GRANSTAR® PREEMIA 50SX®

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: tribenuronmetilas (CAS no 101200-48-0) 500 g/kg

Mišinio forma: vandenyje tirpios granulės

Cheminė grupė:​ sulfonilurėjos

HRAC grupė: ,,B” 

Granstar® Premia 50 SX® yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose ir miežiuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.  
Stengtis neįkvėpti dulkių/rūko/aerozolio.       
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto šarminės reakcijos (pH>7) dirvožemiuose. 
Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tribenuronmetilas daugiau kaip 1 kartą per sezoną.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378 
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112 


Pakuotė: 150g, 225g, 300g, 1,5kg 
Registracijos Nr. AS2-22H(2018) 
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Pagaminimo data ir siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės 

Gaminį užregistravo: Cheminova A/S, Tyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark 
Gamintojo atstovas Lietuvoje: Mob. Tel.: +370 644 80 744 

® – registruotas prekės ženklas yra „FMC Corporation“ (JAV) ir filialų  nuosavybė 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Granstar® Premia 50 SX® sisteminio veikimo  herbicidas, veikia piktžoles  per lapus ir šiek tiek per šaknis. Naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių. Jos sustoja augusios keleto valandų bėgyje po purškimo. Chlorotinės dėmės, apmirę augalai ir kiti vizualūs požymiai pastebimi tik po1- 3 savaičių, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Mažiau jautrios piktžolės nesunaikinamos, bet stipriai pristabdomas jų augimas.  
Naudojant Granstar® Premia 50 SX® vengti didelio saulės intensyvumo, aukštos temperatūros purškimo metu, vengti didelių temperatūros svyravimų (pvz.žemiau 5C naktį ir virš 25 C dieną) nepurkšti, kai tikimasi stiprių šalnų. Nedidelės šalnos neturi įtakos Granstar® Premia 50 SX® efektyvumui, bet jo poveikis pristabdomas keletui dienų.Labai sausos oro sąlygos gali sumažinti produkto efektyvumą kai kurioms piktžolėms(pvz.balandoms). 
Granstar® Premia 50 SX® negalima naudoti pasėliuose, kuriuose augalai stresuoti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz. ilgalaikių šalnų,  sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.), jei pasėlis pažeistas ligų ir kenkėjų.
 
Sąlygos, lemiančios mažesnės (kairėje) ar didesnės (dešinėje) preparato normos pasirinkimą

Jautrios piktžolių rūšys Atsparios piktžolių rūšys
Javai stelbia piktžoles,tankus pasėlis  Retas pasėlis  
Pakankama dirvos drėgmė Sausa dirva 
Negausi piktžolių įvairovė  Didelė piktžolių įvairovė 
Mažos piktžolės  Peraugę piktžolės 
Kokybiška purškimo technika  Prastesnė purškimo kokybė 
Pakankama santykinė drėgmė (>80 %)  Maža santykinė drėgmė (<80 %) 

Poveikis piktžolėms 

Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos turi 2-4 lapelius.Purškiant vėliau, kai piktžolės didesnės, gerai sunaikinamos tik jautrios Granstar® Premia 50 SX® piktžolės.Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį. (žr. žemiau pateiktą lentelę). 

Žieminiai kviečiai, rugiai

Norma/ha

Labai jautrios piktžolės

Efektyvumas > 85 % 
garstukas, rapsas, bekvapis šunramunis, rugiagėlė, aklė, dirvinė neužmirštuolė, vaistinė ramunė, trikertė žvaginė, dirvinė čiužutė, notrelė, baltoji balanda, plačioji balandūnė, trumpamakštis, rūgtis, dirvine aguona, dirvinis kežys, žliūgė  15 – 22,5 g/ha  
Granstar® Premia 50 SX® + PAM 
Jautrios piktžolės  Efektyvumas  70-75 %
kietis, žvirbliarūtė, paprastoji gaiva, dirvinė našlaitė, paprastoji takažolė, vijoklinis pelėvirkštis, dirvinė usnis, dilgėlė  22,5 g/ha  
Granstar® Premia 50 SX® + PAM 
Mažai jautrios piktžolės  
kibusis lipikas, veronika   

 

 

Vasariniai kviečiai, miežiai

Norma/ha

Labai jautrios piktžolės

Efektyvumas > 85 %​
garstukas, rapsas, bekvapis šunramunis, rugiagėlė, aklė, dirvinė neužmirštuolė, vaistinė ramunė, trikertė, žvaginė dirvinė čiužutė, notrelė, baltoji balanda, plačioji balandūnė, trumpamakštis rūgtis, dirvinė aguona, dirvinis kežys, žliūgė  15 - 22,5 g/ha  
Granstar® Premia 50 SX® + PAM 
Jautrios piktžolės  Efektyvumas  70-75 %
kietis, žvirbliarūtė, paprastoji gaiva, dirvinė našlaitė, paprastoji takažolė, vijoklinis pelėvirkštis, dirvinė usnis, dilgėlė   22,5 g/ha  
Granstar® Premia 50 SX® + PAM 
Mažai jautrios piktžolės   
kibusis lipikas, veronika   

Naikinant šakniaatžalines ir šakniastiebines piktžoles tokias kaip kiečiai ir usnys, jos turi būti sudygusios, bet nedidesnės kaip 10 cm purškimo metu. Jei šios piktžolės gerokai didesnės ir stelbia pasėlį, rekomenduojama ruošti Granstar® Premia 50 SX® mišinį su MCPA arba 2,4 D grupių herbicidais. 

Javai

Granstar® Premia 50 SX® galima naudoti visose registruotose vasarinių ir žieminių kviečių, rugių, ir vasarinių miežių veislėse. Prieš naudojant naujai išvestose veislėse- pasitarti su produkto atstovu. 

Naudojimo laikas

Granstar® Premia 50 SX® javuose galima pradėti purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki paskutinio lapo tarpsnio(BBCH 39).
Žieminiuose kviečiuose ir rugiuose galima pradėti purškimą atsinaujinus vegetacijai, kai oro temperatūrai ne mažiau +5oC 10-15 cm virš dirvos paviršiaus.
Vasariniuose kviečiuose ir miežiuose, kurie pasėti mažai humuso turinčiose dirvose, lengviausiai sunaikinamos dygstančios piktžolės, javams esant 2-3 lapelių tarpsnyje. Vasariniuose javuose, pasėtuose humusingose dirvose, geriausia piktžoles naikinti kai jos turi 2-4 lapelius, o javai yra 3-4 lapelių tarpsnyje.

Paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM) panaudojimas 

Norint pasiekti geriausią galimą Granstar® Premia 50 SX® efektyvumą, naudojant preparatą vieną arba mišiniuose su monoizomeriniais preparatais (MCPA), visada pridėkite paviršiaus aktyviosios medžiagos. 
Rekomenduojama  naudoti  50ml Trend /100 l darbinio tirpalo.

Dirvos tipas 

Granstar® Premia 50 SX® efektyviai naikina piktžoles visų tipų dirvose.

Įtaka po to auginamiems augalams

Preparatu nupurkštose dirvose tais pačiais kalendoriniais metais galima sėti žieminius kviečius ir žieminį rapsą. Nerekomenduojama sodinti specifinių augalų-pavyzdžiui rožių. Sekančiais metais galima auginti visus kultūrinius augalus. Po purškimo, pasėliui žuvus dėl nepalankių meteorologinių sąlygų: šalnos, sausros, krušos - galima atsėti tik varpinius javus.  

PURŠKIMAS

Purškiamo tirpalo paruošimas: pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu ir įjungus maišyklę supilti reikiamą preparato kiekį. Pripildžius purkštuvą vandeniu ,galiausiai supilti paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Tuščią pakuotę reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant apdoroto ploto. Kad nustatyti tikslią preparato normą, naudokite graduotą pakuotės dangtelį.  
Mišinių ruošimo tvarka: Granstar® Premia 50 SX® gali būti maišomas su daugeliu registruotų pesticidų. Dėl galimo maišymo tarkitės su produkto atstovu, agronomu konsultantu arba produkto pardavėju. 
Pirmiausiai į purkštuvą supilamas ir gerai išmaišomas Granstar® Premia 50 SX® ir tik po to kiti preparatai ir paskiausiai- PAM.  
Purškimo sąlygos: 
Rekomenduojamas vandens kiekis- 200  l/ha. 
Purkštukai: nėra specialių reikalavimų. 
Spaudimas: 2-3 bar 
Važiavimo greitis purškian: 4-6 km/val 
Po purškimo: baigus darbą purkštuvo talpą reikia išplauti arba pripildyti švariu vandeniu ir neleisti rezervuare esantiems likučiams išdžiūti.Tai daroma tuo atveju, jei sekančią dieną bus purškiami tie patys pesticidai.  
Purkštuvo plovimas: po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: mes rekomenduojame- All Clear®Extra.  

Naudojimo apribojimai 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Piktžolių atsparumo susidarymas

Veiklioji medžiaga tribenuron-metilas yra ALS inhibitorius ir priskiriamas ,,B“ grupei pagal HRAC. llgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali rastis atsparesnės žolių rūšys ir pradėti dominuoti pasėlyje. Jei pastebėjote atsiradus piktžolių, atsparių Granstar® Premia 50 SX®, jos bus atsparios VISIEMS sulfonilurėjos grupės herbicidams. 
Atsparumo susidarymo išvengsite pakaitomis naudodami skirtingų poveikio grupių  herbicidus. 
Kokiai grupei priklauso herbicidas galite sužinoti www.weedscience.org/in.asp arba teiraukitės pas savo konsultuojantį agronomą arba produkto platintoją. 

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Sandėliavimas

Laikyti sandariai uždarytose gamyklinėse pakuotėse, vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, tik apmokytam personalui prieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro. Saugoti nuo vaikų. Atidarytą pakuotę sunaudoti per metus. Granstar® Premia 50 SX®  savaime neužsidega ir nesukelia korozijos. Galiojimo laikas-ant pakuotės.  

Išsiliejus produktui

Susemti semtuvu arba siurbliu, vandeniu neplauti. Susemtą produktą supilti į uždaromą konteinerį ir sunaikinti pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Jei išsipylimas įvyko  netoli augalų, medžių-surinkti nuimti ir 5 cm dirvos paviršiaus. Nepilti surinktų atliekų į nuotėkas, gruntinius vandenis. Jei taip netyčia atsitiktų- nedelsiant informuoti Aplinkosaugos tarnybas.  

Kilus gaisrui

Kviesti ugniagesius,  juos informuoti kad gaisro židinyje yra pesticidų, taip pat, jei gali būti kitų pavojingų chemikalų, pvz.trąšų. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės-CO2, smėlis, putos ir vandens srovė. Ugniagesiams dėvėti kvėpavimo aparatus, apsauginius kostiumus.Jei pavojus nedidelis leisti ugniai išblėsti savaime, nes vanduo gali užteršti paviršių.Atvirus konteinerius vėsinti vandeniu iš išorės. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378 
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą, pakuotė turi būti skalaujama. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. 
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

Teisiniai aspektai

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas originalioje pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Registruotieji prekių ženklai

Granstar® Premia SX®, All Clear® Extra: „FMC Corporation“ (JAV) ir filialų  nuosavybė.

GAMINTOJAS

Pakuotė

150g, 225g, 300g, 1,5kg