MAISTER POWER OD

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos:

natrio foramsulfuronas 30 g/l (3,06 %)

natrio metiljodosulfuronas 1 g/l (0,1 %)

metiltienkarbazonas 10 g/l (1,02 %).

Apsauginė medžiaga: ciprosulfamidas 15 g/l (1,53 %).

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

 

Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.

 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

 

PAVOJINGA

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali dirginti kvėpavimo takus. Įtariama, kad sukelia vėžį

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra sočiųjų alkoholių alkiletoksilato eteris. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

 

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 m apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus, arba išlaikyti 1 m apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus.

 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

 

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l.

Registracijos Nr.: AS2-12H(2021)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

 

Gamintojas/registracijos savininkas:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen, Vokietija

 

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Bayer“, CropScience padalinys Sporto g. 18,

LT-09200 Vilnius tel. +370 614 23997

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

MAISTER POWER OD sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Šis plataus veikimo spektro herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių kukurūzų pasėliuose. Produkto sudėtyje esanti nauja apsauginė medžiaga – ciprosulfamidas, kukurūzus nuo herbicidinio poveikio apsaugo tiek per lapus, tiek ir per šaknų sistemą.

Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti su pasėliu. Piktžolės nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4 savaites po herbicido panaudojimo.

MAISTER POWER OD geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis mažina produkto efektyvumą.

NAUDOJIMO NORMA

MAISTER POWER OD naudojimo norma 1,0 l/ha.

Vandens norma: 200-300 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

MAISTER POWER OD efektyviai naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Herbicido efektyvumas:

  • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
  • Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
  • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9% efektyvumas.

Vienaskiltės

Paprastasis varputis Elytrigia repens

Labai jautri

Tuščioji aviža Avena fatua

Jautri

Paprastoji rietmenė Echinochloa crus-galli

Jautri

Dviskiltės

Dirvinis bobramunis Anthemis arvensis

Labai jautri

Paprastasis kietis Artemisia vulgaris

Jautri

Rapsų pabiros Brassica napus

Labai jautri

Trikertė žvaginė Capsella bursa-pastoris

Labai jautri

Baltoji balanda Chenopodium album

Jautri

Dirvinė usnis Cirsium arvense

Jautri

Paprastasis dalgutis Erodium cicutarium

Labai jautri

Vaistinė žvirbliarūtė Fumaria officinalis

Labai jautri

Kibusis lipikas Galium aparine

Labai jautri

Smulkusis snaputis Geranium pusillum

Jautri

Apskritalapė notrelė Lamium amplexicaule

Labai jautri

Raudonžiedė notrelė Lamium purpureum

Labai jautri

Bekvapis šunramunis Tripleurospermum perforatum

Labai jautri

Takažolė Polygonum aviculare

Labai jautri

Vijoklinis pelėvirkštis Fallopia convolvulus

Labai jautri

Trumpamakštis rūgtis Persicaria lapathifolia

Labai jautri

Dėmėtasis rūgtis Persicaria maculosa

Labai jautri

Dirvinis garstukas Sinapis arvensis

Labai jautri

Dirvinė čiužutė Thlaspi arvense

Labai jautri

Pūdyminė veronika Veronica agrestis

Vidutiniškai jautri

Gebenlapė veronika Veronica hederifolia

Vidutiniškai jautri

Persinė veronika Veronica persica

Jautri

Dirvinė našlaitė Viola arvensis

Labai jautri

NAUDOJIMO LAIKAS

MAISTER POWER OD purškiamas pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas puikiai naikina ir didesnes piktžoles, tačiau rekomenduojama purkšti kuo jaunesnes piktžoles, kad kuo anksčiau būtų sumažinta konkurencija pasėliui. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio pasėliui, vėliausiai MAISTER POWER OD purkšti, kai kukurūzai yra 6 lapelių augimo tarpsnyje.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

FITOTOKSIŠKUMAS

MAISTER POWER OD naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pristabdytas augimas, lapų pašviesėjimas), kai purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei +25°C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei +10°C, dideli dienos ir nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas. Šie požymiai greitai išnyksta ir neturi neigiamos įtakos kukurūzų derliui.

Nerekomenduojama MAISTER POWER OD naudoti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kiekio ar maisto medžiagų stygiaus.

Siekiant išvengti galimo fitotoksiškumo kukurūzams, rekomenduojama, kad tarp purškimų MAISTER POWER OD ir mikroelementų, aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos organofosfatų ar karbamatų cheminių grupių insekticidų naudojimo praeitų 7 dienų laikotarpis.

LAIKOTARPIS PO PURŠKIMO IKI DERLIAUS NUĖMIMO

MAISTER POWER OD naudojant pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui ar maistui.

SĖJOMAINA

Nuėmus įprastai augusių kukurūzų derlių, kitą pavasarį galima sėti visus žemės ūkio augalus. Prieš sėją dirvą būtina giliai suarti (min. 20 cm).

Jeigu nupurkštas MAISTER POWER OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, praėjus 4 mėnesiams po purškimo ir giliai suarus (min. 20 cm) galima sėti tik žieminius varpinius javus.

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veikliosios medžiagos natrio foramsulfuronas ir natrio metiljodsulfuronas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei, metiltienkarbazonas – sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminei grupei. Pagal veikimo pobūdį HRAC šias veikliąsias medžiagas klasifikuoja kaip ALS inhibitorius (HRAC grupė 2). Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  2. Paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  3. Herbicidą naudokite, kai piktžolės aktyviai auga, yra jaunos;
  4. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
  5. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis;
  6. Tame pačiame lauke taikykite daugianarę sėjomainą, žiemines kultūras keiskite vasarinėmis, po grūdinių kultūrų tame pačiame lauke auginkite dviskiltes kultūras;
  7. Jei įtariama, kad HRAC B grupės herbicidams atsparios piktžolės gali sudygti konkrečiame kukurūzų lauke – nerekomenduojama piktžolių naikinimui naudoti MAISTER POWER OD.

MAIŠYMAS

Dėl Maister Power OD maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Maister Power OD mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

TIRPALO RUOŠIMAS

Pirmiausia produktas gerai suplakamas visomis kryptimis pakuotėje, kad susidarytų vienalytis mišinys. Mažiausiai 5 kartus pakuotė apverčiama aukštyn žemyn, po to intensyviai papurtoma į šonus. Į purkštuvą supilama pusę purškimui skirto vandens ir įjungiama maišyklė. Reikiamas produkto kiekis lėtai ir tolygiai supilamas į purkštuvą ir gerai išmaišomas. Supilamas likęs vanduo ir vėl išmaišoma. Purkšti įjungus maišyklę. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Dėl ypatingai didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems MAISTER POWER OD kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą.

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia 2 kartus išplauti švariu vandeniu kiekvieną kartą įpilant ne mažiau kaip 10% purkštuvo talpos. Galima pridėti plovimo priemonės, pvz., ALL CLEAR EXTRA.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų, nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Galiojimo laikas 2 metai.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, eiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami lauko ar savaeigiais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO2), sausi milteliai. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės.

Produkto degimo metu gali išsiskirti kenksmingos medžiagos. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10-20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Informacija gydytojui. Veikliosios medžiagos natrio foramsulfuronas ir natrio metiljodosulfuronas priklauso – sufonilurėjų cheminei grupei, metiltienkarbazonas – sulfonilamino-karbonil-triazolinono.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

Q5W0-6058-300A-TV6J

â - registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas.