LINATI 800 EC

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: prosulfokarbas 800 g/l (78,4%)

Produkto forma: koncentruota emulsija

 

Linati 800 EC – kontaktinio veikimo herbicidas, priklausantis tiokarbomatų cheminei grupei, naudojamas vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

 

PAVOJINGAS

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti užrakintą.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

NESKATINTI vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

 

Pakuotė: 5 L, 10 L, 20 L. Registracijos Nr. AS2-58H(2021) Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data. žiūrėti ant pakuotės. Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017

Platintojas: UAB Adama Northern Europe, Viršuliškių skg. 34, LT-05132, Vilnius, Lietuva Tel.: 85 2108622

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Linati 800 EC – kontaktinio veikimo herbicidas, priklausantis tiokarbomatų cheminei grupei, naudojamas vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.

VEIKIMO BŪDAS

Patekęs į augalą, sustabdo lipidų sintezę, taip sustabdydamas ląstelių gyvybinius procesus. Naudojant produktą, kol piktžolės yra nesudygusios, produktas yra pasisavinamas per šaknis ir taip sustabdomas jų dygimas. Herbicidą panaudojus ant sudygusių piktžolių ankstyvame jų augimo tarpsnyje, produktas patenka per lapus ir labai greitai juda link augimo kūgelio, taip sustabdydamas piktžolių augimą. Kai kurios piktžolės gali sudygti, tačiau po kurio laiko jos sunyksta.

Herbicido Linati 800 EC veiksmingumas

Naudojant rudenį žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose:

    Iki javų sudygimo, naudojant 2,0 - 2,5 l/ha            Javam sudygus, iki 3-jų lapelių, naudojant

3,0 - 4,0 l/ha

Jautrios piktžolės (veiksmingumas > 85 %)          Jautrios piktžolės (veiksmingumas > 85%) Dirvinė smilguolė* (Apera spica venti) Dirvinė smilguolė* (Apera spica venti) Vienmetė miglė (Poa annua)       Vienmetė miglė (Poa annua)

Daržinė žliūgė (Stellaria media)                                Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris)

Veronikos (Veronika spp.)                                          Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense) Kibusis lipikas (Galium aparine)

* - veiksmingumas daugiau 90%

 

Vidutiniškai jautrios piktžolės                                   Vidutiniškai jautrios piktžolės

(veiksmingumas 60 - 85 %)                                     (veiksmingumas 60 - 85 %)

Ramunės (Matricaria spp.)                                        Kibusis lipikas (Galium aparine)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)                                Veronikos (Veronika spp.) Daržinė žliūgė (Stellaria media) Rapsai (Brasica napus)

Naudojant pavasarį iki sudygimo bulvėse, žirniuose, kmynuose, naudojant 5,0 l/ha:

Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas > 90 %)

Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus)

Plačioji balandūnė (Atriplex patula)

Karpažolės (Euphorbia spp.)

Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis)

Smulkiažiedė galinzoga (Galinsoga parviflora)

Kibusis lipikas (Galium aparine)

Garstukas (Sinapis arvensis)

Juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum)

Daržinė žliūgė (Stellaria media)

Veronikos (Veronica spp.)

 

Jautrios piktžolės (veiksmingumas 70 - 90 %)

Paprastoji rietmenė (Echinochloa crus galli)

Baltoji balanda (Chenopodium album)

Ramunės (Matricaria spp.)

Paprastoji žilė (Senecio vulgaris)

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

 

Mažai jautrios piktžolės (< 70 %)

Rūgtys (Polygonum spp.)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Aguona birulė (Papaver rhoeas)

Dirvinė pienė (Sonchus arvensis)

Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis)

Daugiametės šakniaatžalinės piktžolės.

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Dėl Linati 800 EC maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Linati 800 EC veiksmingumas gali priklausyti nuo dirvos mechaninės sudėties, dirvos drėgmės ir organinių medžiagų kiekio dirvoje. Todėl didesnės herbicido normos naudojamos organiniuose dirvožemiuose, o mažesnės - priesmėlio dirvose.

Javams sudygus, nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant didelei drėgmei, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu ir esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Javų sėkla turi būti įterpta nesekliau kaip 3 cm gylyje. Stengtis, kad dirvos paviršiuje po sėjos nebūtų grumstų. Žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose naudojant produktą po sudygimo, lietus po purškimo praėjus 1 valandai nepavojingas.

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Augalai

Norma l/ha

Naudojimo laikas

Maksimalus apdorojimų

skaičius per metus

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai

2,0-2,5

 

 

3,0-4,0

Po sėjos, iki sudygstant (BBCH 00-10)

 

Pradėjus dygti iki krūmijimosi pradžios (BBCH 11-21)

1

Žirniai

4,0-5,0

Po sėjos, iki sudygstant (BBCH

00-10)

1

Kmynai

4,0-5,0

Po sėjos, iki 

sudygstant (BBCH

00-10)

1

Bulvės

4,0-5,0

Po sodinimo, iki

sudygstant (BBCH 00-09)

1

 

KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo:

Ankstyvoms bulvėms – 42 dienos;

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Linati 800 EC sudėtyje esantis prosulfokarbas priklauso tiokarbomatų cheminei grupei (HRAC grupė 15). Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

Linati 800 EC galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.

*- HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas (www.hracglobal.com).

POVEIKIS KULTŪRINIAMS AUGALAMS

Jei susidaro žieminiams javams sudygti nepalankios oro ar dirvos sąlygos, Linati 800 EC neturėtų būti naudojamas iki sudygimo. Tokiu atveju produkto naudojimas atidedamas kol javai sudygs ir sąlygos pagerės, bet ne vėliau krūmijimosi pradžios. Naudojant produkto didžiąją normą (5,0 l/ha) bulvėse iki sudygimo, lengvose dirvose, galimas lėtesnis dygimas. Tai laikinas poveikis, kuris neturi neigiamos įtakos derliui.

SĖJOMAINA

Išnykus žieminiams javams, kur rudenį buvo panaudotas produktas, tą patį rudenį galima persėti tik žieminiais javais ar rapsais. Kitų metų pavasarį gali būti sėjami šie žemės ūkio augalai: kukurūzai, linai, saulėgrąžos, avižos, vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai, vasariniai rapsai, cukriniai runkeliai, žirniai, pupos, morkos, salotos, sojos, taip pat sodinama bulvės, baltagūžiai kopūstai.

TIRPALO RUOŠIMAS

  • Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 - 400 l/ha. Purkštuvas turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švariu vandeniu. Produktą gerai suplakti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį ir likusį vandens kiekį į purkštuvą. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą nepertraukiamai maišant išpurkšti nedelsiant.
  • Norint išvengti galimo putojimo, būtina naudoti švarų ir etiketėje nurodytą vandens kiekį.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais purkštuvais. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš dirvos paviršiaus. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų dirvos paviršių. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.: polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę. Traktoriaus kabina turi būti sandari, su keičiamais oro valymo filtrais.

Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Įkvėpus gali išsivystyti plaučių edema ir pneumonitas.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0oC ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.