Legacy® 500 SC

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: diflufenikanas 500 g/l

Preparato forma:  koncentruota suspensija

Dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti rudenį ir pavasarį žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių, rugių pasėliuose bei vasarinių kviečių, miežių, avižų pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

ATSARGIAI 
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazo-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus   
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. 

Pakuotė: 1, 5,10, 20 l
Registracijos Nr.: AS2-24H/2014
Pagaminimo data: Žiūrėti ant pakuotės
Partijos Nr.: Žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas: ADAMA Registrations B.V., P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, Olandija Tel: +31 33 44 53 160 
Faks: +31 33 494 80 44
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Legacy® 500 SC yra selektyvus kontaktinio ir dirvinio poveikio herbicidas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, kvietrugių ir avižų pasėliuose.  

Veikimo būdas 

Legacy® 500 SC yra koncentruota suspensija, kurios sudėtyje yra 500 g/l diflufenikano. Diflufenikanas priklauso pyridinekarboksamidų cheminei herbicidų grupei. 
Diflufenikanas blokuoja karotinoidų biosintezę. Be karotinoidų herbicidui jautrios piktžolės negali funkcionuoti ir jos sunyksta. Poveikis piktžolėms pasireiškia audinių pabalimu, ypač augimo kūgelio vietose.  

Legacy® 500 SC turi dvejopą poveikį – kontaktinį ir išliekamąjį dirvinį. Poveikis per dirvą tęsiasi iki 8 savaičių, esant palankioms metereologinėms sąlygoms. Po purškimo, Legacy 500 SC susijungia su dirvos dalelėmis ir suformuoja apsauginę plėvelę jos paviršiuje. Piktžolėms dygstant, jos skverbiasi per herbicidu apdorotą dirvos sluoksnį, absorbuodamos herbicidą per ūglius ir šaknis. Piktžolės dygstančios iš gilesnių dirvos sluoksnių gali būti mažiau paveiktos, kadangi jų šaknys formuojasi herbicidu neapdorotoje dirvoje.  

Purškiant Legacy® 500 SC piktžolėms sudygus, jos herbicidą absorbuoja per lapus. Tuomet herbicidas pernešamas į meristeminius audinius. Po purškimo herbicidu ant daugelio piktžolių atsiranda baltos dėmės arba pabąla apie augimo kūgelį. Kai kurių piktžolių lapai įgauna raudonai-purpurinę spalvą dėl streso, kurį sukelia karotenoidų trūkumas. Piktžolės sunyksta per 4 savaites. 

Legacy® 500 SC efektyvumas

Labai jautrios piktžolės 95 – 100%:
Baltažiedis vairenis (Arabidopsis thaliana) 
Dirvinė usnis (Erodium cicutarium)  
Kibusis lipikas (Galium aparine) 
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) 
Bekvapis šunramunis (Matricaria inodora) 
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis) 
Daržinė žliūgė (Stellaria media) 
Gebenlapė veronika (Veronica hederifolia)  
Persinė veronika (Veronica persicaria)  
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis) 

Jautrios piktžolės 85 – 94,9%: 
Rapsas (Brassica napus)  
Trikertė žvaginė (Capsella brusa-pastoris) 
Paprastoji žilė (Senecio vulgaris)  
Vijoklinis pelėvirkštis (Polygonum convolvulus)  
Smulkusis snaputis (Geranium pusillum)   

Vidutiniškai jautrios piktžolės 70 – 84.9%: 
Rūgtis dėmėtasis (Polygonum persicaria)  
Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare) 
Aguona birulė (Papaver rhoeas) 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai (rudenį) 
0.15-0.20 l/ha - po sėjos iki 2 lapelių tarpsnio (BBCH 00-12) 
0.20-0.25 l/ha - 3-4 lapelių tarpsnyje (BBCH 13-14)

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai (pavasarį) 
0.15-0.20 l/ha – atsinaujinus vegetacijai iki pirmojo bamblio pasirodymo (iki BBCH 31)

 
Vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai, avižos 
0.10-0.15 l/ha – po sėjos iki pirmojo bamblio pasirodymo (BBCH 00-31) 


Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 - 300 l/ha. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Legacy® 500 SC purškiamas pasėliuose po sėjos iki pirmojo bamblio pasirodymo (BBCH 00-31).  Geriausias ir greičiausias poveikis prieš piktžoles pasiekiamas panaudojus Legacy® 500 SC iki piktžolių sudygimo arba iškart po sudygimo (BBCH 00-12), kol jos yra mažos ir aktyviai auga. Esant didesnėms (4-6 lapelių) piktžolės rekomenduojame naudoti maksimalią registruotą normą. Didesnės piktžolės mažiau jautrios herbicidui.   
Kad purškimas būtų efektyvus, labai svarbu purškiant nemažinti rekomenduojamo vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. Rekomenduojama purkšti, kai oro temperatūra didesnė nei +5 0C. Neatidėliokite purškimo velyvam rudeniui, nes Legacy® 500 SC veiksmingiausiai naikina piktžoles, kai nupurškus jų vegetacija tęsiasi dar 3 savaites. Po purškimo turėtų praeiti 4 valandos be lietaus.  
Legacy® 500 SC nepatartina naudoti, jei pasėlis paveiktas streso dėl šalnos, sausros, užmirkimo arba pasėliuose, kuriuose yra maisto medžiagų trūkumas.  

MAIŠYMAS 

Dėl  Legacy® 500 SC maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.  

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Legacy® ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams vartokite tik švarų vandenį. Nepalikite purkštuvo su tirpalu ilgesniam laikui. Po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą. 

SĖJOMAINA 

Įprastomis sąlygomis apribojimų sėjomainai nėra, dirva turi būti kultivuojama arba suarta. Jei pasėlis žūva rudenį, atsėti galima žieminiais kviečiais po žemės dirbimo. Jei pasėliai neperžiemoja, pavasarį dirvą suarus gali būti sėjami/sodinami vasariniai javai ir pupelės.  

ATSPARUMO ATSIRADIMO RIZIKA

Diflufenikanas priklauso piridinkarboksamidų cheminei herbicidų grupei. HRAC kodas F1. Diflufenikanas blokuoja karotinoidų biosintezę. Be karotinoidų herbicidui jautrios piktžolės negali funkcionuoti ir jos sunyksta. Duomenų apie piktžolių atsparumą diflufenikanui Lietuvoje šiuo metu nėra žinoma. Tačiau atsparumo atsiradimo rizika išlieka. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina laikytis šių rekomendacijų: 

  • taikyti integruotą piktžolių kontrolės sistemą,
  • naudoti preparatus kurių sudėtyje yra skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų arba naudoti preparatų mišinius, kurie susideda iš dviejų ar daugiau skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų, veikiančių tas pačias piktžoles. 
  • naudoti visą herbicidui rekomenduojamą normą ir herbicidą naudoti tinkamu laiku.

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbdant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, purškiant traktoriniais hidrauliniais purkštuvais,  rekomenduojama dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes bei sandarius batus, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus išdžiūvus išpurkštam tirpalui. 
Higienos priemonės.  Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei sandarią avalynę. Būtina mūvėti  cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. 
Purškiant traktoriniais hidrauliniais purkštuvais,  rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus išdžiūvus išpurkštam tirpalui. 
Higienos priemonės.  Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

SANDĖLIAVIMAS  

Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo +5 iki +40º C. 

PASTABA! 

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už  produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).  

GAMINTOJAS

Pakuotė

1, 5,10, 20 l