2,4-D NUFARM

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: 2,4-D rūgštis 600 g/l (50 %) arba 2,4-D dimetilamino druska 720 g/l (60 %) Produkto forma:     tirpus koncentratas

2,4-D Nufarm yra selektyvus sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių ir kai kurių daugiamečių dviskiltčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose ir kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose ir avižose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGA

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sudirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 2,4-D druska. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ar kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 10 l

Registracijos numeris:

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės Partijos Nr.:   žiūrėti ant pakuotės Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter Str. 25 A-4021 Linz,

Austrija

Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje:

8 610 28312

Importuotojai:

UAB “Baltic Agro” Ateities 10
LT - 08303 Vilnius Tel.: 8 5 270 1187

UAB “Litagros prekyba” Savanorių pr.  173
LT – 03150 Vilnius Tel. : 8 5 236 1659

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

VEIKIMO BŪDAS

2,4 D Nufarm, absorbuojamas per lapus, stiebus ir šaknis, patenka į piktžolių ląsteles, kur slopina fotosintezę, nutraukia ląstelių kvėpavimą, trikdo azoto metabolizmą bei kitus svarbius procesus.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Piktžolių jautrumas

BBCH

Normos, l/ha

Labai jautrios piktžolės (95-100% efektyvumas)

Jautrios piktžolės (85-94% efektyvumas)

Vidutinio jautrumo piktžolės (70-84% efektyvumas)

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

20-29 krūmijimosi tarpsnyje

0,6 – 0,75

Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)

Trikertė žvaginė (Capsella bursapastoris), dirvinė čiužutė (Thlaspiarvense), rugiagėlė (Cyanus segetum)

 

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), rapsų pabiros (Brassica napus spp.)

30-32 bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo

1,0-1,25

Trikertė žvaginė (Capsella bursapastoris), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), baltoji balanda (Chenopodium album)

Rugiagėlė (Cyanus segetum)

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), Rapsų pabiros (Brassica napus spp), dirvinė usnis (Cirsium arvense), aguona birulė (Papaver rhoeas)

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

20-32 nuo krūmijimosi pradžios iki antro bamblio susidarymo

0,6-1,25

Trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense),

Baltoji balanda (Chenopodium album), rugiagėlė (Cyanus segetum), dirvinė usnis (Cirsium arvense)

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Kad dirvinės usnys būtų gerai sunaikintos jos turi turėti lapų skrotelę.

Herbicidas neefektyvus naikinant daržinę žliūgę, dirvinę našlaitę, kibųjį lipiką, nepakankamai efektyvus prieš plačialapį gyslotį, veronikas.

Optimaliam herbicido veikimui pageidautina, kad oro temperatūra būtų nuo +10°C iki +20°C.

Pirminis herbicidinis efektas išryškėja per 5–10 val. po purškimo, piktžolės iškrypsta, apvysta, suglemba. Piktžolės sunyksta per 5–10 dienų (džiūsta, susiraito).

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

DMA 600 mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

ATSPARUMO STRATEGIJA

2,4 D Nufarm sudėtyje yra veiklioji medžiaga 2,4-D. 2,4-D priklauso piridino karboksilo rūgštims (grupė O, pagal HRAC klasifikaciją, atsparumo atsiradimo rizika yra maža.

Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo:

  • taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  • mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  • naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku;
  • panaudoję herbicidą, patikrinkite, ar buvo sunaikintos piktžolės; neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ar sėklomis.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Kitais metais auginamiems augalams apribojimų nėra.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas 2,4-D Nufarm dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 4 savaites prieš pradedant kitų kultūrų sėją.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Rekomenduojamas vandens kiekis 100 – 300 l/ha

Norint paruošti tirpalą, reikiamą produkto kiekį supilti į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvą (maišyklė turi būti išjungta). Po to, įjungus maišyklę supilti likusį vandenį ir gerai išmaišyti.

Purškimo metu maišyklė turi būti įjungta.

APRIBOJIMAI

  • Nepurkšti, jei pasėliai nusilpę dėl nepalankių oro sąlygų.
  • Žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
  • Stengtis tolygiai nupurkšti visą pasėlio plotą.
  • Nepurkšti, jei mažiau nei po 6 val. tikimasi lietaus arba oro temperatūra viršija +20°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) ir dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, augalų apsaugos produktams skirtose patalpose. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Temperatūra sandėlyje turi būti ne mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +40°C.

Galiojimo laikas: 3 metai.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Produkto naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Produkto kokybė garantuojama jeigu jis gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje, nurodytomis  sąlygomis.

® – registruotas NUFARM GmbH& CoKG firmos prekinis ženklas

GAMINTOJAS

Pakuotė

10 L