ELUMIS 105 OD

A14351BX 

HERBICIDAS

Veikliosioji medžiaga: mezotrionas 75 g/l (7,7 %) + nikosulfuronas 30 g/l (3,1 %)

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija 

Elumis 105 OD – plataus veikimo spektro herbicidas, priklausantis triketonų ir sulfonilurėjos cheminėms grupėms, skirtas vienametėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms, ir paprastajam varpučiui naikinti sudygusių kukurūzų pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
88 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra nikosulfurono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė:0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l. 
Registracijos Nr. AS2-12H (2018)  
Siuntos Nr: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska 
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija 
Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017, faks. + 370 52420025 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Elumis 105 OD – plataus veikimo spektro herbicidas, priklausantis triketonų ir sulfonilurėjos cheminėms grupėms, skirtas vienametėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms, ir paprastajam varpučiui naikinti sudygusių kukurūzų pasėliuose. 
Elumis 105 OD veikliosios medžiagos: mezotrionas priklauso triketonų cheminei grupei, nikosulfuronas – sulfonilurėjos. 
Mezotrionas stabdo chlorofilo gamybą augale. Jis gali būti absorbuojamas per augalo lapus ir šaknis. 
Nikosulfuronas – į piktžoles patenka per lapus ir šaknis bei greitai pasiskirsto po visą augalą, įskaitant šaknis. Nikosulfuronas blokuoja amino rūgščių gamybą, taip sustabdydamas ląstelių dauginimąsi ir augalo augimą. Nupurkštos piktžolės iškart nustoja augti, tačiau pirmieji požymiai išryškėja po 10-14 dienų. Piktžolės visai sunyksta praėjus 3-4 savaitėms po panaudojimo. 

Herbicidas geriausiai naikina jaunas vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, kai jos turi 1-3 tikruosius lapelius, o varputis yra 10-15 cm aukščio. 

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Augalai

Norma, l/ha  Naudojimo laikas Maksimalus apdorojimų skaičius per metus

Kukurūzai

1,0  Kukurūzai turi 2-8 lapelius (BBCH 12-18) 1

AUGALAI 

Herbicidas gali būti naudojamas pavasarį, visų veislių kukurūzuose auginamiems tiek grūdams, tiek pašarui, nuo dviejų iki aštuonių lapelių tarpsniuose (BBCH 12-18). 

Herbicido Elumis 105 OD veiksmingumas

Naudojant 1,0 l/ha 
Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas > 95 %) 
Dviskiltės: šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), baltoji balanda (Chenopodium album), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense) ir dirvinė našlaitė (Viola arvensis). 

Jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-94.9 %) 
Dviskiltės: kibusis lipikas (Galium aparine), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare), trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia). 
Vienaskiltės: paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli) ir žalioji šerytė (Setaria viridis). 

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84.9%) 
Dviskiltės: vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus). 
Vienaskiltės: paprastasis varputis (Elytrigia repens). 

SĖJOMAINA 

Jei Elumis 105 OD naudojamas laikantis rekomendacijų, kitais metais po panaudojimo galima sėti visus augalus. Prieš sėjant labai jautrius augalus (vasarinius rapsus, cukrinius runkelius ir žirnius), rekomenduojama dirvą giliai (min. 20 cm) suarti. Išskirtiniais atvejais, esant nepalankioms sąlygoms (dirvos pH <6,0, smėlingos dirvos, žemas biologinis dirvos aktyvumas, didelis organinių medžiagų kiekis dirvoje, labai žema temperatūra žiemą arba ilgalaikės sausros), po kukurūzų auginamiems augalams gali pasireikšti laikinas pabalimas, augimo sulėtėjimas ar išretėjimas. 
Jei dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų, kenkėjų) žuvo Elumis 105 OD purkšti kukurūzai, negalima atsėti jokiais kitais augalais tik kukurūzais. 

FITOTOKSIŠKUMAS 

Gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pasėlių pašviesėjimas /pabalimas, augimo sulėtėjimas), tačiau tai neturi neigiamos įtakos derliui. 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti ar vyrauja nepalankios aplinkos sąlygos. Purškimo metu vengti persidengimo. 
Ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant greta auginamų augalų. 

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS  

Dėl Elumis 105 OD maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS   

Elumis 105 OD sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: mezotrionas (4-HPPD inhibitorius, HRAC kodas F2) ir nikosulfuronas (ALS inhibitorius, HRAC kodas B). Atsparumo išsivystymo rizika mezotrionui yra maža, o nikosulfuronui – didelė, ypač vienskilčių piktžolių. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo išsivystymo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų: 

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą. Elumis 105 OD naudokite tik kartu su agrotechninėmis piktžolių kontrolės priemonėmis (pvz., sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas).
  2. Taikykite sėjomainą. Kukurūzus auginkite pakaitomis su kitais augalais.
  3. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo būdo herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  4. Naudokite visą herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  5. Purkškite tuo metu, kai sunkiausiai kontroliuojamos piktžolės lauke yra jautriausiame augimo tarpsnyje.
  6. Panaudojus herbicidą, patikrinkite nupurkštą lauką, ar piktžolės buvo sunaikintos. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.
  7. Vienaskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių (HRAC kodas B) nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

Elumis 105 OD galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.  

* - HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas (www.hrac.info)

TIRPALO RUOŠIMAS

Vandens kiekis: 200 - 400 l/ha.
Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą labai gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Elumis 105 OD kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

PURŠKIMO TECHNIKA

Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems kultūriniams augalams, iš karto po purškimo, mažiausiai du kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus švariu vandeniu. Kiekvieną kartą skalaujant, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Įjunkite maišytuvą ir skalaukite purkštuvo talpą mažiausiai 15 minučių. Plovimui naudotą tirpalą išpurkškite ant apdorotų kukurūzų plotų. 

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2). Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

LAIKYMAS 

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +40°C temperatūroje. Laikant žemesnėje negu +10°C temperatūroje gali susidaryti kristalai. Tokiu atveju produktą reikia palaikyti +15°C ar aukštesnėje temperatūroje 24 val. ir suplakti prieš naudojimą. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 3 l, 5 l, 10 l