FENIX®

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: aklonifenas 600 g/l (50%)

Produkto forma: koncentruota suspensija

Fenix - kontaktinis, difenilo eterio herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles bulvėse, morkose, lapinėse petražolėse, svogūnuose (sodinamuose iš
ropelių), pastarnokuose, česnakuose, žirniuose, pupose, kmynuose, krapuose, saulėgrąžose, kanapėse, spygliuočių medžių medelynuose, gluosninių šeimos augaluose. Herbicidas Fenix registruotas kanapėms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Įtariama, kad sukelia vėžį. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Sudėtyje yra aklonifeno. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 %, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną, kai naudojimo norma yra 3,0 l/ha arba 2,5 l/ha ir 10 metrų apsaugos zoną, kai naudojimo norma yra 2,0 l/ha arba purškiama 2 kartus (1,5 l/ha + 1,0 l/ha) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78 

Pakuotė: 1 l,5 l, 10 l, 15 l 
Registracijos Nr. 0305H/13 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas 2 metai.

Gamintojas/registracijos savininkas: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Veikimo būdas 

FENIX yra kontaktinio veikimo herbicidas, turintis ribotą sisteminį pasiskirstymą augale. FENIX yra difenilo eterio grupės herbicidas, stabdantis chlorofilo gamybą piktžolėse. Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles. Herbicidas naudojamas prieš pasėlių sudygimą ir po sudygimo. Naudojant FENIX prieš sudygimą dirvos paviršius turi būti tolygiai padengtas produktu, kur jo veiklioji medžiaga aklonifenas suformuoja vientisą plėvelę. Susidarę grumstai dirvos paviršiuje ženkliai sumažina produkto efektyvumą. Kad pasiektume didžiausią efektą, būtina gerai paruošti dirvą, vagas ir tinkamai nupurkšti herbicidu. FENIX į piktžoles patenka per skilčialapius, koleoptilę (daigelius). Herbicidas nestabdo piktžolių dygimo, bet veikia sudygusias piktžoles iki tam tikro lygio, kuris priklauso nuo sėklų vidaus resursų, piktžolių augimo greičio ir absorbuoto veikliosios medžiagos kiekio. Tipiški FENIX poveikio požymiai: pašviesėjimai ir chlorozės pasirodo ant jaunų, besivystančių daigų, ūglių audinių. Vėliau piktžolės nustoja augusios, žūva. FENIX nepatenka į augalus per šaknis, todėl jis nėra visiškai priklausomas nuo dirvos drėgmės ir temperatūros panaudojimo metu. Produktas veikia 2-3 mėn. 

Veikimo spektras, kai naudojama Fenix 2,5 l/ha (tiek visą normą išpurškiant vienintelio purškimo metu, tiek normą dalinant į du purškimus) 

Panaudojimo laikas Geras efektyvumas, 90-100 proc. Pakankamas efektyvumas, 85 – 90 proc. Vidutinis efektyvumas, 70-85 proc. Silpnas efektyvumas, < 70 proc.

Prieš sudygstant

Aguona birulė (Papaver rhoeas), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris) Baltoji balanda (Chenopodium album), daržinė žliūgė (Stellaria media), kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.), paprastoji gaiva (Lapsana communis), plačioji balandūnė (Atriplex patula), ramunės (Matricaria spp) Gailioji dilgėlė (Urtica urens), dirvinė veronika (Veronica arvensis), našlaitės (Viola spp.), persinė veronika (Veronica persica), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), snapučiai (Geranium spp.), vienmetė miglė (Poa annua), vijokliniai pelėvirkščiai (Fallopia convolvulus), dėmėtoji rūgtis (Polygonum persicaria), pienės (Sonchus spp.), savaime išsisėję rapsai (Brassica napus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis) Aklės (Galeopsis spp.), gabenlapė veronika (Veronica hederifolia), dirvinė skaistažiedė (Chrysantemum segetum), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), karpažolės (Euphorbia spp.), paprastasis kežys (Spergula arvensis), paprastoji žilė (Senecio vulgaris)
Sudygus Aguona birulė (Papaver rhoeas), baltoji balanda (Chenopodium album), daržinė žliūgė (Stellaria media), dėmėtoji rūgtis (Polygonum persicaria), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.), trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris) Gailioji dilgėlė (Urtica urens), paprastoji gaiva (Lapsana communis), pienės (Sonchus spp.), plačioji balandūnė (Atriplex patula), savaime išsisėję rapsai (Brassica napus), veronikos (Veronica spp.), vienmetė miglė (Poa annua), vijokliniai pelėvirkščiai (Fallopia convolvulus) karpažolės (Euphorbia spp.) Našlaitės (Viola spp.), ramunės (Matricaria spp.), snapučiai (Geranium spp.) Aklės (Galeopsis spp.), gabenlapė veronika (Veronica hederifolia), dirvinė skaistažiedė (Chrysantemum segetum), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), paprastasis kežys (Spergula arvensis), paprastoji žilė (Senecio vulgaris)

Naudojimo laikas ir norma 

FENIX gali būti naudojamas prieš sudygstant ir sudygus augalams. Herbicidas efektyviausias, kai piktžolės yra jaunos, skilčialapių tarpsnyje. Molio ir smėlio dirvožemiuose gali būti naudojamas prieš sudygstant ir sudygus, o organiniuose dirvožemiuose rekomenduojama naudoti tik sudygus augalams. 

BULVĖS 
FENIX naudoti po galutinio vagų suformavimo (paskutinio bulvių kaupimo), bet ne vėliau kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo dirvos paviršiuje. Po apdorojimo FENIX, kad nebūtų pažeista susidariusi plėvelė, negalima atlikti jokių dirvos purenimo darbų. Rekomenduojama neformuoti aukštų vagų, kad būtų išvengta vėjo ir lietaus erozijos. Tinkamai paruoštos vagos padės pasiekti geresnio herbicido efektyvumo.  
Norma 2,5 -3,0 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1

ŽIRNIAI, PUPOS 
FENIX purškiama iš karto po sėjos, prieš sudygstant žirniams ir pupoms. 
Norma 3,0 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

MORKOS, PASTARNOKAI, ŠAKNINĖS PETRAŽOLĖS 
FENIX naudojamas 2 būdais: 

 1. Purškiama vieną kartą prieš sudygstant daržovių pasėliams. Norma 2,5 l/ha.
 2. Purškiama prieš sudygstant ir sudygus daržovių pasėliams:
  • Pirmą kartą purškiama prieš sudygstant daržovių pasėliams.
   Norma 1,5 l/ha. 
  • Antrą kartą purškiama sudygus daržovių pasėliams, kai daržovės turi 2 tikruosius lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.
   Norma 1,0 l/ha. 

Kai Fenix purškiamas pagal antrą sistemą, gaunamas geresnis efektas, nes antro purškimo metu sunaikinama nauja piktžolių karta. 
Jei vėliau sezono metu bus lietinga, tai gali pasirodyti nauja piktžolių karta. Tokiu atveju rekomenduojama purkšti kitu herbicidu naudojantis jo naudojimo rekomendacijomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. 

SVOGŪNAI, SODINAMI IŠ ROPELIŲ, ČESNAKAI 
Nerekomenduojama purkšti svogūnų sėjamų iš sėklų, nes gali pažeisti pasėlius, jei po purškimo bus vėsu ir lietinga. 
FENIX naudojamas 2 būdais: 

 1. Purškiama vieną kartą prieš sudygstant ropelėms. Norma 2,5 l/ha.
 2. Purškiama prieš sudygstant ir sudygus ropelėms:
  • Pirmą kartą purškiama iš karto po svogūnų pasodinimo. 
   Norma 1,5 l/ha. 
  • Antrą kartą purškiama sudygus daržovių pasėliams, kai daržovės turi 1-2 lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje. 
   Norma 1,0 l/ha. 

Kai purškiama pagal antrą sistemą gaunamas geresnis efektas, nes antro purškimo metu sunaikinama nauja piktžolių karta. 
Jei vėliau sezono metu bus lietinga, tai gali pasirodyti nauja piktžolių karta. Tokiu atveju rekomenduojama purkšti kitu herbicidu naudojantis jo naudojimo rekomendacijomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. 

KMYNAI, KANAPĖS
FENIX purškiama po sėjos, prieš sudygstant augalams. 
Norma  2,0 l/ha
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

Pastaba

Fenix naudojimas išplėstas kanapėms vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ.

Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį kanapėms prisiima produkto naudotojas.


LAPINĖS PETRAŽOLĖS 
FENIX purškiama po sėjos, prieš sudygstant augalams. 
Norma 2,5 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

KRAPAI 
FENIX purškiama po sėjos, prieš sudygstant augalams. 
Norma 2,0-3,0 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

SAULĖGRĄŽOS 
FENIX purškiama po sėjos, bet ne vėliau nei 1 savaitė iki augalų sudygimo. 
Norma 2,5-3,0 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

MEDŽIŲ SODINUKAI (EGLĖS, PUŠYS, KĖNIAI, MAUMEDŽIAI), DAIGYNAS 
FENIX purškiama augalų ramybės periodu. 
Norma 2,0-3,0 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

GLUOSNINIŲ ŠEIMOS AUGALAI 
FENIX purškiama netrukus po augalų pasodinimo prieš naujų ūglių formavimąsi. Rekomenduojama lengvose dirvožemiuose naudoti mažiausią normą, kad būtų išvengta neigiamo poveikio gluosniams. 
Norma 1,5-2,5 l/ha 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

Vandens kiekis: 200-300 l/ha. 

PASTABOS 

Jei FENIX naudojamas pupose, žirniuose, saulėgrąžose, kanapėse vėliau nei 1 savaitė iki augalų sudygimo, o aplinkos sąlygos yra nepalankios (daug drėgmės, žema temperatūra), tai gali pažeisti pasėlius. Herbicido nuplovimas nuo nelygaus dirvos paviršiaus į žemesnes vietas, gali skatinti veikliosios medžiagos kaupimąsi, todėl tai gali pažeisti žemesnėse vietose augančius augalus.
Herbicidas gali pažeisti dygstančius rapsus, miežius, salotas, runkelius, agurkus, todėl ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.

SĖJOMAINA

Jei nupurkštas herbicidu FENIX pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai praėjus 3 savaitėms po FENIX panaudojimo, įdirbus dirvą (mažiausiai 10 cm gyliu) galima sėti vasarinius kviečius, miežius, kvietrugius ir rugius, cukrinius runkelius, saulėgrąžas, kukurūzus, žirnius, pupas, sojų pupeles; dirvą būtina giliai suarti (mažiausiai 20 cm gyliu) prieš sėjant facelijas ir ridikus.
Rudenį galima sėti žieminius kviečius, žieminius miežius, žieminius kvietrugius, rugius ir žieminius rapsus. 
Dėl augalų pasirinkimo sėjomainoje nėra jokių apribojimų. Vis dėlto, prieš sėjant, rekomenduojama dirvą įdirbti bent 10 cm gyliu. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Aklonifenas priklauso difenilo eterio cheminei grupei (HRAC grupė F3). 
Herbicidą FENIX būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Atsparumo išsivystymo galima išvengti šį produktą keičiant kitaip veikiančiais herbicidais. Todėl difenilo eterio cheminės grupės herbicidai neturėtų būti naudojami kiekviename sėjomainos etape. 

TIRPALO RUOŠIMAS  

Į purkštuvą supilama pusę purškimui skirto vandens ir įjungiama maišyklė. Reikiamas produkto kiekis (prieš tai produktą reikia gerai suplakti pakuotėje) lėtai ir tolygiai supilamas į purkštuvą ir gerai išmaišomas. Supilamas likęs vanduo ir vėl išmaišoma. Purkšti įjungus maišyklę. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Dėl ypatingai didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems FENIX kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. 
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA. 

LAIKYMAS 

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0° iki +30°C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų ir atviros ugnies. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas - 2 metai.

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0,5 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. bei dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) ir tvirtą avalynę. 
Purškiant rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0,5 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. bei dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes) ir tvirtą avalynę.
Darbuotojams eiti į šiuo herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti). Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, alkoholiams atsparios putos, anglies dvideginis, sausi milteliai. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus,  naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų 
(priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

PIRMOJI PAGALBA  

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: FENIX priklauso difenilo eterio cheminei grupei. Specifinio priešnuodžio nėra, taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® - registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l,5 l, 10 l, 15 l