SCORE 250 EC

A7402T

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l (23,6%)

Produkto forma: koncentruota emulsija

Score 250 EC – sisteminio veikimo, triazolu chemin!s klas!s fungicidas, skirtas obelims, kriauš!ms, slyvoms ir vyšnioms nuo grybiniu ligu apsaugoti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį Sukelia smarkų akių dirginimą

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones Saugoti, kad nepatektų į aplinką

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

NESKATINTI vėmimo

Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją Surinkti ištekėjusią medžiagą

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 25 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

 

Pakuotė:  250 ml, 1l, 5l.

Registracijos Nr.: 0047F/13.

Siuntos Nr.:  žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas:  2 metai.

 

® Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą: Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva. Tel. 8 5 2420017.
© Syngenta Crop Protection AG

 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. 

Veikimo būdas 

Score 250 EC – sisteminio veikimo, triazolų cheminės klasės fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms, slyvoms ir vyšnioms nuo grybinių ligų apsaugoti.

Difenokonazolas įsisavinamas žaliose augalo dalyse. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpuląsčiais. Veikia stabdydamas sterolų biosintezę ligų sukėlėjų dygstančių sporų sporadaigiuose, neleisdamas toliau vystytis grybienai. Difenokonazolui būdingas stiprus apsauginis ir gydomasis veikimas, veikia 10 dienų.
Veiksmingas nuo obelų ir kriaušių rauplių (Venturia inaequalis) ir iš dalies veiksmingas nuo miltligės (Podosphaera leucotricha).

Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.

NAUDOJIMAS

Augalai

Ligos

Produkto norma l/10000 m2 lapijos paviršiaus ploto (LPP)

Produkto norma, l/ha

Purškimo laikas

Didžiausias purškimų skaičius

Obelys

Obelų rauplės (Venturia inaequalis;

Miltligė (Podosphaera leucotricha)

0,13

0,2 Naudojamas nuo žydėjimo pradžios (BBCH 61) iki vaisių brandos vidurio (BBCH 84). Panaudojus pirmą kartą, po 10 dienų purškimas kartojamas. 2

Kriaušės

Kriaušių rauplės (Venturia pirina);

Miltligė (Podosphaera leucotricha).
0,13 0,2 Naudojamas nuo žydėjimo pradžios (BBCH 61) iki vaisių brandos vidurio (BBCH 84). Panaudojus pirmą kartą, po 10 dienų purškimas kartojamas. 2

Slyvos, vyšnios

Moniliozė (Monilia spp.)   0,2 Naudojamas žydėjimo metu (BBCH 61 - 69). Panaudojus pirmą kartą, po 10-14 dienų purškimas kartojamas. 2

Vandens kiekis

Obelims ir kriaušėms - 800-1500 l/ha, vyšnioms ir slyvoms - 800-1000 l/ha. Geriausia naudoti tiek vandens, kad visiškai padengtų augalus, bet nenutekėtų.

Dėmesio!

Score 250 EC naudojamas pačiu kritiškiausiu rauplėgrybio plitimo metu, kai infekcija jau plinta konidijomis. Pirmiems purškimams rekomenduojama naudoti Chorus 50 WG ar kontaktinius fungicidus. Smarkiai plintant ligoms intervalai tarp purškimų ne turėtų būti ilgesni nei 10 dienų. Tinka integruotai augalų apsaugos sistemai.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Score 250 EC sudėtyje esantis difenokonazolas priklauso triazolų grupės veikliosioms medžiagoms, kurių pagrindinis veikimas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelių membranos suardymas. Pagal veikimo pobūdį difenokonazolas priklauso demetilinimo inhibitoriams (DMI) (FRAC kodas G1). DMI fungicidams nebūdingas kryžminis atsparumas kitų klasių fungicidams.

FRAC rekomenduoja laikytis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonių. Score 250 EC būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, registruotomis normomis.

  • sezono metu neturi būti purškiama daugiau nei 2 kartus.
  • turi būti naudojamas integruotoje augalų apsaugos programoje kaitaliojant su kitais fungicidais, priklausančiais skirtingoms cheminėms grupėms ir pakankamai veiksmingais nuo minimų ligų.
  • produktai savo sudėtyje turintys DMI fungicidų grupės veikliąją medžiagą sezono metu neturėtų būti naudojami daugiau kaip 50% visų purškimų.
  • Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.

FITOTOKSIŠKUMAS

Kai Score 250 EC naudojamas laikantis naudojimo rekomendacijų - normų ir laiko, vaismedžiams nėra fitotoksiškas.

KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki vaisių skynimo:

Obelims, kriaušėms – 21 diena; Slyvoms, vyšnioms – 14 dienų.

TIRPALO RUOŠIMAS

Įsitikinti, kad purkštuvo talpa švari. Apskaičiuoti tirpalo kiekį reikalinga nupurkšti visą sodą, kad baigus purškimą neliktų likučių. Paruošti tik tiek tirpalo, kiek galima išpurkšti per vieną dieną (kai tirpalas ruošiamas didelėse maišymo talpose). Pripildyti iki trečdalio purkštuvo talpą švariu vandeniu, supilti reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir išmaišyti. Po to supilti trūkstamą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišyti. Užpildant purkštuvą, visada vandens žarna turi būti aukščiau vandens lygio esančio purkštuvo talpoje, kad būtų išvengta atgalinio įsiurbimo. Purškiant tirpalą nuolat maišyti.

Produkto normos perskaičiavimas lapų paviršiaus plotui (LPP) apdoroti
Norint parinkti tinkamą normą ir nesumažinti produkto efektyvumo, būtina atsižvelgti į vaismedžių lapijos paviršiaus plotą (LPP). Lapijos paviršiaus plotas apskaičiuojamas pagal formulę:
LPP (m2/ha) = (2 x vaismedžio vainiko aukštis (m) x sodo ploto vienetas (m2)) / tarpueilio plotis (m)

Lietuvoje versliniai sodai dažniausiai sodinami 4 m tarpueiliais, o vidutinis vaismedžių vainiko lapijos aukštis (nuo apatinių šakų iki viršūnės) siekia iki 3 m (žiūrėkite į žemiau esančią lentelę).

Vaismedžio vainiko aukštis, m

Tarpueilio plotis, m

2,0

2,5

3,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
16000
13333
11,428
10000

8888
8000
20000
16666
14286
12500
11111
10000
24000
20000
17143
15000
13333
12000

Formulė (l/ha) normos perskaičiavimui pagal (LPP):
Norma (l/ha) = (0,13 l/10000 m2 LPP produkto norma x 15000 m2 LPP = 0,195 l//ha.) / 10000

Produkto norma (l/ha) perskaičiuojama priklausomai nuo apdorojamo lapijos paviršiaus ploto.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purškiama traktoriniais sodo purkštuvais. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purkštuvai turi būti tinkamai sureguliuoti išpurkšti reikiama tirpalo kiekį esant atitinkamam greičiui. Purškimo metu palaikyti rekomenduojama slėgį ir oro srautą, kad būtų apipurškiamos lajos viduje ir apačioje esančios šakos. Vengti išpurškiamos miglos nunešimo ant greta augančių augalų ar į vandens telkinius.

Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu. Baigus darbą, purkštuvą kruopščiai išplauti švariu vandeniu. Paplavas išpurkšti tame pačiame plote.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.: polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.

Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę. Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

SANDĖLIAVIMAS

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu -5oC ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių fitopatogeninių organizmų, nuo kurių produktas gali būti neveiksmingas. Tokių organizmų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

 

® Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.

© Syngenta Crop Protection AG.

GAMINTOJAS

Pakuotė

250 ml, 1l, 5l.