KORVETTO

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: haloksifen-metilas 5 g/l (0,51 %), klopiralidas 120 g/l (12,21 %)
Produkto forma: koncentruota emulsija

Korvetto yra selektyvus herbicidas, skirtas sudygusių dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių rapsų pasėliuose.  

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Gali dirginti kvėpavimo takus. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.  
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopiralido, dažniau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l 
Registracijos Nr. AS2-51H(2020)
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411, Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania, UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260. corteva.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

KORVETTO yra selektyvus herbicidas, skirtas sudygusių dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių rapsų pasėliuose. Produktas tinkamas naudoti visose žieminių rapsų veislėse.  
Herbicidas naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip rugiagėles, baltąsias balandas, dirvines usnis, kibiuosius lipikus, bekvapius šunramunius, aguonas birules, raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes ir snapučius.  

VEIKIMO BŪDAS

KORVETA sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: haloksifen-metilas ir klopiralidas. Abi veikliosios medžiagos priklauso sintetinių auksinų grupei ir į piktžoles patenka per lapus. Poveikis jautrioms piktžolėms bus pastebimas jau po kelių dienų. Jų augimas sustoja, o piktžolės visiškai žūsta per 4 – 6 savaites po purškimo. 

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS 

Augalai: žieminiai rapsai 
Purškimo laikas: pavasarį, nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki butonai apgaubti lapais (BBCH 30-50)
Norma: 1,0 l/ha 

Veiksmingumas

Piktžolės

Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas 95–100%)

Rugiagėlė (Cyanus segetum), baltoji balanda (Chenopodium album),  kibusis lipikas (Galium aparine), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum),  dirvinė aguona (Papaver dubium) 
Jautrios piktžolės (veiksmingumas 85–94,9%) Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),  dirvinė usnis (Cirsium arvense), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),  snapučiai (Geranium sp.), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), aguona birulė (Papaver rhoeas), paprastoji žilė (Senecio vulgaris) 
Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70–84,9%)  Paprastasis poklius (Descurainia sophia), švelnusis snaputis (Geranium molle)

DĖMESIO! 

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU 

Optimalus KORVETTO efektyvumas pasiekiamas purškiant mažas piktžoles ankstyvuose jų augimo tarpsniuose. 
Geriausios sąlygos purškimui, kai dienos temperatūra yra +10 ºC. Kai kurios piktžolės, tokios kaip aguona birulė, baltoji balanda, kibusis lipikas, raudonžiedė notrelė ir vaistinė žvirbliarūtė bus efektyviai sunaikintos esant ir žemesnei oro temperatūrai. Nepurkškite, jei prieš ar po purškimo prognozuojamos šalnos. 
Nepurkškite stresą patyrusių augalų. Augalai stresą gali patirti dėl daugelio priežasčių: šalčio, šalnos, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo, ligų ir kenkėjo antpuolio. KORVETTO kartais gali sukelti nežymų ir trumpalaikį (2-3 savaitės) augimo sulėtėjimą, kuris neturi jokios įtakos tolimesniam rapsų augimui, derliui ir jo kokybei. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

DIRVA 

KORVETTO gali būti naudojamas žieminiuose rapsuose, auginamuose visuose dirvožemiuose.

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIS 

KORVETTO turi būti išpurkštas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą. 
Rekomenduojamas vandens kiekis yra 150–300 litrų vienam hektarui. Mažiausias vandens kiekis turėtų būti purškiamas, jei pasėlis retas ir piktžolės mažos. Naudokite pasėlių tankumui ir naikinamų piktžolių lapų padėčiai pritaikytus antgalius ir purškimo techniką. Tankiuose pasėliuose rekomenduojama purkšti ne mažiau nei 200 litrų vandens hektarui. 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Prieš pradedant ruošti   tirpalą, būtina įsitikinti, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. 
Kai naudojamas išmaišymo indas, pusė purkštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą supilamas reikiamas KORVETTO kiekis, kuris nusiurbiamas į purkštuvo talpą. Į purkštuvo talpą supilamas trūkstamas kiekis švaraus vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūrą kartoti tol, kol jame nebesimato KORVETTO likučių.
Kai naudojamas tiesioginio įpurškimo įrenginys, neskiestas produktas automatiškai tiekiamas į vamzdžius, jungiančius purkštuvo talpą su purkštukais. Kai purkštuvas išjungiamas ar baigiamas purškimas, turi būti atliekamas vamzdynų praplovimas. 

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems žemės ūkio augalams, iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus vidiniais purkštukais išplaukite purkštuvo vidų švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Plovimui naudotą tirpalą išpurkškite ant apdorotų rapsų plotų. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvas ir traktorius plaunami tame pačiame lauke, kur buvo purškiamas tirpalas. Tokiu atveju purkštuvas turi turėti tam skirtą įrangą bei pakankamą švaraus vandens talpą. Purkštuvą galima plauti ir specialioje tam skirtoje purkštuvų plovimo aikštelėje, turinčioje paplavų surinkimo talpą. 

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI 

Įprastai nuėmus KORVETTO purkštų žieminių rapsų derlių, galima sėti visus augalus be apribojimų. 

ATSĖJIMAS 

Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko KORVETTO purkšti žieminiai rapsai, galima atsėti javais, varpinėmis žolėmis, rapsais arba kukurūzais.  

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Augalų liekanos, kuriose yra klopiralido, gali pakenkti vėliau sėjamiems/sodinamiems jautriems augalams, tokiems kaip bulvės, žirniai ir pupos. Nerekomenduojama sėti/sodinti jautrių augalų iš karto po rapsų, kurie buvo purkšti KORVETTO. Augalų liekanos, apdorotos KORVETTO, neturėtų būti naudojamos šiltnamiuose ar komposto ruošimui. 

Lietus praėjus 1 val. po purškimo poveikio KORVETTO veiksmingumui neturi. 

ATSPARUMO STRATEGIJA  

Produktas

Tipas Veikliosios medžiagos HRAC grupė Atsparumo išsivystymo atsiradimo rizika

KORVETTO

Herbicidas Klopiralidas O žema
Haloksifen-metilas O žema

KORVETTO sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: haloksifen-metilas ir klopiralidas. Pagal veikimo būdą abi veikliosios medžiagos yra sintetiniai auksinai (HRAC kodas – O). Atsparumo išsivystymo rizika O grupės herbicidams vertinama kaip žema. Nepaisant to, Korvetto naudokite griežtai laikydamiesi etiketės rekomendacijų. Nemažinkite normos, purkškite aktyviai augančias, ankstyvuose augimo tarpsniuose esančias piktžoles. Tuomet jos yra jautriausios herbicidui. 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos. 
Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA   

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SAUGOJIMAS 

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio. 
Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0ºC - +30ºC. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

PASTABA 

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.


® ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 2 l,  3 l, 5 l