BASAGRAN® 480

Bazagranas 480 g/l v.t.k.

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: bentazonas 480 g/l (44 %)

Produkto forma: vandenyje tirpus koncentratas

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, pupose, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI   

Kenksmingas prarijus. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Stengtis neįkvėpti rūko /garų / aerozolio. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio augalų apsaugos produkto lengvuose smėlinguose dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis nei 1 %. 

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba 8 687 53378 
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112 
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112 

Registracijos numeris: AS2-20H(2019) 
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l 
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai po pagaminimo datos
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40ºC

Užregistravo: BASF UAB Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius, Lietuva
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija 
Gamintojo atstovas: BASF UAB Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 210 74 50

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Veikimo būdas 

Basagran 480 yra kontaktinis herbicidas. Produkto veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina produkto veikimą. 
Basagran 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius. 
Basagran 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. Basagran 480 galima purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po 
Basagran 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus. 

Basagran 480 veiksmingumas nuo piktžolių

Labai veiksmingas nuo (>90 %): bekvapių šunramunių (bekvapių ramunių), daržinių žliūgių, dirvinių čiužučių, dirvinių kežių, garstukų, kibiųjų lipikų, paprastųjų gaivų, paprastųjų žilių, rapsų pabirų, rugiagėlių, svėrių, trikerčių žvaginių. 
Veiksmingas nuo (70-90%): barboryčių, burnočių, dėmėtųjų rūgčių, dirvinių neužmirštuolių, dirvinių pienių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių, smulkiažiedžių galinsogų, juodųjų kiauliauogių, paprastųjų kiaulpienių, paprastųjų kiečių, raudonžiedžių notrelių, vaistinių žvirbliarūčių, žilių. 
Mažiau veiksmingas nuo (40-70%): aguonų birulių, baltųjų balandų, dirvinių aklių, dirvinių našlaičių, dirvinių usnių, karpažolių, notrelių, rūgštynių, takažolių, vijoklinių pelėvirkščių (vijoklinių rūgčių), vikių, veronikų. 

AUGALAI IR NORMOS

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, avižos 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21-29). Nors Basagran 480 yra selektyvus visuose javų išsivystymo tarpsniuose, purkšti rekomenduojama ankstyvesniuose tarpsniuose, nes tuo metu piktžolės yra jautresnės herbicidui. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Javai su dobilų įsėliu 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Javai purškiami javams krūmijantis (BBCH 21-29), dobilai turi turėti nors vieną tikrąjį lapelį. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Javai su liucernos įsėliu 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Javai purškiami javams krūmijantis (BBCH 21-29), liucernos turi turėti 1-2 tikruosius lapelius. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Dėmesio! 
Liucernos, dobilų ir vienaskilčių žolių įsėlis gali būti sėjamas praėjus kelioms dienoms po purškimo Basagran 480. Javai su sudygusiu liucernos, raudonųjų ir baltųjų dobilų įsėliu bei vienaskilčių žolių ir obilų mišiniu gali būti purškiami, kai ankštiniai augalai turi ne mažiau kaip 1 tikrąjį lapelį. Vienaskiltės žolės turi pasiekti 3 lapelių tarpsnį. 

Kukurūzai 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Purškiama kai išsiskleidžia 2-5 kukurūzų lapeliai (BBCH 12-15). Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Linai 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Purškiama, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius. Linai tuo metu būna “eglutės” tarpsnyje, t.y. 3 - 8 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniai grūdams 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (BBCH 13-16), yra 5 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Grūdams auginami žirniai 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (BBCH 13-16), yra 5 cm aukščio. Atsižvelkite į veislių jautrumą. Rekomenduojama purkšti vėsesniu oru arba pavakary (saulėtą dieną). Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Pupos
Norma: 1,0-2,0 l/ha Basagran 480. Purškiama, kai pupos turi 2 lapelius iki dar nepradėjus augti pagrindiniam stiebui (BBCH 12-29). Atsižvelkite į veislių jautrumą. Purškiama ne daugiau kaip vieną kartą, jei naudojama 2,0 l/ha Basagran 480. Jei purškiama per 2 kartus (pvz: 1,0 + 1,0 l/ha), neviršyti maksimalios normos -2,0 l/ha. Purškiant per 2 kartus - intervalas tarp purškimų 7-14 dienų. 

Vienmetės svidrės 
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21-29). Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Liucernos sėjos metais 
Norma: 2,0 l/ha Basagran 480. Purškiama piktžolėms sudygus, o liucernos turi 1-2 tikruosius lapelius (BBCH 11-12). Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.
 
Sėklai auginamos liucernos 
Norma: 2,0 l/ha Basagran 480. Purškiama, kai liucerna yra 10 – 15 cm aukščio. 
Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklai auginami dobilai 
Norma: 3,0 – 4,0 l/ha Basagran 480. Purškiama anksti pavasarį, kai dobilai yra 10-15 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą. 

Vandens kiekis 

Vandens naudokite daugiau nei įprastai: 300-500 l/ha.

Tirpalo paruošimas 

Prieš naudojimą gerai suplakite! Pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Basagran 480 ir baikite pilti vandenį. Paruoštą mišinį sunaudokite iš karto. 

Purškimas 

Basagran 480 yra kontaktinis herbicidas, todėl reikia, kad purškiant augalai būtų padengti tolygiai. Purkškite saulėtą, bet nekarštą dieną. Saulės šviesa pagerina herbicido veikimą. Basagran 480 veiksmingiausias, kai oro temperatūra aukštesnė kaip +12o C. Nepurkškite, kai temperatūra aukštesnė kaip +25o C, atidėkite purškimą iki vakaro. Purkškite, kai tik pradeda dygti piktžolės. Jautriausios herbicidui piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio. Paaugę javai uždengia piktžoles ir tirpalas jų nepasiekia. Kad piktžolės geriau įsisavintų veikliąją medžiagą, po purškimo 6 valandas turėtų nelyti. 

Sandėliavimas 

Laikykite sausoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. 

Naudojimo apribojimai 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

Saugos priemonės

Dirbant su produktu rekomenduojama dėvėti uždarus darbo drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines, apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis/rėmeliais, apsauginius aulinius batus.  
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Pirmoji pagalba

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Gamintojo atsakomybė 

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas. 
® BASF registruotas prekės ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 10 l