BANVEL 4S

A7254B

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: dikamba 480 g/l (55,2%)
Produkto forma: vandeninis tirpalas
Cheminė klasė​: benzoinių rūgščių (auksinų)

Banvel 4S – sisteminis atrankinio veikimo herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose varpiniuose javuose, kukurūzuose, pūdymuose, ne žemės ūkio paskirties plotuose bei ražienose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.  
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 


Pakuotė: 1 l, 5 l. 
Registracijos Nr.  AS2-62H(2018) 
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai *
* - neatidarytoje pakuotėje.

Registracijos savininkas:
Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter Str. 25 
A-4021 Linz, Austrija
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje: 8 655 13808 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
Banvel 4S – herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose varpiniuose javuose, kukurūzuose, pūdymuose, ne žemės ūkio paskirties plotuose bei ražienose. 

Veikimo būdas

Herbicido veiklioji medžiaga - dikamba yra sintetinis auksinas, kuris veikia kaip sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis. Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Veiksmingas prieš vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles. 

Herbicido Banvel 4S veiksmingumas 

Javuose naudojant 0,2 l/ha:
Jautrios piktžolės (veiksmingumas > 80 %) 
Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris) 
Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense) 
Ramunės (Matricaria spp.) 
Kibusis lipikas (Galium aparine) 
Daržinė žliūgė (Stellaria media) 

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 60 - 80 %) 
Veronikos (Veronica spp.) 
Rapsai (Brassica napus) 
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis) 
Notrelės (Lamium spp.) 
Rūgčiai (Polygonum spp.) 
 

Kukurūzuose naudojant 0,6 l/ha: 
Jautrios piktžolės (veiksmingumas > 80 %) 
Burnočiai (Amaranthus spp.) 
Dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis) 
Dirvinė usnis (Ciscium arvense) 
Snapučiai (Geranium spp.) 
Daržinė žliūgė (Stellaria media) 
Rūgštynės (Rumex spp.) 
Patvorinė vynioklė (Calystegia sepium) 
Baltoji balanda (Chenopodium album) 

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 60 - 80 %) 
Rūgčiai (Polygonum spp.) 
Juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum) 
Paprastasis kietis (Artemisia vulgaris) 
Veronikos (Veronica spp.) 
Kibusis lipikas (Galium aparine) 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

Banvel 4S veiksmingumas gali priklausyti nuo organinių medžiagų kiekio dirvoje, piktžolių rūšinės sudėties ir dydžio. Piktžolės jautriausios herbicidui yra nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. 
Herbicidą reikėtų naudoti esant pakankamai šiltiems orams, kai oro temperatūra ne mažesnė kaip 10°C. Produkto nenaudoti, kai naktį galimos šalnos, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Nenaudoti, kai oro temperatūra aukštesnė negu +28°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s, esant labai sausiems orams, ar esant gausiai rasai ir prieš pat lietų. Taip pat nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant pasėlių užmirkimui, pažeisti kenkėjų, ligų. Po purškimo 2 valandas turėtu nelyti, vėliau lietus herbicido veiksmingumui įtakos neturi.  
Geriausias veiksmingumas nuo piktžolių gaunamas, kai Banvel 4S naudojamas mišiniuose su kitais herbicidais, kurie  naikina piktžoles, nuo kurių Banvel 4S nėra veiksmingas. 

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS 

AUGALAI

Norma l/ha

Naudojimo laikas Maksimalus apdorojimų skaičius per metus

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai

0,15 - 0,2

Javų krūmijimosi metu (BBCH 21-29) 1
Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos 0,15 - 0,2 Javų krūmijimosi metu (BBCH 21-29) 1
Kukurūzai 0,3 - 0,6 Kukurūzams turint nuo 2 iki 8 lapų (BBCH 12-18) 1
Pūdymai 0,3 - 1,0 Pavasarį, piktžolėms intensyviai augant, iki žiedinių pumpurų pasirodymo 1
Ne žemės ūkio paskirties plotai  ir dirvonai  0,75 Pavasarį - vasarą, piktžolėms intensyviai augant, kai jos yra 15-20 cm aukščio 1
Ražienos 0,75 Po derliaus nuėmimo, sudygus išbirusioms sėkloms 1

Pastaba: Banvel 4S, ypač mažesnėmis normomis, dažniausiai rekomenduojamas naudoti mišiniuose su kitais herbicidais. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS  

Banvel 4S veikli medžiaga dikamba priklauso sintetinių auksinų grupei (HRAC kodas O). Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

Banvel 4S galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus. 
* - HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas  (www.hrac.info).

POVEIKIS KULTŪRINIAMS AUGALAMS   

Banvel 4S naudojant registruotomis normomis ir tinkamu laiku augalams nėra fitotoksiškas. Poveikis varpiniams javams gali išryškėti, jei po pasėlio apdorojimo herbicidu, kelių dienų bėgyje pasitaiko šalnos. Išryškėję požymiai 1 - 2 savaičių bėgyje išnyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.

DĖMESIO!   

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

TIRPALO RUOŠIMAS 

Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 - 300 l/ha, didesnis vandens kiekis naudojamas, kai pasėliai tankūs, o piktžolės didelės ir vešlios. Purkštuvas turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švariu vandeniu. Produktą gerai suplakti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį į purkštuvo talpą, gerai išmaišyti. Po to į purkštuvą supilti likusį vandens kiekį ir vėl išmaišyti. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą geriausia būtų išpurkšti nedelsiant, bet esant nepalankioms sąlygoms tirpalą galima išpurkšti per 24 valandas. Paruoštas tirpalas linkęs susisluoksniuoti, todėl prieš naudojant visada reikia gerai išmaišyti. 

PURŠKIMO TECHNIKA 

Purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais lauko arba rankiniais (nugariniais) purkštuvais tik su hidrauliniais purkštukais. Konkrečios technikos pasirinkimas priklauso nuo apdorojamo ploto sąlygų bei auginamų augalų. Rankiniai (nugariniai) purkštuvai tinka nedidelių plotų ar juostų purškimui. Purškimui naudoti purkštuvus su hidrauliniais plyšiniais arba inžektoriniais purkštukais, tirpalą išpurkšti vidutinio stambumo lašeliais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-3,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi būti pakeltos 40–50 cm virš augalų. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų piktžoles.  
Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034), avėti tvirtą avalynę, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt..  
Purškiant traktoriniais lauko arba nugariniais (rankiniais) purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą, avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

LAIKYMAS 

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus. 

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Nufarm GmbH & Co KG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l.