VARIANO XPRO®

FUNGICIDAS

Veikliosiosios medžiagos: biksafenas 40 g/l, fluoksastrobinas 50 g/l, protiokonazolas 100 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija

Plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų, triazolų ir strobilurinų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių bei žieminių rugių ligų. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. 
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.  
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:8 52362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė:  1 l, 5 l, 15l
Registracijos Nr.: AS2-16F/2014
Siuntos Nr.:  žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas:  2 metai

Gamintojas/registracijos savininkas: 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Į fungicido VARIANO XPRO sudėtį įeina 3 veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms klasėms ir patogenus naikinančios skirtingais būdais. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Biksafenas yra visiškai nauja veiklioji medžiaga, priklausanti pirazolkarboksamidų cheminei grupei. Ši veiklioji medžiaga labai gerai apsaugo nuo daugelio ligų, ypač nuo lapų septoriozės ir tinkliškosios dryžligės. Į fungicido sudėtį įeinantis fluoksastrobinas yra sisteminio poveikio, veikia ne tik patogenų sporų vystymąsi ankstyvajame tarpsnyje, bet ir grybienos augimą, pasižymėdamas greitu poveikiu ir ilgai trunkančia apsauga. Jis veikia trikdydamas patogeninių grybų kvėpavimo procesą mitochondrijose. Protiokonazolas yra ilgo veikimo, sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis. Jis efektyviai naikina daugumą javų ligų sukėlėjų, ardydamas patogenų ergosterolių biosintezę. 
Visų trijų veikliųjų medžiagų kombinacija padeda efektyviau sunaikinti svarbiausius javų ligų sukėlėjus. Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai fungicidas yra naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams. Ypač tai aktualu tokioms ligoms kaip kviečių dryžligė, tinkliškoji dryžligė ir septoriozė. Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams taip pat tikslinga panaudoti VARIANO XPRO, tačiau poveikis ligoms gali sumažėti. 
VARIANO XPRO apsaugo miežius nuo fiziologinių lapų ligų, kurios susidaro ne dėl grybinių ligų, o dėl tam tikrų aplinkos sąlygų, pvz. intensyviai šviečiant saulei, kai yra aukšta temperatūra ir sausa, nubyrėjus žiedadulkėms ant lapų, esant jautresnei veislei. VARIANO XPRO suteikia augalams žalinimo efektą, todėl augalai ilgiau išlaiko žaliąjį lapų plotą. 

Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo nuo: 
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola, Leptosphaeria nodorum) 
Varpų septoriozės (Leptosphaeria nodorum) 
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici- repentis) 
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita) 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Varpų fuzariozės (Fusarium spp.) 

 

Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo nuo: 
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola, Leptosphaeria nodorum) 
Varpų septoriozės (Leptosphaeria nodorum) 
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici- repentis) 
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita) 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis) 
Varpų fuzariozės (Fusarium spp.) Žieminius rugius apsaugo nuo: 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis) 
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita) 

Purškimo laikas ir norma 
VARIANO XPRO purškimo norma 1,0-1,25 l/ha. 
VARIANO XPRO purškimo laikas: 
Kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69). Nuo varpų ligų purškiama plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 51–69). 
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos. 
Vandens kiekis: 200-400 l/ha. 
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2. 

 

Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo nuo: 
Tinkliškosios dryžligės (Pyrenophora teres) 
Miltligės (Blumeria graminis) 
Smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei) 
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis) 
Varpų fuzariozės (Fusarium spp.) 

Purškimo laikas ir norma 
VARIANO XPRO purškimo norma 1,0-1,25 l/ha. 
VARIANO XPRO purškimo laikas: 
Miežiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61). Nuo varpų ligų purškiama plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51–61).  
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos. 
Vandens kiekis: 200-400 l/ha. 
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2. 

Veikimo laikas 

Veikimo laikas priklauso nuo ligos vystymosi intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. VARIANO XPRO apsaugo augalus mažiausiai 4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje fungicidas VARIANO XPRO naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią VARIANO XPRO normą. 
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų). 

PASTABOS

  • Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
  • Purkšti tik sausus augalus.
  • Nepurkšti esant stipriam vėjui.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Fungicidas sudarytas iš 3 veikliųjų medžiagų: biksafeno (SDHI fungicidų grupė, pirazolkarboksamidų cheminė grupė, FRAC kodas C2), fluoksastrobino (Qol fungicidų grupė, dihidrodioksazinų (strobilurinų) cheminė grupė, FRAC kodas C3),  protiokonazolo (DMI fungicidų grupė, triazolų cheminė grupė, FRAC kodas G1). 
Patogenų atsparumo išsivystymo rizika biksafenui vertinama nuo vidutinės iki didelės, fluoksastrobinui – didelė, protiokonazolui –  vidutinė.  
Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą VARIANO XPRO, jeigu nesilaikoma atsparumo išsivystymo mažinimo priemonių, gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, ko pasekoje efektyvumas gali sumažėti. 
Produktą sudaro trys veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms, todėl sumažėja galimybė išsivystyti patogenų rezistencijai. Fungicidą VARIANO XPRO būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Augalų vegetacijos metu apsaugos nuo ligų sistemoje nenaudoti VARIANO XPRO daugiau nei 2 kartus. 

TIRPALO RUOŠIMAS  

Prieš pradedant darbą purkštuvas turi būti gerai išvalytas. Prieš atidarant preparatą reikia jį gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą purškimui VARIANO XPRO kiekį, įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Išskalauti pakuotę ir supilti paplavas į purkštuvą. Supilti likusį vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Po darbo purkštuvą išplauti, paplavas išpurkšti ant jau purkštų preparatu plotų. VARIANO XPRO nenaudoti esant vėsiam orui (žemiau 12°C), didelei rasai, stipriam vėjui. 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Nėštumo metu moterys turėtų vengti kontakto su šiuo produktu. 
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą EN166). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 
Dėmesio! Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Inspektuojant purkštus plotus, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Vengti patekimo į akis, o patekus nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

PIRMOJI PAGALBA  

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS  

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, anglies dioksidas (CO2), putos, smėlis. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus,  naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

PRODUKTO LAIKYMAS 

Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0 - +30°C temperatūroje, vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai. 

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

® – registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 15l