LEOPARD®

HERBICIDAS

Koncentruota emulsija

Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-etilas 50 g/l (5,4 %) 

Leopard® – selektyvus, sisteminis herbicidas naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų,   brokolių, svogūnų, česnakų, žirnių, pupų, lubinų, linų pasėliuose,  obelų ir kriaušių pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želdiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGA 

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
NESKATINTI vėmimo. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.  

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78 

Pakuotė:  5, 10 l 
Registracijos Nr. 0450H/13
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Partijos Nr. žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: 2 metai. 

Registracijos savininkas: ADAMA Registrations B.V., P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, Olandija
Tel: +31 33 445 3160 
www.adama.com 
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Leopard®   – selektyvus, sisteminis herbicidas naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų,   brokolių, svogūnų, česnakų, žirnių, pupų, lubinų, linų pasėliuose,  obelų ir kriaušių pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želdiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras. 

VEIKIMO BŪDAS 

Herbicidas greitai absorbuojamas per lapus ir pernešamas į vienaskilčių piktžolių antžeminius ir požeminius augimo taškus, kur sustabdo jų augimą. Matomi požymiai - lapų galiukų spalvos pasikeitimai - pastebimi po 7 dienų. Herbicido poveikis pirmiausiai išryškėja ant jaunų lapų. Piktžolės pilnai sunyksta po 3–4 savaičių. Sparčiai augančios piktžolės sunaikinamos greičiau ir geriau. Vienametės piktžolės jautriausios yra 2-4 lapelių, o varputis 4-6 lapų. Leopard® veikia per lapus, todėl dirvos tipas įtakos produkto efektyvumui neturi.  
Lietus praėjus 2 valandoms po purškimo neturi įtakos produkto efektyvumui. 

Žieminiai ir  vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai: 

Piktžolės

Piktžolių išsivystymo tarpsniai Norma, l/ha

Vienametės vienaskiltės, javų pabiros 

kai piktžolės turi 2-4 lapelius 1,0 – 1,5 
Daugiametės vienaskiltės kai piktžolės turi 4-6 lapelius 2,0 – 2,5 

Obelų, kriaušių pomedžiai, dekoratyviniai augalai, miško želdiniai, miško medelynai:

Piktžolės

Piktžolių išsivystymo tarpsniai Norma, l/ha

Vienametės ir daugiametės vienaskiltės

kai piktžolės turi 4-6 lapelius 2,0 – 2,5

Leopard® purškiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Didesnes normas rekomenduojama naudoti, jei piktžolės yra didelės bei tuo atveju, kai sąlygos augalams augti yra nepalankios. Vienaskiltės piktžolės ir javų pabiros žieminių rapsų pasėliuose naikinamos rudenį. Naikinant žieminių javų pabiras naudokite didesnę Leopard® normą. Varpučiai geriausiai sunaikinami, kai jie turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio). Jeigu varpučiai yra didesni – naudokite didesnę produkto normą. 
Didžiausias purškimų skaičius: 1 

Rekomenduojamas tirpalo kiekis 

200–300 l/ha


Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, obelų, kriaušių pomedžiai – 30 dienų; žirniai, pupos – 40 dienų; lubinai – 50 dienų; žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, linai – 100 dienų

Pastabos  

Mažesnis tirpalo kiekis naudojamas tuomet, kai piktžolės yra mažos. Jei pasėlis tankus, piktžolės didelės naudokite didesnį vandens kiekį. 
Po purškimo sudygusios piktžolės nebus sunaikinamos. Nepurkškite, kai augalai ir piktžolės yra streso būsenoje. Stresą gali sukelti daugelis faktorių tokių kaip šalnos, sausra, užmirkimas, mikroelementų trūkumas, ligos ir kenkėjai. Piktžolės bus sunaikinamos geriau, jei jos aktyviai auga, šilta, kai pakankama dirvos drėgmė. Nepalankiomis augti sąlygomis (sausra, vėsus oras, užmirkusios dirvos) Leopard® veikimas bus lėtesnis, todėl tokiomis sąlygomis naudokite didesnę produkto normą.  
Augalų apsaugos produkto nenaudokite, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Kiti purškimai    

Išlaikykite 7 dienų intervalą tarp purškimų Leopard® ir kitais herbicidais.  

Tirpalo paruošimas ir purškimas   

Tirpalo ruošimui naudokite švarų vandenį. Pusę purkštuvo talpos pripilkite vandens ir įjunkite maišyklę. Į purkštuvo talpą supilkite reikalingą Leopard® kiekį. Supilkite likusį vandens kiekį ir maišykite tirpalą kol baigsite purkšti.  

Sėjomaina  

Jei Leopard® nupurkšti pasėliai dėl kokių nors priežasčių žūna, įdirbus dirvą tą patį sezoną dviskilčiai augalai gali būti sodinami/sėjami be apribojimų. 

Maišymas 

Informacijos apie Leopard® maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.  

Atsparumo išsivystymas 

Jei pastebėjote, kad piktžolės tapo atsparios šiam herbicidui, tai jos gali būti atsparios ir kitiems herbicidams, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos: kvizalofop-P-tefurilas, propakvizafopas, diklofop-metilas, fenoksaprop-P-etilas, fluazifop-P-butilas, haloksifop-R-metilas, propakvizafopas, aloksidimas, kletodimas, setoksidimas, tralkoksidimas. Produktai, kurių sudėtyje yra nors viena iš aukščiau išvardintų veikliųjų medžiagų, tame pačiame lauke gali būti naudojami ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną.  

Saugos priemonės 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

Priešgaisrinė apsauga 

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (azoto oksidai, anglies oksidai, sieros oksidai). Gesinimo priemonės – vandens srovė, vandens dulksna, putos. Dėvėti kvėpavimo takų apsaugą. Gesinimo vandenį sugerti smėliu ar žemėmis. 

Pirmoji pagalba 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro, trąšų ir sėklų. Laikyti uždaroje gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti ne žemesnėje kaip – 0 oC ir ne aukštesnėje kaip +35 oC temperatūroje.

PASTABA 

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už  herbicido efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos herbicido laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).  

Leopard® - registruotas ADAMA Makhteshim Ltd. prekinis ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5, 10 l