LONTREL® 72 SG

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: klopiralidas 720 g/kg  
Produkto forma: vandenyje tirpiosios granulės 


Lontrel 72 SG yra selektyvus piridinų klasės herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse, linuose, gūžiniuose ir žiediniuose kopūstuose, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose (purškiami pokrūmiai, apsaugant žaliąsias krūmų dalis). 

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI 

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 0.25 kg, 0.5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg 
Registracijos Nr.: AS2-53H(2020) 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai. 

Produktą registravo: Corteva Agriscience Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija 
Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260 www.corteva.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Nurodymai naudojimui 
Lontrel 72 SG turi būti išpurkštas tik tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, skleidžiančiais smulkius ir vidutinio dydžio lašelius.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

VEIKIMO BŪDAS 

Lontrel 72 SG yra sisteminio tipo herbicidas, įsavinamas per lapus. Pirmieji herbicido veikimo požymiai jautrioms piktžolėms pastebimi 1-3 dienos po purškimo. Tuomet piktžolių augimas sustoja. Galutinai piktžolės žūva po 3-4 savaičių. 
Lontrel 72 SG sudėtyje yra 720 g/kg klopiralido, kuris augale juda sistemiškai ir išreguliuoja jautrių augalų metabolinius bei augimo procesus, dėl kurių jie žūva. 

KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Lontrel 72 SG turi būti purškiamas piktžolėms aktyviai augant, esant palankioms drėgmės sąlygoms.  
Minimali temperatūra purškimo metu  10-12°C. 
Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25°C) ar šaltam (žemiau 10°C) orui, šalnų metu ar iš karto po jų, taip pat kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Lietus 6 val. po nupurškimo įtakos Lontrel 72 SG efektyvumui neturi. 

AUGALAI  

Lontrel 72 SG gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse, linuose, gūžiniuose ir  žiediniuose   kopūstuose,  juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose. 

Purškimas juostiniu ar atrankiniu būdu rekomenduojamas tuose pasėliuose, kur tai galima pritaikyti.

NORMOS 

 

Norma g/ha  Augimo tarpsnis, BBCH  Pastabos

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai 

125-165 21-37 (krūmijimosi pradžia - paskutinio lapo pasirodymas) Purškiama piktžolėms baigiant rozetės tarpsnį 
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai  125-165 21-37 (krūmiji- mosi pradžia –paskutinio lapo pasirodymas) Purškiama piktžolėms baigiant rozetės tarpsnį 
Vasariniai rapsai  110-165 12-51 (išsivystęs antras lapas –žali butonai matosi iš viršaus) Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnio 
Žieminiai rapsai  110-165 31-51 (ištįsęs 1 tarpubamblis –žali butonai matosi iš viršaus) Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnio 
Kukurūzai 165 13-16 (3-6 lapeliai) Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnio 
Runkeliai (cukriniai, pašariniai), burokėliai  125-165 12-15 (turi 2–4 tikruosius lapelius) Usnims esant 15-20 cm aukščio – naudoti 165 g/ha normą 
Braškės 165 Nuėmus derlių   
Varpinės sėklinės žolės ir ganyklos  125-165 21-37(krūmiji- masis–paskutinio lapo pasirodymas) Nepurkšti, kai ganyklose yra ankštinių augalų 
Linai 125 12-19 (pirmieji tikrieji lapeliai išsiskleidę-eglutės tarpsnis Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnio 
Gūžiniai ir žiediniai   kopūstai    125-165 12 (vėlesnis nei  tikrieji lapeliai) Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnio 
Juodieji ir raudonieji serbentai  125-165   Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnio. Purškiami pokrūmiai. Serbentų žaliosios  dalys turi būti apsaugotos nuo purškiamo tirpalo. 

Lontrel 72 SG ant to paties pasėlio purškiamas ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną. 

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

(kai norma 165 g/ha) 

Jautrios (efektyvumas >90%) - Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), dirvinė usnis (Cirsium arvense), paprastoji žilė (Senecio vulgaris), triskiautis lakišius (Bidens tripartita), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), skaisčiažiedė chrizantema (Chrysantemum segetum), paprastoji gaiva (Lapsana comunis), dobilai (Trifolium s\pp), rugiagėlė (Centauria cyanus), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), kitos pienių rūšys (Sonchus spp). 

Vidutiniškai jautrios (efektyvumas 70-90 %) - Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), grikis (Fagopyrum esculentum), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), dagys (Carduus crispus), krūminis builis (Anthriscus sylvestris), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvolus), tikroji saulėgrąža (Helianthus annuus), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), gauruotasis vikis (Vicia  hirsuta), paprastoji morka (Daucus carota). 

DIRVA 

Lontrel 72 SG gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. 

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI 

Augalų, apdorotų herbicidu Lontrel 72 SG, nesupuvusios liekanos gali pakenkti kitais metais auginamiems jautriems augalams. Todėl nesėkite jų, iškart užarus augalų, apdorotų herbicidu Lontrel 72 SG, liekanas. 

Herbicidui Lontrel 72 SG jautrūs augalai: 

  • bulvės ir kiti Solanum šeimai priklausantys augalai
  • žirniai, pupos, lubinai ir kiti ankštiniai augalai
  • morkos ir kiti skėtiniai augalai
  • salotos ir kiti graižažiedžiai augalai.
Jokių apribojimų kitais metais auginamiems augalams nėra, jeigu augalų, apdorotų herbicidu Lontrel 72 SG, liekanos rudenį paskleidžiamos dirvos paviršiuje ir apariamos.
Nenaudokite šiaudų, kurie buvo apdoroti herbicidu Lontrel 72 SG, šiltnamiuose kaip augalų grunto.

ATSĖJIMAS 

Jei pasėlis, nupurkštas Lontrel 72 SG pavasarį dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėją. 

VANDENS NORMA 

Rekomenduojamas vandens kiekis 100-300 l/ha. 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įpilkite reikiamą kiekį Lontrel 72 SG. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.  
Jei dėl kokių nors priežasčių Lontrel 72 SG  negali būti įpiltas į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu): 
Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.  
Įpilkite reikiamą Lontrel 72 SG kiekį.  
Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.  
Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.  
Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus. 

SUDERINAMUMAS 

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. 

POVEIKIS ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS

Lontrel 72 SG gali veikti plačialapius augalus tiesiogiai patekdamas per lapus ar netiesiogiai - per šaknis. Nepurkškite produkto ir venkite, kad purškiant produkto dulksna patektų ant šalia augančių plačialapių augalų. 

DĖMESIO

Lontrel 72 SG negalima purkšti ankštinių augalų ir javų su dobilų įsėliu. 

ATSPARUMO STRATEGIJA 

Lontrel 72 SG turi vieną veikliąją medžiagą – klopiralidą. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, ji yra sintetinis auksinas, HRAC kodas O. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. 
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, Corteva Agriscience pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:  

  1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu bei purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. . Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034), avėti sandarią avalynębei naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu  vandeniu ir specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti All Clear Extra™. 

SAUGOJIMAS  

Produktą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio. 
Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0ºC - +30ºC. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS   

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

PASTABA

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

0.25 kg, 0.5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg