CARIBOU® 50 WG

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: triflusulfuronmetilas 500 g/kg (50%)

Preparato forma: vandenyje dispersiškos granulės

Cheminė grupė: sulfonilurėja 

Caribou® 50 WG - skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, cikorijose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Įtariama, kad sukelia vėžį. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378 
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112 


Pakuotė: 120g  ir  120 (4 x 30) vandenyje tirpūs maišeliai. 
Registracijos Nr.: AS2-23H(2018) 
Pagaminimo data/Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Gaminį užregistravo: Cheminova A/S Tyborønvej 78, 7673 Harboøre Denmark 
Gamintojo atstovas Lietuvoje: Mob. Tel.: +370 644 80 744 
® – registruotas prekės ženklas yra „FMC Corporation“ (JAV) ir filialų  nuosavybė 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
Caribou®  50 WG – plataus spektro sisteminis herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, cikorijose. 

Veikimas

Piktžolės nustoja augusios  tuojau pat po purškimo. Herbicidas patenka per žaliąsias antžemines augalo dalis. Poveikis, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, pastebimas praėjus 1-3 savaitėms po purškimo. Preparatui atsparios ir peraugusios piktžolės nesunaikinamos, tačiau pristabdomas jų augimas ir vystymasis. Rezultatai geriausi, kai santykinė oro drėgmė >80%, o oro temperatūra - aukštesnė nei +12C. Preparatą rekomenduojame naudoti kai cukriniai runkeliai sudygę ir turi du tikruosius lapelius. 

Norma

Caribou®  50 WG norma cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams: 10-30 g/ha, neviršyti 90 g/ha sezono metu. Didžiausias purškimų skaičius- 3. 

Caribou®  50 WG  norma cikorijose: 10 – 30 g/ha, neviršyti 60 g/ha sezono metu. 
Didžiausias purškimu skaičius- 2.  

Paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM)

Optimaliam preparato efektyvumui pasiekti, prie Caribou®  50 WG visuomet turi būti dedama nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Rekomenduojamas PAM

Trend 90,  100 ml/ 100 l tirpalo. 

Purškimo laikas

Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai, cikorijos purškiami BBCH 10 – 31. 
Pirmas purškimas - Caribou®  50 WG rekomenduotinas pasirodžius pirmosioms piktžolėms, kai sudygę 90% runkelių, kibusis lipikas - nuo vieno iki trijų vainikėlių dydžio o rapsų pabiros iki dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio. 
Antras purškimas - sudygus naujoms piktžolėms, praėjus 6-8 dienom po paskutinio purškimo. Pastaba: mažiausia rekomenduojama norma- 10g/ha veiksminga prieš piktžolės skilčialapių tarpsnyje. 
Iki lietaus  po nupurškimo turi praeiti 4 val.

Poveikis piktžolėms 

Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra nuo skilčialapių iki  dviejų tikrųjų lapelių tarpsnyje. Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios Caribou®  50 WG piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį  
(žr. žemiau pateiktą lentelę).  

Labai jautrios (95 – 100% efektyvumas)

Jautrios (85 – 94.9% efektyvumas) Vidutiniškai jautrios (70 – 84.9% efektyvumas)

Šiurkštusis burnotis
Amaranthus retroflexus

Nuodingoji šunpetrė
Aethusa cynapium 
Plačioji balandinė
Atriplex patula 
Triskiautis lakišius
Bidens tripartita 
Baltoji balanda
Chenopodium album
Paprastasis poklius
Descurainia sophia
Rapsų pabiros
Brassica napus
Dirvinė karpažolė
Euphorbia helioscopia
Raudonoji aklė
Galeopsis ladanum
Trikertė žvaginė
Capsella bursa-pastoris
Vaistinė žvirbliarūtė
Fumaria officinalis 
Smulkusis snaputis
Geranium pusillum
Dirvinė aklė
Galeopsis tetrahit
Kibusis lipikas
Galium aparine
Pelėvirkštis vijoklinis
Fallopia convolvulus 
Galinsoga blakstienotoji
Galinsoga quadriradiata
Raudonžiedė notrelė
Lamium purpureum 
Dirvinė našlaitė
Viola arvensis 
Galinsoga smulkiažiedė
Galinsoga parviflora 
Paprastoji takažolė
Polygonum aviculare
 
Apskritalapė notrelė
Lamium amplexicaule
Rūgtis trumpamakštis
Persicaria lapathifolia
 
Paprastoji gaiva
Lapsana communis
Dėmėtasis rūgtis
Persicaria maculosa
 
Ramunės
Matricaria sp.
Dirvinis ridikas
Raphanus raphanistrum
 
Dirvinė neužmirštuolė
Myosotis arvensis 
Juodoji kiauliauogė
Solanum nigrum 
 
Dirvinis garstukas
Sinapis arvensis 
Daržinė žliūgė
Stellaria media
 
Šiurkščioji pienė
Sonchus asper 
Persinė veronika
Veronica persica
 
Dirvinė pienė 
Sonchus arvensis (seed plant)
   
Dirvinė čiužutė
Thlaspi arvense
   
Gailioji dilgėlė
Urtica urens 
   
Trispalvė našlaitė
Viola tricolor 
   

Jeigu pasėliai užteršti varpučiais rekomenduojame naudoti herbicidus varpučiams naikinti. Tarpai tarp purškimų Caribou®  50 WG ir kitų herbicidų yra 7-14 dienų.  
Caribou®  50 WG galima purkšti visas rajonuotas cukrinių runkelių veisles.  

Dirvožemio tipas

Caribou® 50 WG efektyvus visų tipų dirvožemiuose. 

Sėjomaina

reparatas neturi įtakos vėliau auginamiems augalams. Tačiau, jei paselis tais pat metais žuvo- 4 mėnesių laikotarpyje po purškimo galima atsėti tik runkelius ir linus. 

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 
Nenaudoti Caribou®  50 WG ant dygstančių cukrinių runkelių! 
Nepurkšti, jei prognozuojamos šalnos,  didelis saulės šviesos intensyvumas, dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai (nakties metu žemiau nei 5ºC, o dienos -aukščiau nei 25ºC temperatūros), nes esant sausrai ar šaltam orui gali sumažėti herbicido poveikis prieš kai kurias piktžoles (pvz. baltąsias balandas).  
Caribou®  50 WG nenaudoti pasėliuose, kuriuose augalai kenčia dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz. ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.), jei pasėlis pažeistas ligų ir kenkėjų. 
Nebenaudokite Caribou®  50 WG kai runkelių, burokėlių ar cikorijų lapai uždengia tarpueilius. 

PURŠKIMAS 

Prieš purkšdami: naudokite tik švarią įrangą; prieš pradėdami dirbti su purkštuvu, patikrinkite, ar rezervuaras tinkamai išplautas, o vamzdžiai, antgalis ir purkštuvas – tvarkingi. Jei ant purškimo įrangos matomos nuosėdų sankaupos, išvalykite purkštuvą pagal prieš tai naudoto preparato etiketės nurodymus. Apskaičiuokite reikiamą vandens kiekį, sureguliuokite purkštuvą taip, kad vanduo iš antgalio sklistų tolygiai, kad visi augalai būtų vienodai padengti purškiamu tirpalu. 

Purškiamo tirpalo paruošimas: darbui naudokite švarią, tinkamai prižiūrėtą įrangą. Caribou®  50 WG lengvai maišosi su vandeniu ir turėtų būti pilamas tiesiai į purkštuvo rezervuarą. Pripilkite vandens 1/4–1/2 purkštuvo rezervuaro. Jei yra chemikalų filtras, maišydami skystį rezervuare pilkite Caribou®  50 WG  tiesiai į jį, jei filtro nėra, reikiamą kiekį maišydami skystį rezervuare pilkite tiesiai į jį. Tuomet pripilkite rezervuarą iki galo. Išplaukite pakuotę ir gautą skystį supilkite į purkštuvo rezervuarą. Maišykite tol, kol baigsite purkšti. Naudokite mechanines ar hidraulines priemones, nenaudokite pneumatinio maišytuvo. Kuo greičiau panaudokite paruoštą tirpalą, nelaikykite jo.  
Vandens kiekis: naudokite 150–200 litrų vandens 1 hektarui. 

Maišymas: Caribou®  50 WG galima maišyti su  Betanal® grupės herbicidais. Nerekomenduojama maišyti kartu su herbicidais skirtais naikinti varputį. 
Dėl konkrečių mišinių ir jų normų kreipkitės patarimo į agronomą konsultantą, preparato pardavėją arba vietos produkto atstovą. 

Purškimas: prieš purškimą ir jo metu reikia įjungti maišymo funkciją. Purkškite esant geroms oro sąlygoms, kad neapipurkštumėte greta esančių augalų. Rekomenduojamas slėgis: 2 - 3 barai. Rekomenduojamas purškimo greitis: 4-6 km/h.  

Po purškimo: kad produktas neišdžiūtų vamzdžiuose, antgaliuose ir purškimo sistemose, tuojau pat po purškimo išvalykite visą purškimo įrangą, įskaitant rezervuaro vidų ir išorę. 

Purkštuvo plovimas

Valydami įrangą laikykitės visų būtinų atsargumo priemonių. Nevalykite šalia šulinių, vandens šaltinių ar augmenijos.  

  1. Visą purkštuvo turinį išpurkškite laukuose. Visą purkštuvą išplaukite švariu vandeniu. Plovimo vandenį galima išpurkšti ant neseniai apipurkštų javų.
  2. Pripilkite purkštuvą vandens ir pridėkite 0,5 % specialios purkštuvo valymo priemonės All Clear® Extra (1 l / 200 l vandens). Per kelias minutes praplaukite žarnas ir štangas. Tada nuolat maišydami leiskite skysčiui cirkuliuoti 15 min. Ištuštinkite purkštuvą per štangas ir žarnas.
  3. Praplaukite rezervuarą ir vamzdynus švariu vandeniu. Nuolat maišydami leiskite skysčiui cirkuliuoti 5 min. Ištuštinkite purkštuvą per štangas ir žarnas. Pasistenkite, kad plovimo vanduo neužterštų vandens telkinių.
  4. Nuimkite purkštukus ir filtrus ir išplaukite juos atskirai.

PRIEMONĖS PRIEŠ PIKTŽOLIŲ ATSPARUMO PREPARATUI  ATSIRADIMĄ

Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, triflusulfuronmetilas yra acetolaktato sintazės baltymo (ALS) inhibitorius, HRAC kodas B. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį pat veikimo pobūdį turintys herbicidai, yra tikimybė, kad atsiras šiam preparatui atsparių piktžolių atmainų. Veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir užima dominuojančią padėtį populiacijoje. Augalas laikomas atspariu, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Raginame augintojus griežtai laikytis HRAC rekomendacijų: 

  • taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  • mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  • naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku;
  • panaudoję herbicidą, patikrinkite, ar buvo sunaikintos piktžolės; neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ar sėklomis.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Sandėliavimas

Laikykite aukštesnėje nei 0ºC temperatūroje, originalioje, tvirtai uždarytoje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, į kurią patekti gali tik turintys tam leidimą asmenys. Saugokite nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Išsiliejimas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandenis ar dirvožemį. Susiurbkite arba susemkite į sandarią, utilizavimui pritaikytą  pakuotę. Jei produktas išsipylė šalia vertingų augalų arba medžių, surinkite produkto likučius ir nukaskite 5 cm grunto paviršių. Utilizuokite pagal vietos norminius teisės aktus.  

Priešgaisrinė apsauga 

Preparatas  nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai. Gesinant dėvėti dujokaukes su kombinuotaisiais filtrais. Gesinti vandeniu, anglies dioksidu, gesinimo milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti laikinas žemės sankasas.  

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378 
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą, pakuotė turi būti skalaujama. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. 
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų 
(priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

Teisiniai aspektai

Gamintojas garantuoja preparato kokybę, jei jis buvo gautas uždarytoje originalioje pakuotėje. Preparato ruošimo rekomendacijos nėra privalomos, tačiau yra sukurtos remiantis naujausiais gamintojo duomenimis apie preparatą. Dauguma faktorių, pvz., oro sąlygos, dirvožemio tipas, atsparumas, naujos veislės, purškimo technika ir kiti faktoriai gali lemti preparato efektyvumą purškimo metu. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei šie faktoriai turėjo įtakos preparato efektyvumui. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus netinkamai naudojant preparatą. 

Registruotieji prekių ženklai

Caribou® 50WG, All Clear® Extra: „FMC Corporation“ (JAV) ir filialų  nuosavybė.

GAMINTOJAS

Pakuotė

120g ir 120 (4 x 30g) vandenyje tirpūs maišeliai