LENTAGRAN® WP

Herbicidas

Veiklioji medžiaga: piridatas 450 g/kg (45%)

Produkto forma: šlampantys milteliai vandenyje tirpstančiuose maišeliuose

Lentagran® WP - selektyvaus veikimo, fenilpiridazinų junginių cheminės klasės kontaktinis herbicidas. Naudojamas baltagūžiuose, raudongūžiuose, garbanotuose (Savojos), lapiniuose, pašariniuose, žiediniuose, briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, svogūnuose, auginamuose iš sėklų ir sėjinukų, laiškiniuose svogūnuose, poruose, kaliaropėse, šparaguose,
visų tipų žirniuose (vartojamuose su ankštimis ir be jų) vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui.
Česnakuose, askaloniniuose česnakuose, naujai pasodintuose šparaguose Lentagran WP registruotas pagal EP ir ET Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Kenkia organams.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina naudoti 50 % dulksną mažinančią įrangą.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
24 valandas skubios pagalbos telefonas: +32 14 58 45 45


Pakuotė: 0,2 kg, 1,0 kg.
Registracijos Nr.: AS2-49H(2016)
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas – 1 metai.

Registracijos savininkas:
Belchim Crop Protection Technologielaan 7, B-1840, Londerzeel, Belgija
Tel: 0167 521246
Fax: 0167 52132
www.belchim.com
Marketingo kompanija:
Nordisk Alkali AB Krusegatan 19,
SE-212 25 Malmö, Švedija
Tel.:+370 648 93200 www.nordiskalkali.lt
Importuotajas ir platintojas:
UAB BalticAgro
Ukmergės g. 322,
LT-12106, Vilnius, Lietuva
Tel:+370 5 2701187
Fax: +370 5 2701711
www.balticagro.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Lentagran WP – kontaktinis herbicidas, naudojamas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui baltagūžiuose, raudongūžiuose, garbanotuose (Savojos), lapiniuose, pašariniuose, žiediniuose, briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, svogūnuose, auginamuose iš sėklų ir sėjinukų, laiškiniuose svogūnuose, poruose, kaliaropėse, šparaguose ir visų tipų žirniuose. Česnakuose, askaloniniuose česnakuose Lentagran WP registruotas pagal EP ir Et Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį.

Tirpalo kiekis: 200-400 l/ha.

Lentagran WP 2,0 kg/ha normos veiksmingumas

Labai jautrios ir jautrios piktžolės
(veiksmingumas 85-100%)​

Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus)
Plačioji balandūnė (Atriplex patula)
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)
Baltoji balanda (Chenopodium album)
Gausiasėklė balanda (Chenopodium polyspermum)
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis)
Smulkiažiedė galinzoga (Galinsoga parviflora)
Kibusis lipikas (Galium aparine)
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum)
Vaistinė ramunė (Matricaria recutita)
Vienametis laiškenis (Mercurialis annua)
Paprastoji žilė (Senecio vulgaris)
Pienės (Sonchus sp.)
Juodoji kliauliauogė (Solanum nigrum)
Dirvinė veronika (Veronica arvensis)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%) Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis)
Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia)
Snapučiai (Geranium sp.)
Apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule)
Daržinė žliūgė (Stellaria media)
Vidutiniškai atsparios piktžolės (veiksmingumas 50-69,9%) Smalkinis tvertikas (Erysimum cheiranthoides)
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)
Trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia)
Dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa)
Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)
Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)
Persinė veronika (Veronica persica)
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Naudojimo rekomendacijos:

Kultūra

Maksimali vienkartinė norma kg/ha Maksimali norma kg/ha per sezoną Apdorojimo laikas Intervalas iki derliaus nuėmimo

Baltagūžiai, raudongūžiai, garbanotieji, lapiniai, pašariniai, briuseliniai kopūstai

2 2 2-4 savaitės po pasodinimo arba BBCH 14-16 42 dienos
Žiediniai kopūstai, brokoliai 1 2 2-4 savaitės po pasodinimo arba BBCH 14-16 42 dienos
Svogūnai, auginami iš sėklų ir sėjinukų 1 2 BBCH 11-14 56 dienos
Laiškiniai svogūnai 1 2 Po pasodinimo aiškiai matomas trečias lapas (>3cm) 28 dienos
Porai 2 2 Po pasodinimo aiškiai matomas trečias lapas (>3cm) 28 dienos
Česnakai (pagal EP ir ET reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) 2 2 Po pasodinimo aiškiai matomas trečias lapas (>3cm) 56 dienos
Askaloniniai česnakai (pagal EP ir ET reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) 1 2 BBCH 11-14 56 dienos
Kaliaropės 2 2 2-4 savaitės po pasodinimo arba BBCH 14-16 42 dienos
Šparagai (senesniuose nei 2 m. augaluose) 2 2
1) Prieš sudygimą
2) Po derliaus nuėmimo (purkšti po lapais)
-
Naujai pasodinti šparagai (pagal EP ir ET reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) 1 2 Nuo BBCH 21 -
Visų tipų žirniai (vartojami su ankštimis ir be jų) 1,0   Purkšti po sudygimo nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16). -
0,5 1 Purkšti po sudygimo du kartus: nuo 1 iki 6 lapelių tarpsnio
(BBCH 11-16)
-

Baltagūžiuose, raudongūžiuose, garbanotuose, lapiniuose, pašariniuose ir briuseliniuose kopūstuose herbicidas purškiamas po sudygimo, kai augalai turi pilnai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2-4 savaitės po pasodinimo, prigiję ir turi 4-6 lapelius.
Tuoj po purškimo gali pasireikšti lapų pageltimas ir augimo sulėtėjimas. Šie simptomai yra laikini, visiškai išnyksta po 6-8 savaičių ir neturi įtakos derliui ir jo kokybei.
Norma: 0,5-2,0 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.
Normą išpurškiant per du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose herbicidas purškiamas po sudygimo, kai augalai turi pilnai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2-4 savaitės po pasodinimo, prigiję ir turi 4-6 lapelius.
Tuoj po purškimo gali pasireikšti lapų pageltimas ir augimo sulėtėjimas. Šie simptomai yra laikini, visiškai išnyksta po 6-8 savaičių ir neturi įtakos derliui ir jo kokybei.
Norma: 0,5-1,0 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.
Purškiant du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Svogūnuose, auginamuose iš sėklų ir sėjinukų, askaloniniuose česnakuose purškiama po sudygimo, 1-4 lapelių tarpsnyje. Tuoj po purškimo gali pasireikšti lapų pageltimas, augimo sulėtėjimas. Esant ypač nepalankiom sąlygoms, gali atsirasti nekrozės požymių. Šie simptomai yra laikini, visiškai išnyksta po 8 savaičių ir neturi įtakos augalų skaičiui, derliui ir jo kokybei. Siekiant geriausių rezultatų, po svogūnų sėjos iki jų sudygimo rekomenduojama naudoti dirvinį herbicidą, po to purkšti Lentagran WP.
Norma: 0,5-1,0 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 3. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.
Tarp purškimų būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą.

Česnakuose ir laiškiniuose svogūnuose purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio (BBCH 13) ant sudygusių piktžolių.
Norma: 0,5-1,0 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.
Purškiant du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Poruose purškiama po sudygimo, trijų lapelių tarpsnyje, arba po daigų pasodinimo. Jei po sėjos ar daigų pasodinimo buvo naudotas dirvinis herbicidas, Lentagran WP naudojamas, kai sudygsta nauja piktžolių banga (daugiausiai 4 lapelių tarpsnio).
Norma: 0,5-2,0 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.
Purškiant per du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Kaliaropės purškiamos po sudygimo, kai augalai turi pilnai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginamos kaliaropės purškiamos 2 savaitės po pasodinimo iki 6 lapelių tarpsnio.
Norma: 0,5-2,0 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.
Purškiant per du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Šparagai (senesni nei 2 m.) purškiami iki sudygimo arba po derliaus nuėmimo. Purškiant po derliaus nuėmimo reikia vengti tirpalo patekimo ant šparagų stiebų ir lapų. Geriausia purkšti, kai visos piktžolės sudygusios.
Norma: 0,5-2 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Šparagai (naujai pasodinti) purškiami nuo BBCH 21 tarpsnio du kartus, ne didesne kaip 1 kg/ha norma.
Norma: 0,5-1 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.

Visų tipų žirniai (vartojami su ankštimis ir be jų) vienkartine 0,75-1,0 kg/ha norma purškiami po sudygimo, kai žirniai turi tris-šešis lapelius (BBCH 13-16).
Jei purškiama per du kartus 0,5 + 0,5 kg/ha norma, tuomet būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų ir purkšti kuomet žirniai turi 1-6 lapelius (BBCH 11-16).
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 1,0 kg/ha.

Lentagran WP 1,0 kg/ha normos veiksmingumas:

Labai jautrios ir jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-100%)

Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%)

Daržinė žliūgė (Stellaria media)

Mažai jautrios piktžolės (veiksmingumas 50-69,9%)

Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum)

Kibusis lipikas (Galium aparine)

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Lentagran WP 2x 0,5 kg/ha normos veiksmingumas:

 

Labai jautrios ir jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-100%)

Daržinė žliūgė (Stellaria media)

Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) Smulkusis snaputis (Geranium pusillum) Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%)

Apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule)

 

Mažai jautrios piktžolės (veiksmingumas 50-69,9%)

Baltoji balanda (Chenopodium album)

Kibusis lipikas (Galium aparine)

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Naudojimas mažais plotais auginamiems augalams

Lentagran WP įregistruotas česnakams, askaloniniams česnakams, naujai pasodintiems šparagams vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį česnakams, askaloniniams česnakams, naujai pasodintiems šparagams prisiima produkto naudotojas.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įdėti reikiamą Lentagarn WP kiekį (neatidaryti vandenyje tirpaus maišelio). Pripilti trūkstamą vandens kiekį. Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti, maišyklė turi dirbti viso purškimo metu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai:

 • tirpalo ir oro temperatūra yra žemesnė nei +10o C,
 • naktimis temperatūra nukrinta žemiau +2o C
 • oro temperatūra aukštesnė nei +25º C,
 • vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Fitotoksiškumas žirniams:

 • Nepurkšti Lentagran WP silpnų, stresuojančių augalų (dėl ekstremalių temperatūrų pokyčių, užmirkimo, sausros, mechaninių pažeidimų);
 • Nepurkšti Lentagran WP vėliau nei rekomenduojama etiketėje (BBCH 11-16);
 • Venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.

Dėmesio!

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

SĖJOMAINA

Po derliaus nuėmimo ar dėl kokių nors priežasčių žuvus pasėliui, nėra taikomi jokie sėjomaininiai apribojimai. Žemės dirbimas nėra būtinas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Lentagran 45 WP sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga - piridatas, priklausantis fenilpiridazinų cheminei grupei. Pagal veikimo pobūdį piridatas yra fotosintezės inhibitorius (HRAC kodas C3).
Atsparumo išsivystymo rizika piridatui yra vertinama kaip maža, tačiau bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės šių rekomendacijų:

 1. Kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);
 2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
 3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
 4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis;
 5. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

MAIŠYMAS

Dėl Lentagran WP maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Lentagran WP mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščias pakuotes ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Dėl didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems Lentagran WP kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą taikant tokią procedūrą:

 1. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke.
 2. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai.
 3. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., ALL CLEAR EXTRA. Plovimui panaudotą vandenį išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas.

LAIKYMAS

Produktą laikyti uždarytą originalioje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo užšalimo, šviesos ir drėgmės. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., chloropreno, butilo, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz.: ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® – registruotas Belchim Crop Protection NV

GAMINTOJAS

Pakuotė

0,2 kg, 1,0 kg