BRASAN 540 EC

A9290B

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: dimetachloras 500 g/l (47,5 %) + klomazonas 40 g/l (4 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija 

Brasan 540 EC – sisteminio veikimo, chloracetanilidinių junginių cheminės klasės herbicidas, patenkantis į piktžoles per daigus ir šaknis, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Kenksmingas prarijus. 
Dirgina odą. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra dimetachloro ir / ar klomazono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 
Avarijos atveju kreiptis telefonu: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Jungtinė Karalystė,   + 44 1484 538 444. 

Pakuotė: 5 l, 20 l
Registracijos Nr.: AS2-23H/2014
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Gamintojas: Syngenta Crop  Protection  AG Bazelis, Šveicarija 
Registracijos savininkas: Syngenta Crop  Protection  AG, Bazelis, Šveicarija 
Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą: 
Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. 85 2420017. Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
Brasan 540 EC – sisteminio veikimo, chloracetanilidinių junginių cheminės klasės herbicidas, patenkantis į piktžoles per daigus ir šaknis, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. 

VEIKIMO BŪDAS 

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti. 
Klomazonas – veiklioji medžiaga, per šaknis patekusi į augalą nunešama į lapus, kur stabdo chlorofilo susidarymą. Paveiktų herbicido piktžolių pirmiausia pagelsta lapai, po to palaipsniui pakeičia spalvą visas augalas. 

NAIKINAMŲ PIKTŽOLIŲ SPEKTRAS 

Jautrios piktžolės (veiksmingumas - >90%): paprastoji smilguolė (Apera spica-venti), vienmetė miglė (Poa annua), paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), baltoji balanda (Chenopodium album), daržinė žliūgė (Stellaria media), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum  perforatum), kibusis lipikas (Galium aparine), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), smulkiažiedė galinzoga (Galinsoga parviflora), bukalapė rūgtis (Rumex obtusifolius), vaistinė pikulė (Sisymbrium officinale), gauruotoji kartenė (Cardamine hirsute), glaustažiedė glažutė (Cerastium glomeratum), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), dirvinė mažuolė (Aphanes arvensis), persinė veronica (Veronica persica), mėlynžiedis vikis (Vicia cracca).

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas – 90 - 70%): pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), paprastasis poklius (Descurainia sophia), karpytasis snaputis (Geranium dissectum), smulkusis snaputis (Geranium pusillum), vaistinė ramunė (Matricaria recutita), trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia), baltasis šakinys (Silene pratensis), gebenlapė veronica (Veronica hederifolia).

Mažai jautrios piktžolės (veiksmingumas - <70%): rugiagėlės (Centaurea cyanus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), apskritalapis snaputis (Geranium rotundifolium), aguona birulė ( Papaver rhoeas), našlaitės (Viola sp.), javų pabiros.

NAUDOJIMAS 

Brasan 540 EC rekomenduojama naudoti geros agrotechnikos rapsų pasėliuose. Herbicidas geriausiai veikia, ir yra saugus rapsams, kai jie pasėti 2 cm gyliu, o dirvos paviršius po sėjos lieka lygus. Gerai veikia drėgnesnėje dirvoje, prasčiau, kai sausa. 

Augalas

Laikas

Produkto norma l/ha

Žieminiai rapsai

Po sėjos, iki sudygimo

2,0

Vasariniai rapsai Po sėjos, iki sudygimo 2,0

FITOTOKSIŠKUMO RIZIKA

Didelis kritulių kiekis pirmomis savaitėmis po produkto panaudojimo gali sukelti rapsų spalvos pakitimą, išbalimą, augalai kuriam laikui gali nustoti augę. Išskirtiniais atvejais pasėlis gali net praretėti. Fitotoksiškumo rizika labai padidėja blogai įdirbtose, apleistose dirvose, su prastu vandens pralaidumu, ypač kai ilgą laiką dirvos dirbamos minimaliai, o viršutiniame dirvos sluoksnyje gausu šiaudų. Fitotoksiškumo rizika didėja ir vėlyvos sėjos rapsuose. Minimais atvejais reikėtų pasitarti su konsultantais  ar naudoti Brasan 540 EC, ar kitą herbicidą. Lengvose ir pralaidžiose smėlingose dirvose, kuriose yra mažas humuso kiekis, taip pat kur dirva yra įdirbta tik minimaliai gali pasireikšti lapų pabalimas, augimo sutrikimas ar augalų išretėjimas. 

SĖJOMAINA 

Įprastai nuėmus derlių, apribojimų kitiems sėjomainos augalams nėra. 
Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Brasan 540 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, daugiametes žoles, pupas ir cukrinius runkelius.     
Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Brasan 540 EC purkšti vasariniai rapsai, pavasarį negalima atsėti jokiais augalais. Vasarą-rudenį, prieš tai suarus bent 15 cm gyliu, galima sėti žieminius rapsus ir javus.

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI 

Saugoti, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų. 

ATSPARUMAS 

Brasan 540 EC sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos – dimetachloras ir clomazonas. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, dimetachloras yra labai ilgos grandinės riebiųjų rūgščių sintezės inhibitorius, HRAC kodas K3. Klomazonas – stabdo karotinoidų ir chlorofilo biosintezę, HRAC kodas F3. Šiuo metu nėra patvirtintų atsparumo atvejų šioms veikliosioms medžiagoms. Taip pat nėra žinoma kryžminio atsparumo atvejų su kitą veikimo pobūdį turinčiomis medžiagomis. Nepaisant to, bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių augalų K3 ir F3 grupės herbicidams. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų: 

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  2. Paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

TIRPALO RUOŠIMAS  

Vandens norma 200 - 300 l/ha. Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį. Purkšti  įjungus maišyklę. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.  

PURŠKIMO TECHNIKA 

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  Išskalautos nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą. 
Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes  laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo šalčio. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Galiojimo laikas 2 metai. 

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti. 
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jos įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako. 

® - registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas 
© Syngenta Crop Protection AG 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l, 20 l