ESTET® 600 EC

ESTET 600 g/l k.e.

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: 2,4 D rūgšties 600 g/l = 2,4 D 2-etilheksilesterio 905 g/l 

Produkto forma: koncentruota emulsija

Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose javuose, kukurūzuose, varpinėse žolėse, ganyklose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Dirgina odą. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti dirvožemiuose, kuriose organinės medžiagos yra mažiau nei 1,85 %. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 1 l ,5 l, 10 l,15 l, 20 l, 25 l 
Registracijos Nr.: 0313H/07 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Gamintojas ir registracijos savininkas: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Austrija
Techninė konsultacija: UAB „Bayer“ Sporto g. 18B, LT-09200 Vilnius 
Mob. 8 614 23997

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Veikimo būdas 

ESTET 600 g/l k.e. yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles. ESTET yra auksinų tipo herbicidas. Nupurškus herbicidu piktžolės ištysta, deformuojasi. Pirmieji Esteto poveikio požymiai (piktžolių augimo pakitimai) pasirodo netrukus po herbicido panaudojimo. Per 14-21 dieną, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta. 

Veikimo spektras  

ESTET naikina aktyviai augančias piktžoles. Gerai naikina daugiametes dviskiltes piktžoles, kai jos yra lapų skrotelės augimo tarpsnyje. 
Geriausias efektas gaunamas, kai purškiamos piktžolės yra 3-4 lapelių - pirmųjų žiedinių pumpurų susiformavimo tarpsniuose. 

Labai geras arba geras efektyvumas (85 – 100 proc.): 
Plačioji balandūnė (Atriplex patula), savaime išsisėję rapsai (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris), rugiagėlės (Centaurea cyanus), baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), aguona birulė (Papaver rhoeas), siauralapis gyslotis (Plantago lanceolata), plačialapis gyslotis (Plantago major), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), dirviniai garstukai (Sinapis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), daržinė pienė (Sonchus oleraceus), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), baltasis dobilas (Trifolium repens), mėlynžiedis vikis (Vicia cracca). 
Vidutinis efektyvumas (60 – 85 proc.): 
Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), paprastasis pentinius (Delphinium consolidae), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), snapučiai (Geranium spp.), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), rūgčiai (Polygonum spp.) 
Silpnas efektyvumas (mažiau nei 60 proc.): 
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), rūgštynės (Rumex spp.), daržinė žliūgė (Stellaria media), persinė veronika (Veronica persica), našlaitės (Viola spp.). 

Naudojimo laikas ir normos  

Žieminiai kviečiai, rugiai ir kvietrugiai 
ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių - antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH 14-32). 
Norma 0,5-1,0 l/ha 
Naudojant 0,5 l/ha normą ESTET naikina baltasias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje. 
Naudojant 0,7 l/ha normą ESTET naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje. 
ESTET 1,0 l/ha norma rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės). 
Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu. 

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos 
ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių - antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH 14-32). 
Norma 0,5-1,0 l/ha 
Naudojant 0,5 l/ha normą ESTET naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje. 
Naudojant 0,7 l/ha normą ESTET naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje. 
ESTET 1,0 l/ha norma rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės). 
Norint praplėsti naikinamų piktžolių spektrą, rekomenduojamas toks mišinys: 
ESTET 600 g/l k.e. 0,7-1,0 l/ha + Grodyl 75 WG 20 g/ha + lipni (paviršiaus aktyvioji) medžiaga. Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu. 

Kukurūzai 
ESTET purškiama iki kukurūzų 6 lapelių augimo tarpsnio (BBCH 16). 
Norma 0,5 l/ha 
ESTET gerai naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus. 

Varpinės žolės 
ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje. 
Norma 1,0-2,0 l/ha 
Didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės dviskiltės piktžolės, ypač paprastosios kiaulpienės, dirvinės usnys. 
Nerekomenduojama naudoti ESTET varpinių žolių pasėlyje, jeigu jame įsėtos ankštinės žolės. 

Ganyklos be ankštinių žolių 
ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi– vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje. 
Norma 1,0-2,0 l/ha 
Didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės dviskiltės piktžolės. 
Praėjus 28 dienoms po purškimo galima ganyti gyvulius ir šienauti. 

PASTABOS 

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–300 l/ha, kai pasėlis yra normalaus tankumo. Rekomenduojamas vandens kiekis – 300-400 l/ha, kai pasėlis yra didelio tankumo. 
Didžiausias apdorojimų skaičius sezono metu: 1. 
Lietus, praėjus 4-5 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui. 
Herbicido panaudojimo metu temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5ºC ir ne aukštesnė nei +25ºC (geriausiai veikia, kai temperatūra yra aukštesnė nei +12ºC). 
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Purkštuvas iki pusės pripildomas vandens ir įjungiama maišyklė. Reikiamą produkto kiekį (prieš tai produktą reikia suplakti pakuotėje) lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purkšti įjungus maišyklę. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

LAIKYMAS  

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0 - +30 C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų ir atviros ugnies. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas - 2 metai.

SAUGOS PRIEMONĖS 

Darbo metu būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

GARANTINIAI REIKALAVIMAI 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® - registruotas Nufarm GmbH & Co KG prekinis ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l ,5 l, 10 l,15 l, 20 l, 25 l