AGIL® 100 EC

AGIL® 100 g/l k.e.

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: 100 g/l propakvizafopas (9.6%)

Koncentruota emulsija

AGIL® priskiriamas ariloksifenoksipropioninių herbicidų klasei.

AGIL® naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių pomedžiuose, žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garstyčiose, svogūnuose, česnakuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarinėse pupose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiluose, braškėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietėse, agrastuose ir dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

PAVOJINGA

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra propakvizafopo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /

kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 1, 5, 10, 20 l

Registracijos Nr. AS2-35H/2015 Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės Partijos Nr. žiūrėti ant pakuotės Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas:

ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden, Nyderlandai Tel: +31 33 445 3160

Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AGIL® naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių pomedžiuose, žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garstyčiose, svogūnuose, česnakuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarinėse pupose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiluose, braškėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietėse, agrastuose ir dekoratyviniuose augaluose.

Veikimo būdas

Į piktžoles patenka per lapus ir pernešamas į šaknis bei šakniastiebius. Naudojamas vienaskiltėms piktžolėms esant daigų-bamblėjimo tarpsniuose. Aukščiau išvardytų kultūrinių augalų augimo tarpsnis herbicido panaudojimui įtakos neturi. Naikinamos vienaskiltės piktžolės herbicidui jautriausios iki krūmijimosi pradžios, vėliau - krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniuose jautrumas herbicidui mažėja.

AGIL® naikina vienametes vienaskiltes piktžoles (dirvinius pašiaušėlius, smilgas, avižas, dirvines smilguoles, dirses, pirštuotes, rietmenes, gausiažiedes svidres, paprastąsias migles, šerytes, javų pabiras, kukurūzus ir kt.) bei daugiametės vienaskiltės piktžolės (paprastuosius varpučius, baltąsias smilgas). Vienmetes migles AGIL® naikina joms esant 1 – 3 lapelių tarpsnyje naudojant 1,0 – 1,5 l/ha. Viksvų ir vienamečių bei daugiamečių dviskilčių piktžolių preparatas nenaikina.

Fitotoksiškumas

Naudojant maksimalias preparato normas retkarčiais ant lapų gali atsirasti chlorozinių dėmių (ypač kai kurių veislių bulvėms), tačiau jos greitai išnyksta ir neturi įtakos derliui ar jo kokybei.

Naudojimas

AGIL® naudojamas daugelyje žemės ūkio augalų vienaskiltėms piktžolėms naikinti.

Norma: 0,5-1,0 l/ha vienametėms vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti,

1,0-1,5 l/ha daugiametėms vienaskitems piktžolėms naikinti.

Augalai

Piktžolės

Norma l/ha

Piktžolių dydis

Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarines pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai

Vienametės vienaskiltės piktžolės: dirviniai pašiaušėliai, smilgos, avižos, dirvinės smilguolės, dirsės, pirštuotės, rietmenės, svidrės, šerytės, javų pabiros, kukurūzai ir kt.

0,5-0,75

nuo sudygimo iki krūmijimosi

0,75-1,0

krūmijimosi – bamblėjimo metu

Daugiametės vienaskiltės piktžolės: paprastieji varpučiai, baltosios smilgos

1,0

kai turi 4-6 lapelius

1,5

krūmijimosi – bamblėjimo metu

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną – 1

Tirpalo kiekis: 200 – 300 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: Bulvės, morkos, svogūnai, česnakai, brokoliai,

gūžiniai kopūstai, vaismedžių pomedžiai– 30 dienų; juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, braškės – 35 dienos; žirniai, pašarines pupos, raudonieji dobilai – 45 dienos; cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai – 60 dienų; žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, garstyčios – 90 dienų.

Purškimo technika

Purškiama su techniškai tvarkingais purkštuvais (traktoriniais, nugariniais ir kt.). Preparatas nesukelia metalų korozijos. Baigę darbą purkštuvą gerai išplaukite švariu vandeniu.

Tirpalo paruošimas

Pripilti nuo ketvirtadalio iki pusės purkštuvo talpos vandens. Supilti reikiamą preparato kiekį ir išmaišyti. Supilti trūkstamą vandens kiekį, gerai išmaišyti. Naudoti švarų vandenį.

Purškimas kitais preparatais

Nupurškus AGIL®, kitus herbicidus galima purkšti praėjus mažiausiai 5 dienoms.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Sėjomaina

Tinkamai naudojant jokio pavojaus kitiems sėjomainos augalams nekelia.

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės

Veiklioji medžiaga propakvizafopas priklauso ariloksifenoksi rūgščių cheminei grupei (HRAC grupė A). Stabdo fermento acetil – KoA karboksilazės veiklą. Jeigu tuose pačiuose laukuose šios grupės veikliosios medžiagos yra naudojamos daugelį metų, gali išsivystyti šioms medžiagoms atsparūs biotipai.Ariloksifenoksipropionatų cheminės grupės herbicidai neturėtų būti naudojami kiekviename sėjomainos etape.

Herbicidą Agil 100 EC būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Atsparumo išsivystymo galima išvengti šį produktą pakaitomis naudojant su kito pobūdžio herbicidais.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo

skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius.

Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

Saugos priemonės

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605).

Dėmesio! Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pirmoji pagalba

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas

Užsiliepsnoja esant +97oC. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti uždaroje gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje.

Laikyti ne mažesnėje kaip –10oC ir ne didesnėje kaip +35oC temperatūroje. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus.

PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už herbicido efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos herbicido laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

AGIL® - registruotas ADAMA Agricultural Solutions Ltd prekinis ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1, 5, 10, 20 L