KOMPLET®

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: lufenacetas 280 g/l, diflufenikanas 280 g/l

Produkto forma: vandeninė koncentruota suspensija.

Dirvinio veikimo, oksiacetamidų ir piridinkarboksamidų cheminių grupių herbicidas, naudojamas dirvinės smilguolės ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių ir žieminių miežių pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Kenksminga prarijus. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l 
Registracijos Nr.: 0408H/11 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Gamintojas/registracijos savininkas: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: 8 614 23997

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

KOMPLET yra plataus veikimo spektro herbicidas naikinantis dirvinę smilguolę ir dviskiltes piktžoles rudenį. Į produkto sudėtį įeina dvi, visiškai skirtingo veikimo veikliosios medžiagos. Flufenacetas į piktžoles patenka per šaknis arba per dygstančių piktžolių hipokotilį (daigelį). Diflufenikanas paprastai į piktžoles patenka per šaknis, bet jei naudojamas piktžolėms sudygus, tai patenka ir per lapus. 
Abi veikliosios medžiagos dirvoje išlieka veiklios kelias savaites po purškimo. Dirvos drėgmė padidina herbicido efektyvumą. Būtina paruošti dirvą taip, kad nesusidarytų grumstai. Geriausiai piktžolės sunaikinamos, kai jos purškiamos ankstyvuose augimo tarpsniuose: dygimo arba daigelių. 

Jautrios piktžolės (>95 proc.) 
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti) iki 2 lapelių tarpsnio, vaistinė žvirbliarūtė 
(Fumaria officinalis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), veronikos (Veronica spp.), kibusis lipikas (Galium aparine), bekvapis šunramunis 
(Tripleurospermum perforatum) iki pirmųjų tikrųjų lapelių, dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris), dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis).  

Vidutiniškai jautrios piktžolės (95-85 proc.) 
Smulkusis snaputis (Geranium pusillum), aguona birulė (Papaver rhoeas), savaime išsisėję rapsai (Brassica napus), sudygę rudenį ir ankstyvame augimo tarpsnyje. 

Vidutiniškai atsparios piktžolės (<85 proc.) 
Rugiagėlė (Centaurea cyanus) 

Atsparios piktžolės 
Dirvinis asiūklis (Equisetum arvense), paprastasis varputis (Elytrigia repens), tuščioji aviža (Avena fatua) ir piktžolės su gilia šaknų sistema (pvz. dirvinė usnis (Cirsium arvense). 

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS 

Naudojamas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių ir žieminių miežių pasėliuose rudenį. 

Naudojimo laikas – kai javai išskleidžia nuo vieno iki trijų lapelių (BBCH 11-13).
Geriausias panaudojimo laikas – kai javai išskleidžia pirmąjį lapelį (BBCH 11). Piktžolės tokiu metu irgi yra labai ankstyvame augimo tarpsnyje, todėl herbicidas jas sunaikina efektyviausiai. 

Naudojimo norma 0,4-0,5 l/ha. 
Didžiąją normą (0,5 l/ha) naudoti, kai javai yra dviejų – trijų lapelių tarpsnyje, pasėlyje labai gausu piktžolių, pasėlis pasėtas sunkioje arba daug organinių medžiagų turinčioje dirvoje. 
Purškimo nevėlinti nukeliant jį į vėlyvą rudenį, kad būtų išvengta neigiamo poveikio augalams. O ir piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kuomet po herbicido naudojimo jų vegetacija dar tęsiasi apie 2 savaites. 
Herbicido poveikis pavasarį dygstančioms piktžolėms yra labai silpnas. 
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1. 
Vandens kiekis: 200-400 l/ha. 
Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui. Rekomenduojama purkšti, kai oro temperatūra aukštesnė nei +5°C. 

PASTABOS

Javų pasėlis, kuris bus purškiamas KOMPLET, turi būti pasėtas 3-4 cm gylyje. Nupurškus javus KOMPLET, gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai, tačiau jie neigiamos įtakos derliui neturi. 
Nenaudoti KOMPLET javuose su įsėliu ir dviskilčių augalų pasėliuose. 
Naudojant dirvožemiuose, kuriuose gausu organinių medžiagų, herbicido poveikis piktžolėms labai sumažėja. Todėl nerekomenduojama naudoti dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų yra daugiau nei 10%. 
Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. 
Purkšti esant palankioms sąlygoms.  
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25ºC 
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Nerekomenduojama purkšti, jei pasėlis ligotas, pažeistas kenkėjų, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo ar maisto medžiagų nepritekliaus. 
Naudoti tinkamą purškimo įrangą, kad pasėlis būtų kokybiškai nupurkštas. 
Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-4,0 barų slėgis purškimo sistemoje. Purkšti vidutinio dydžio lašais. 
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

SĖJOMAINA 

Jei rudenį nupurkštas pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai pavasarį, gerai paruošus viršutinį dirvos sluoksnį, galima sėti vasarinius kviečius, vasarinius miežius, žirnius, pupas ir sodinti bulves. Giliai suarus, galima sėti kukurūzus, avižas. 
Nuėmus derlių, suarus dirvą arba be arimo, galima sėti javus, žieminius rapsus, garstyčias. Jei planuojama sėti liucerną, dirvą būtina suarti. Jei nuo augalų vegetacijos atsinaujinimo pradžios pavasarį iki žieminių rapsų ar garstyčių sėjos buvo labai sausa, t.y. iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama dirvą suarti, kad būtų išvengta augalų pažeidimo (fitotoksinio poveikio). Retais atvejais, pasėjus rapsus bei garstyčias, ant skilčialapių ir pirmųjų lapelių gali atsirasti laikini augalų pažeidimo požymiai 
(pabalimas). 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Į purkštuvą supilama pusę purškimui skirto vandens ir įjungiama maišyklė. Produktas gerai suplakamas pakuotėje. Reikiamas produkto kiekis lėtai ir tolygiai supilamas į purkštuvą ir gerai išmaišomas. Supilamas likęs vanduo ir vėl išmaišoma. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant. 

MAIŠYMAS 

Dėl KOMPLET maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Dėl ypatingai didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems KOMPLET kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. 
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA. 

LAIKYMAS 

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, -10C - +40C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų ir atviros ugnies. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 2 metai. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Herbicidas sudarytas iš veikliosios medžiagos flufenaceto (oksiacetamidų cheminė grupė – HRAC grupė K3) ir diflufenikano (piridinkarboksamidų cheminė grupė – HRAC grupė F1).
Produktą sudaro dvi veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms, todėl sumažėja galimybė išsivystyti patogenų rezistencijai. Herbicidą KOMPLET būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Sezono metu neturėtų būti purškiama daugiau nei 1 kartą.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, anglies dioksidas (CO2), alkoholiui atsparios putos, sausos cheminės medžiagos. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, 
augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo 
skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. 
Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą LST EN166). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) bei rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei tvirtą avalynę. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA  

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą 
tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti 
stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ   

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

® – registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 15 l