GOLTIX® 700 SC

Goltix® 700 g/l k.s.

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l  (58.3 %)

Produkto forma: koncentruota suspensija

GOLTIX® 700 SC– sisteminio veikimo triazinonų cheminės grupės herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių bei valgomųjų burokėlių pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-3(2H)-izotiazolono mišinio su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Kenksmingas prarijus 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti  naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos  produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l  
Registracijos nr.: AS2-15H/2015
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo
Partijos nr.: žiūrėti ant įpakavimo
Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas: ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, Nyderlandai
Tel: +31 33 445 3160  
www.adama.com 
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

Veikimo būdas 

Metamitronas įsisavinamas per augalų šaknis, daigus ir išnešiojamas po visą augalą. Jis veikia kaip fotosintezės inhibitorius (slopina elektronų judėjimą fotosintezės metu). Jautrių piktžolių daigai tampa chlorotiški, pagelsta ir galiausiai nuvysta. Metamitronas efektyvus nuo daugelio plačialapių piktžolių bei nuo vienamečių miglių.  

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Goltix® 700 SC plataus spektro herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių bei valgomųjų burokėlių pasėliuose. 
Goltix® 700 SC pasižymi ilgalaikiu poveikiu, nes jis veikia per piktžolių lapus ir per dirvą. Rezultatai geriausi, kai dirva pakankamai drėgna, o oro temperatūra – aukštesnė nei +15oC. Purškiant cukrinius ir pašarinius runkelius humusinguose dirvožemiuose labai svarbu nepavėluoti nupurkšti pirmą kartą.  Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos ir esant daugiau nei +22oC, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai, didelis saulės šviesos intensyvumas, vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s arba cukriniai runkeliai yra pažeisti ligų ir kenkėjų. 
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Augalai

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu Purškimų skaičius Norma l/ha  Intervalas tarp purškimų Pastabos

Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai

Nuo skilčialapių tarpsnio iki 8 tikrųjų lapelių (BBCH 10-18)  2 1,5 10 - 15 Didžiausia suminė norma pasėlyje per metus – 3,0 l/ha.  Purškiama, kai piktžolės turi 2 - 4 tikruosius lapelius. Veiksmingumui sustiprinti pridėkite 0,5 l/ha aliejinės paviršiaus aktyviosios medžiagos.
3 1,0 10 - 15
4 0,75 10 - 15

Rekomenduojamas vandens kiekis: 
Runkelių ir burokėlių pasėliuose – 200 – 300 l/ha. 
Didžiausias purškimų skaičius: 4 kartai.

PIKTŽOLIŲ KONTROLĖ  

Labai jautrios piktžolės (išnaikinama daugiau kaip 85 % piktžolių):
Dviskiltės: 

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum)  
Vaistinė ramunė (Matricaria recutita)   
Daržinė žliūgė (Stellaria media) 
Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)
Paprastoji takažolė (Polygonum aviculare) 
Rapsų pabiros (Brassica napus) 
Dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa)   
Vienaskiltės: 
Vienametė miglė (Poa annua) 

Jautrios piktžolės (išnaikinama apie 75-85 % piktžolių): 
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris) 
Baltoji balanda (Chenopodium album) 
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis) 
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) 
Persinė veronika (Veronica persica) 
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convulvus) 
Baltasis šakinys (Silene pratensis)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (išnaikinama apie 60-75 % piktžolių): 
Kibusis lipikas (Galium aparine) 

Atsparios piktžolės (išnaikinama mažiau nei 60% piktžolių):
Švelnusis snaputis (Geranium molle) 
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis) 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Goltix® 700 SC sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga – metamitronas.  Pagal veikimo pobūdį ji yra fotosintezės inhibitorius (HRAC kodas - C1). Atsparumo išsivystymo rizika Goltix® 700 SC vertinama kaip vidutinė.  
Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.  
Jei piktžolių rūšis yra atspari veikliajai medžiagai iš HRAC C1 grupės, kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas ir kitoms šios grupės veikliosioms medžiagoms. 
Siekiant išvengti piktžolių (ypač balandų ir šunramunių) atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų: 
 

  • kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);
  • mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  • naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku. Herbicidui jautriausios yra skilčialapių tarpsnyje esančios piktžolės;
  • panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.
  • išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

SĖJOMAINA 

Įprastai nuėmus Goltix® 700 SC purkštų pasėlių derlių, kitų metų pavasarį galima sėti visus augalus. Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko Goltix® 700 SC nupurkšti pasėliai, cukriniai, pašariniai runkeliai ir valgomieji burokėliai gali būti atsėjami tuoj pat. Bulves sodinti ir kukurūzus sėti galima prieš tai dirvą giliai suarus (20 cm). Giliai suarus ir jei po paskutinio purškimo praėjo daugiau nei 3 mėnesiai, galima sėti žieminius javus ir žieminius rapsus.

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI  

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

MAIŠYMAS 

Herbicidas gali būti maišomas su Kontakt, Ethosat, Belvedere Extra, Powertvin. Prieš naudojant mišinį, pasikonsultuokite su registracijos savininko atstovais ir atsižvelkite į rekomendacijas. Ruošiant mišinį iš pradžių turi būti supilamas vienas produktas į purkštuvą su vandeniu, gerai išmaišomas ir tuomet pilamas kitas produktas. Tirpalas turi būti suvartojamas tuoj pat po jo paruošimo. Paruošus  tirpalą ir purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. 
Dėl mišinių naudojimo kreiptis į registracijos savininko atstovus. 

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).  

SAUGOJIMAS 

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip 40oC ir ne žemesnėje kaip –10oC temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Preparatas nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies monoksidas, ciano vandenilis, azoto oksidas). Gesinant dėvėti dujokaukes su kombinuotais filtrais. Gesinti vandeniu, anglies dioksidu, gesinimo milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti laikinas žemės sankasas.  

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams inspektuojant purkštus augalus, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.  

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

PASTABA! 

Įdėmiai perskaitykite etiketę prieš naudojimą. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už  produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l, 10 l, 20 l