AXIAL 50 EC

Axial 50 g/l k.e 
A13617R

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: pinoksadenas 50 g/l (5.17 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija

Apsauginė medžiaga: klokvintocet-meksilas 12,5 g/l (1.29%) Cheminė grupė:   fenilpirazolinų

Axial 50 EC – sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles; dirvinę smilguolę (Apera spica-venti), pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), tuščiąją avižą (Avena fatua) ir svidres (Lolium sp.,) žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose bei žieminiuose rugiuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 1 metrą ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė:1 l, 5 l, 20 l. Registracijos Nr. AS2-33H(2020) Siuntos Nr: žiūrėti ant įpakavimo.

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo. Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Lenkija

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

Axial 50 EC yra herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles: dirvinę smilguolę (Apera spica- venti), pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), tuščiąją avižą (Avena fatua) ir svidres (Lolium sp.) žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose bei žieminiuose rugiuose.

VEIKIMO BŪDAS

Axial 50 EC – sisteminio veikimo herbicidas, kuris patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės inhibitorius. Produktas neturi dirvinio veikimo, todėl turi būti naudojamas ant sudygusių piktžolių. Herbicidas naikina tik vienaskiltes piktžoles ir visiškai nenaikina dviskilčių piktžolių.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

Axial 50 EC tiek žieminiuose, tiek vasariniuose javuose naudojamas tik pavasarį.

Axial 50 EC žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose bei žieminiuose rugiuose galima naudoti nuo trečiojo lapo tarpsnio iki visiškai išsiskleidžia vėliavinis lapas (BBCH 13-39). Optimaliausias purškimo laikas yra nurodytas lentelėje.

Augalai

Piktžolės

Norma

l/ha

Optimaliausias naudojimo laikas

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Tuščioji aviža (Avena fatua)

0,6

Nuo matomo penktojo šoninio ūglio iki antras bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25-32)

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Tuščioji aviža (Avena fatua) Svidrės (Lolium sp.)

0,9

Nuo penktojo šoninio ūglio iki matomas vėliavinis lapas (BBCH 25-37)

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

0,9

Nuo matomo penktojo šoninio ūglio iki antras bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25-32)

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

1,2

Nuo antrojo bamblio tarpsnio iki matomas vėliavinis lapas (BBCH 32-37)

Vasariniai miežiai, kviečiai, kvietrugiai

Tuščioji aviža (Avena fatua)

0,6

Nuo matomo penktojo šoninio ūglio iki antras bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25-32)

Vasariniai miežiai, kviečiai, kvietrugiai

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Tuščioji aviža (Avena fatua) Svidrės (Lolium sp.)

0,9

Nuo penktojo šoninio ūglio iki matomas vėliavinis lapas (BBCH 25-37)

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

 1. Panaudojus herbicidą Axial 50 EC prieš vienaskiltes piktžoles, purkšti prieš dviskiltes piktžoles fenoksi grupės herbicidais tame pačiame lauke galima tik praėjus 7 dienoms.
 2. Panaudojus fenoksi grupės herbicidus prieš dviskiltes piktžoles, purkšti herbicidu Axial 50 EC prieš vienaskiltes piktžoles tame pačiame lauke galima tik praėjus 21 dienai po fenoksi grupės herbicidų panaudojimo.
 3. Nenaudoti, kai augalai paveikti streso, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams ir didelei drėgmei.
 4. Dėmesio! Nenaudoti produkto avižose, javuose su varpinių žolių įsėliu.
 5. Ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių avižų, daugiamečių svidrių, kukurūzų.
 6. Vengti purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
 7. Lietus, 1 valandos laikotarpyje po purškimo, gali sumažinti herbicido efektyvumą.

FITOTOKSIŠKUMAS

Panaudojus herbicidą, javams gali pasireikšti nežymūs fitotoksiniai simptomai (pabalimas, augimo sulėtėjimas), tačiau jie yra laikini, greitai išnyksta ir neturi poveikio derliui ir jo kokybei.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Axial 50 EC sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga – pinoksadenas (acetil-kofermento A karboksilazės inhibitorius, HRAC* kodas – A). Atsparumo išsivystymo rizika produktui Axial 50 EC yra vertinama kaip didelė. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokio paties veikimo pobūdžio herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atsparios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC* rekomendacijų:

 • kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, optimalus sėjos laikas, gilus dirvos dirbimas);
 • mažinkite piktžolių plitimo riziką. Užtikrinkite, kad perkeliant žemės ūkio techniką iš vieno lauko į kitą, ji būtų švari, neaplipusi žeme ir augalų dalimis;
 • paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingą veikimo būdą turinčius herbicidus;
 • herbicido normą parinkite pagal tai, kokios piktžolės yra paplitusios lauke;
 • piktžoles purkškite, kai jos yra mažos ir aktyviai auga;
 • panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. Sunaikinkite jas mechaniškai arba naudodami kitus veiksmingus herbicidus;
 • išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovą Lietuvoje.

Daugiau informacijos rasite HRAC interneto puslapyje (www.hracglobal.com) arba gausite susisiekę su produkto platintoju.

*HRAC – veiklos su atsparumu herbicidams komitetas.

SĖJOMAINA

Axial 50 EC neturi neigiamos įtakos vėliau sėjomainoje auginamiems augalams.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių Axial 50 EC apdorotas pasėlis sunyko, atsėti svidrėmis, avižomis, kukurūzais ir dviskilčiais augalais galima tik praėjus 4 savaitėms nuo produkto panaudojimo. Atsėjant kitais augalais apribojimų nėra.

MAIŠYMAS

Nemaišykite Axial 50 EC su fenoksi grupės herbicidais (pvz., MCPA, 2,4 D amino druska, dikamba ir kitais, kurie savo sudėtyje turi veikliąsias medžiagas, priklausančias šiai cheminei grupei).

Herbicido Axial 50 EC mišiniai su sulfonilurėjos grupės herbicidais, skirtais naikinti dviskiltes piktžoles, gali sumažinti Axial 50 EC efektyvumą prieš pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides) ir kitas vienaskiltes piktžoles.

Axial 50 EC mišinių suderinamumas su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas.

Dėl herbicido Axial 50 EC maišymo galimybių su kitais produktais kreipkitės į Syngenta Polska Sp. z o.o. ar pardavėją produkto įsigijimo vietoje.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

TIRPALO RUOŠIMAS

Vandens norma: 150-300 l/ha. Pripilti pusę purkštuvo švaraus vandens, įjungti maišytuvą, supilti reikiamą kiekį Axial 50 EC ir baigti pilti likusį vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvas turi būti įjungtas. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Nenaudokite inžektorinių purkštukų, nes esant dideliam piktžolėtumui, piktžolės gali būti blogiau padengtos tirpalu.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Neskatinti vėmimo, sudėtyje yra naftos distiliatų ir/ar aromatinių tirpiklių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje kaip + 35°C ir ne žemesnėje 0°C temperatūroje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jos įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 20 l