MCPA 750

Herbicidas

Veiklioji medžiaga: MCPA 750 g/l (63.6 %) 
Tirpus koncentratas 

MCPA 750 – selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas. Herbicidas skirtas vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose,  miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, linuose, pievose ir ganyklose.  

MCPA vienmečių ir kai kurių daugiamečių piktžolių naikinimui vaismedžių pomedžiuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui.

PAVOJINGA 

Kenksmingas prarijus.  
Smarkiai pažeidžia akis. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.  

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l 
Registracijos Nr. 0116H/10  
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės   
Galiojimo laikas:  2 metai nuo pagaminimo datos 

Registracijos savininkas: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Austrija
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje: 8 655 13808; 8 615 53969.
Importuotojas ir platintojas: UAB “Baltic Agro” Ukmergės g. 322, LT - 12106, Vilnius. Tel.: 85 270 1711 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

MCPA 750 - selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas vartojamas piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose,  miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, linuose, pievose ganyklose ir vaismedžių pomedžiuose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta. MCPA 750 geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip +10˚C) ir kai dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja. 

PURŠKIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO NORMOS

AUGALAI

NAUDOJIMO NORMOS l/ha  PURŠKIMO LAIKAS

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos 

0,7 – 1,0  Kai javai yra nuo 3 – 4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą 
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos   1,0  Jei pasėlyje usnys išplitusios labai gausiai, jas geriausiai sunaikina 1 l/ha herbicido norma.  Purškiama kai javai yra nuo 3 – 4 lapelių tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 13- 39), o usnys yra 15 – 20 cm aukščio ne daugiau kaip 1 kartą.   
Linai 1,0 – 1,3  Kai linai “eglutės” tarpsnyje (3 – 8 cm aukščio), ne daugiau kaip 1 kartą. 
Javai su dobilų įsėliu  0,8 – 1,0  Kai dobilai turi 1 – 2 tikruosius lapelius, o javai krūmijimosi tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą. Nenaudoti herbicido javuose su liucernos įsėliu. 
Pievos ir ganyklos  1,3 – 1,7  Purkšti, kai piktžolės jaunos, aktyviai augančios , ne daugiau kaip 1 kartą. Naujai įsėtos pievos ir ganyklos purškiamos keletą kartų nušienautos. Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.  
Vaismedžių pomedžiai 1,3 – 1,7  Pavasarį prasidėjus vegetacijai iki vaismedžiams pilnai pražystant (iki BBCH 65) ne daugiau kaip 1 kartą.

MCPA 750 naudojimas vaismedžių pomedžiams išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
ATSAKOMYBĖ Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Pastaba 

Produktui jautrūs kopūstai ( Brassica oleracea), salotos ( Lactuca sativa), ropės (Brassica rapa), pomidorai (L. Esculentum), špinatai (Spinacia oleracea), garstyčios (Sinapis spp.), brokoliai Brassica oleracea L. Var. Italica), žiediniai kopūstai ( Brassica oleracea L. Var. Botrytis L.), agurkai (Cucumis sativus), svogūnai ( A. Cepa), cukriniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Altissima), pašariniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Alba), raudonieji burokėliai ( Beta vulgaris spp. Esculenta), vasariniai ir žieminiai rapsai (Brassica napus). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 m. apsaugos zoną iki produktui jautrių augalų. 

REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS

200 – 300 l/ha
Didžiausias apdorojimų skaičius - 1. 

NAIKINAMŲ PIKTŽOLIŲ SPEKTRAS 

Labai jautrios piktžolės (100 - 95%): 
Baltoji balanda (Chenopodium album), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense).  

Jautrios piktžolės (94,9 - 85%): 
Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), rūgštynės (Rumex sp.), daržinė žliūgė (Stellaria media), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum afficinalis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis). 

Vidutiniškai jautrios piktžolės (84,9 – 75%):  
Kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.), dirvinė usnis (Cirsium arvense), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė veronika (Veronica arvensis). 

PURŠKIMO TECHNIKA 

Purškiama su techniškai tvarkingais, tinkamai sureguliuotais traktoriniais pakabinamais arba prikabinamais purkštuvais. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI   

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMAS   

Veiklioji medžiaga MCPA pagal veikimo pobūdį yra sintetinis auksinas (HRAC kodas O). Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.  
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:  

  1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  2. mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  3. naudokite visą herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
  4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės;
  5. neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

SANDĖLIAVIMAS    

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, pesticidams skirtose patalpose. 
Temperatūra sandėlyje turi būti ne mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +35°.  
Prieš naudojimą suplakti.  

SAUGOS PRIEMONĖS    

Dirbdami su produktu, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605), avėti tvirtą avalynę ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. ir. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA    

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS    

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

NUKENKSMINIMAS   

Išsiliejus didesniam preparato kiekiui lokalizuoti ir susiurbti į konteinerius. 
Permirkusį žemės sluoksnį sumaišius su absorbentu nuimti ir laikyti tam skirtoje vietoje. 

JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ   

Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė garantuojama, jeigu jis gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje, nurodytomis  sąlygomis. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l, 10 l, 20 l