
Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.  

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 - 300 l/ha. 
Laikotarpis be lietaus – 1 valanda. 

MAIŠYMAS 

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus. 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Produkto PAKUOTĘ GERAI SUPLAKITE. Įpilkite reikiamą kiekį Priaxor ir baikite pilti vandenį. Pakuotę gerai praskalaukite ir supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 
Nešerti gyvulių javų žalia mase 21 dieną po purškimo. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SANDĖLIAVIMAS 

Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Tinkamai laikant ir naudojant nereikia imtis jokių ypatingų priemonių. Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuprausti. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 24 mėnesius. 
Apsauga nuo gaisro ir sprogimo: Garai gali suformuoti degų mišinį su oru. Venkite elektrostatinės iškrovos – užsidegimo šaltinius reikia labai gerai valyti. Gesintuvai turi būti laikomi pasiekiamose vietose.  

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

Gamintojo atsakomybė   

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.
 
® BASF registruotas prekės ženklas 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 3 l, 5 l, 10 l