KALIF® 360 CS

Herbicidas

Veiklioji medžiaga: klomazonas 360 g/l.

Preparato forma: kapsulių suspensija

Kalif® 360 CS - dirvinis herbicidas, skirtas naikinti kai kurioms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms bulvėse, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose iki sudygimo. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klomazonas dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78 

Pakuotė: 1 l, 5 l 
Registracijos numeris: 0421H/12 
Siuntos numeris: žiūrėti ant įpakavimo 
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas:  ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, Nyderlandai 
Tel: +31 33 445 3160 
www.adama.com 
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 
Kalif® 360 CS yra dirvinis herbicidas, skirtas kai kurioms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti bulvėse, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose iki sudygimo. 

Veikimo būdas

Klomazonas priklauso isoksazolidinonų grupės herbicidams, kurie veikia slopindami karotinoidų biosintezę, tačiau tikslus veikimo mechanizmas nežinomas. Geltoni karotinoidų pigmentai atlieka keletą funkcijų augale. Jie asimiliuoja šviesos energiją fotosintezės procese bei apsaugo augalą nuo žalingų radikalų. Kalif® 360 CS blokuoja šių apsauginių pigmentų biosintezę ir tai sukelia žalingą poveikį piktžolėms. Jautrios piktžolės dygsta, bet dėl karotinoidų sintezės blokavimo piktžolės išdygsta pabalusios ir greitai žūsta. Kartais jautrios piktžolės išdygsta kaip įprasta, tačiau vėliau ant tikrųjų lapelių atsiranda chlorozės dėmės.  

Naudojimas 

Kalif® 360 CS visada naudojamas prieš sudygimą. Po purškimo, klomazonas suformuoja plėvelę žemės paviršiuje stipriai sukibdamas su dirvožemio dalelėmis. Piktžolės, dygstančios iš gilesnio dirvos sluoksnio, gal būti mažiau jautrios herbicidui, nes šaknų sistema vystosi gilesniame dirvos sluoksnyje. Dygdamos piktžolės prasiskverbia per herbicidų padengtą dirvos sluoksnį, tokiu būdu absorbuodamos herbicidą per ūglius ir šaknis. 
Kalif® 360 CS yra dirvinis herbicidas, kuris gali būti naudojamas visose žieminių ir vasarinių rapsų bei bulvių veislėse. Ražienos, grumstuotas bei sausas dirvožemis gali sumažinti herbicido poveikį piktžolėms.  Augalai, kurie purškimo metu yra sudygę, gali būti stipriai pažeisti.    

Piktžolių jautrumas, kai naudojama 0,25 ml/ha norma: 
Jautrios: (efektyvumas >90%) - dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), baltasis šakinys (Silene pratensis), juodoji kauliauogė (Solanum nigrum). 

Vidutiniškai jautrios: (efektyvumas 90-70%) – gausiasėklė balanda (Chenopodium polyspermum), paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli), švelnusis snaputis (Geranium molle), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa), paprastoji žilė (Senecio vulgaris), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), persinė veronica (Veronica persica), daržinė žliūgė (Stellaria media), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia). 

Vidutiniškai atsparios: (efektyvumas 70-40%) – baltoji balanda (Chenopodium album),  raudonžiedis progailis (Anagallis arvensis), plačioji balandūnė (Atriplex patula), vaistinė ramunė (Matricaria recutita), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), aguona birulė (Papaver rhoeas), vienmetė miglė (Poa annua), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), gebenlapė veronika (Veronica hederifolia). 

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Žieminiai rapsai 
Naudojimo laikas: iki sudygimo, ne vėliau nei 3 dienos po sėjos.  
Norma: 0,20-0,33 l/ha  
Kalif® 360 CS turi būti išpurkštas kaip galima greičiau po sėjos prieš sudygstant rapsams. 
Nenaudokite Kalif® 360 CS žieminiuose rapsuose pasėtuose po rugpjūčio 20 d.  

Vasariniai rapsai 
Naudojimo laikas: iki sudygimo, ne vėliau nei 3 dienos po sėjos. 
Norma: 0,15-0,25 l/ha  
Kalif® 360 CS turi būti išpurkštas kaip galima greičiau po sėjos prieš sudygstant rapsams. 

Bulvės 
Naudojimo laikas:  po sodinimo - likus 5 dienoms iki  bulvių sudygimo. 
Norma: 0,20-0,25 l/ha  

VANDENS KIEKIS 

Rekomenduojamas vandens kiekis - 200 – 400 l/ha. 

DĖMESIO!

  • Esant tam tikroms oro sąlygoms galimas trumpalaikis pasėlių pabalimas, ypač jei nupurškus stipriai palyja. Laikinas pabalimas   augant išnyksta ir įtakos derliui neturi.
  • Nepurkškite suslėgtų dirvų, kurios linkusios užmirkti.
  • Nerekomenduojama naudoti Kalif® 360 CS lengvose dirvose, taip pat dirvose, kurioje yra daugiau nei 10% organinės medžiagos.
  • Piktžolių jautrumas sumažėja, jei purškiama ant sausos, grumstėtos dirvos arba jei po purškimo ilgą laiką nelyja.
  • Nepurkškite arba sumažinkite produkto normą, jei tikimasi stipraus lietaus po purškimo.
  • Venkite perpurškimų.

Sėjos gylis

Sėklos turi būti pasėtos ne mažiau nei 20 mm gylyje. Optimaliam efektyvumui pasiekti  dirvos paviršius turi būti lygus, gerai paruoštas ir be grumstų. Jei dirva labai puri, ją rekomenduojama sutankinti. 

Naudojimo apribojimai 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas

Siekiant praplėsti jautrių piktžolių spektrą ir padidinti produkto efektyvumą Kalif® 360 CS gali būti maišomas su Sultan® 500 SC (metazachlor 500  g/l) purškiant žieminius ir vasarinius rapsus. Mišinyje Kalif® 360 CS norma turėtų būti ne didesnė nei 0,2 l/ha. 
Prieš naudojant mišinį, pasikonsultuokite su registracijos savininko atstovais ir atsižvelkite į rekomendacijas. Ruošiant mišinį iš pradžių turi būti supilamas vienas produktas į purkštuvą su vandeniu, gerai išmaišomas ir tuomet pilamas kitas produktas. Tirpalas turi būti suvartojamas tuoj pat po jo paruošimo. Paruošus  tirpalą ir purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. 
Dėl kitų mišinių naudojimo kreiptis į registracijos savininko atstovus. 

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

SĖJOMAINA 

Nuėmus derlių, laukuose purkštuose Kalif® 360 CS gali būti auginami šie augalai: javai, rapsai, pupos, žirniai, bulvės, kukurūzai, morkos, cukriniai runkeliai, svogūnai ir linai. Prieš sėją/sodinimą dirva turi būti įdirbta mažiausiai 15 cm gyliu.  
Žuvus žieminiams rapsams, kurie buvo purkšti Kalif® 360 CS: tą patį rudenį gali būti sėjami tik žieminiai rapsai, dirva turi būti įdirbta mažiausiai 15 cm gyliu, bei turi būti pakankamai laiko, kad rapsai užaugtų tinkamo dydžio, kad galėtų peržiemoti. Pavasarį gali būti sėjami javai, rapsai, bulvės. Dirva turi būti suarta 25 cm gyliu prieš atsėjant javais, prieš atsėjant rapsais ar bulvėmis pakanka dirvos dirbimo 15 cm gyliu. Javams gali pasireikšti lapų spalvos pašviesėjimas, tačiau jis yra trumpalaikis ir neturi įtakos derliui. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SANDĖLIAVIMAS 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. 
Laikykite sausose, nuo šalčių apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 

PASTABA! 

Įdėmiai perskaitykite etiketę prieš naudojimą. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).  

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l