GRODYL®

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: amidosulfuronas 750 g/kg (75%)

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės

Sisteminio veikimo, sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidas, naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač kibiojo lipiko) naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, avižų, linų pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 500 g 
Registracijos Nr.: 0097H /13 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 5 metai.

Gamintojas/registracijos savininkas: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: 8 614 23997

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

GRODYL - atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms piktžolėms sudygusių žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, avižų, linų pasėliuose. Herbicidas į augalus patenka per lapus ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po kelių dienų išryškėja ir nekrotinės dėmės (pirmiausia arti viršūnėlių). Per 2–6 savaites, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, piktžolės visai sunyksta. Produktas geriausiai veikia piktžoles, kai jos turi 2–3 lapelius. Herbicidas gerai naikina kibųjį lipiką, nepriklausomai nuo jo išsivystymo tarpsnio. 

Labai geras efektyvumas ( >95 proc.):
Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinis vėdrynas (Ranunculus arvensis), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit). 

Vidutinis efektyvumas (70-94 proc.):
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), ramunės (Matricaria spp.), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus), bukalapė rūgštynė (Rumex obtusifolius), dirvinė skaistažiedė (Chrysanthemum segetum), paprastasis kežys (Spergula arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), savaime išsisėję rapsai. 

Silpnas efektyvumas (< 70 proc.):
Balandos (Chenopodium sp.), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), notrelės (Lamium sp.), aguona birulė (Papaver rhoeas), našlaitės (Viola spp.), veronikos (Veronica sp.), daugiametės piktžolės.  

Naudojimo laikas ir normos 

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai rugiai, avižos: norma 20-40 g/ha.

Žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose GRODYL naudojamas pavasarį atsinaujinus javų vegetacijai, iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 49), kai sudygsta dauguma piktžolių. 
Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla iki +5°C. 

Vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose GRODYL naudojamas  javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo pasirodymo (BBCH 13) iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 49), kai sudygsta dauguma piktžolių. 
Jeigu kibusis lipikas yra iki 20 cm dydžio, jį gerai sunaikina 20 g/ha herbicido norma. Jeigu kibusis lipikas didesnis nei 20 cm, reikia naudoti 40 g/ha normą. 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 
Rekomenduojamas vandens kiekis - 200-300 l/ha. 

Linuose: norma 20-40 g/ha, priklausomai nuo piktžolių dydžio. 
GRODYL naudojamas pavasarį, sudygus linams, kai linai yra 3-12 cm aukščio. 
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 90 d. 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 
Rekomenduojamas vandens kiekis - 200-300 l/ha. 

PASTABOS 

Nenaudoti GRODYL javuose su ankštinių augalų įsėliu. 
Po purškimo iki lietaus turi praeiti 1,5 val. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

GRODYL sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga - amidosulfuronas. Pagal veikimo pobūdį ji yra ALS inhibitorius (HRAC kodas - B). Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. 
Atsparumo išsivystymo rizika ALS inhibitoriams vertinama kaip didelė. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:  

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.
  5. Vienskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

SĖJOMAINA 

Produktas greitai skyla, todėl jis nepavojingas kitą sezoną auginamiems augalams. Bet jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa, ir nuo herbicido panaudojimo javuose pavasarį iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be arimo. Jei tais pačiais metais ruošiamasi sėti ankštinius augalus, tai nuo GRODYL 20 g/ha panaudojimo javuose iki ankštinių augalų sėjos turi praeiti 90 dienų, nuo GRODYL 40 g/ha panaudojimo javuose iki ankštinių augalų sėjos turi praeiti 120 dienų. Dirvą būtina suarti. 
Pasėliui, kuris buvo purkštas GRODYL, žuvus dėl nepalankių aplinkos sąlygų (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.), tais pačiais metais suarus dirvą atsėti galima tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves. Jei ruošiamasi auginti kukurūzus ar bulves, tai iki jų sėjos ar sodinimo turi praeiti 1 mėn.  

TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMO TECHNIKA  

Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį tolygiai suberti į purkštuvą ir gerai išmaišyti, po to supilti likusį vandenį ir dar kartą gerai išmaišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių ir nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. 

MAIŠYMAS   

Dėl GRODYL maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

PURKŠTUVO PLOVIMAS   

Žinant kai kurių kultūrinių augalų padidintą jautrumą net mažiems GRODYL kiekiams, labai svarbu baigus darbą kruopščiai išplauti purkštuvą, ypač jei jis bus naudojamas cukrinių runkelių, bulvių ar rapsų purškimui. 
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA. 

LAIKYMAS   

GRODYL laikyti sandariai uždarytoje gamyklos pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0°C -+30°C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų, atviros ugnies ir tiesioginių saulės spindulių. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 2 metai. 

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą EN166).  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374) bei rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei tvirtą avalynę. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Vengti patekimo į akis, o patekus nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščias pakuotes ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.  
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Veiklioji medžiaga amido sulfuronas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

® – registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

500 g