BUTOXONE

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: MCPB 400 g/l (34,54%)

Produkto forma: tirpus koncentratas

Butoxone – fenoksikarboksilinių rūgščių klasės sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose, pupose, baltuosiuose bei raudonuosiuose dobiluose auginamuose sėklai bei sėkliniuose rausvųjų ir purpurinių dobilų pasėliuose.

Herbicidas Butoxone raudonuosiuose ir baltuosiuose dobiluose, auginamuose sėklai bei sėkliniuose rausvųjų ir purpurinių dobilų pasėliuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

PAVOJINGA

Kenksminga prarijus. Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l

Registracijos Nr.: 0402H/11

Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas: Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter Str. 25

A-4021 Linz, Austrija

Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje: 8 655 13808; 8 615 539

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

VEIKIMAS

Butoxone - sisteminis herbicidas, absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiasi meristeminiuose audiniuose ir stabdo piktžolių augimą. Piktžolės deformuojasi ir greitai žūva. Butoxone geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametės - kai formuojasi žiedinis pumpuras.

Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.

Jautrios piktžolės:

Baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense).

Vidutiniškai jautrios piktžolės:

Rapsų pabiros (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), usnys (Cirsium spp.), dilgėlės (Urtica spp.), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), rugiagėlės (Centaurea cyanus), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), gysločiai (Plantago spp).

Vidutiniškai atsparios piktžolės:

Rūgtys (Polygonum spp.), kibusis lipikas (Galium aparine).

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS:

Žirniai: 3,0 – 4,0 l/ha, kai žirniai turi 3 – 6 lapus.

Pupos: 3,0 – 4,0 l/ha, kai pupos turi 3 – 6 lapus

Baltieji ir raudonieji dobilai auginami sėklai: 3,0 – 4,0 l/ha, kai dobilai turi 3 – 6 lapus.

Sėkliniai rausvieji ir purpuriniai dobilai: 3,0 – 4,0 l/ha, kai dobilai turi 3 – 6 lapus. Naudoti ne daugiau kaip 1 kartą.

Dėmesio!

Butoxone naudojimas raudonuosiuose ir baltuosiuose dobiluose, auginamuose sėklai bei sėkliniuose rausvuosiuose ir purpuriniuose dobiluose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Purškite jaunas, aktyviai augančias piktžoles.

REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS: 200 – 400 l/ha

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Nepurkšti, kai sausa ir pasėliai nukentėję nuo sausros arba numatomas lietus. Neakėti pasėlių 10 dienų po purškimo.

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMAS

Remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), MCPB veikimo pobūdis yra kaip auksinų (HRAC kodas: 4). Rizika, kad išsivystys atsparumas auksinams analogiškiems herbicidams, yra vertinama kaip maža.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purškiama su techniškai tvarkingais, tinkamai sureguliuotais traktoriniais pakabinamais arba prikabinamais purkštuvais.

SAUGOJIMAS

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, augalų apsaugos produktams skirtose patalpose.

Temperatūra sandėlyje turi būti ne mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +35° C. Prieš naudojimą suplakti.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius

– kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną ir būtina mūvėti pirštines bei rekomenduojama avėti sandarius batus.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu.

Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens.

Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.4

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ

Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė garantuojama tiktai tada, jeigu jis laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje ir nurodytomis saugojimo aplinkybėmis.

® -registruotas NUFARM Ltd. UK prekinis ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l, 10 l, 20 l