METRIC

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: Klomazonas 60 g/l + metribuzinas 233 g/l 

Produkto forma: Kapsulių suspensijos (CS) ir koncentuotos suspensijos mišinys (ZC)

Metric– triazinonų cheminės klasės dirvinio poveikio herbicidas, naudojamas prieš bulvių sudygimą. Naikina vienametes piktžoles bulvėse. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia  ilgalaikius  pakitimus. 
Surinkti ištekėjusią  medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus 
Siekiant išvengti žmonių sveikata ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 5 l 
Registracijos Nr. 0385H/10 
Siuntos Nr:   
Pagaminimo data:   
Galiojimo laikas: 2 metai. 

Registracijos savininkas:  BELCHIM CROP PROTECTION NV Neringstraat 15, B 1840 -Londerzeel Belgija 
Platintojas: Nordisk Alkali, Hanögatan 8, 211 24  Malmö, Švedija 
Tel: +46 (0) 40187010 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 
Metric – dirvinis herbicidas, kuris gali būti naudojamas bulvėse. Herbicidas naudojamas tik iki augalų sudygimo. Sudygusios  bulvės  purškimo metu bus  pažeistos . 

Naudojimo norma: 1,0- 1,5 l/ha Metric 
Didžiausias purškimų skaičius – 1. 

VANDENS KIEKIS IR PURKŠTUKAI  

Naudoti 200-400 l/ha vandens. Rekomenduojamas ištisinis purškimas ir naudoti pneumatinius  purkštukus.

DIRVOS TIPAS 

Nenaudoti Metric lengvose (smėlio) dirvose. 
Nenaudoti dirvose, kuriose organinės medžiagos yra daugiau nei 5%. 

SODINIMO GYLIS 

Kad nepažeisti augalų svarbu, kad bulvių gumbai  būtų padengti bent 20 mm dirvos sluoksniu. 

PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS 

Vienaskiltės piktžolės 
Peliniai pašiaušėliai (Alopecurus myosuroides), paprastosios rietmenės (Echinochloa crus-galli) ir vienametės miglės (Poa annua) yra jautrios herbicidui Metric, kai purškiama prieš piktžolių sudygimą drėgnoje, negrumstėtoje dirvoje. 

Herbicidas labai gerai naikina žemiau išvardintas plačialapės piktžolės: 
Šiurkščiuosius burnočius( Amaranthus retroflexus), 
Plačiasias balandūnes (Atriplex patula),  
Trikertes žvagines (Capsella bursa-pastoris),   
Rugiagėles (Centaurea cyanus),  
Baltąsias balandas (Chenopodium album) ir raudonstiebes balandas (Chenopodium rubrum), 
Vaistines žvirbliarūtes ( Fumaria officinalis), 
Kibiuosius lipikus (Galium aparine), 
Notreles (Lamium spp), 
Vienmečius laiškenius (Mercuralis annnua),  
Vijoklinius rūgčius (Polygonum convolvulus), 
Svėres (Raphanus raphanistrum)ir garstukus (Sinapis arvensis),  
Daržines žliūges (Stellaria media),  
Gailiasias dilgėles (Urtica urens) ir  dirvines našlaites (Viola arvensis). 
Rapsų pabiras(Brassica napus). 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Prieš purškimą patikrinti, kad purkštuvas būtų švarus. 
Pripildyti puse purkštuvo talpos švariu vandeniu, įjungti maišyklę. Supilti reikiamą herbicido kiekį ir pripilti trūkstamą vandens kiekį, gerai išmaišyti. Maišyklė turi būti įjungta purškimo metu. 
Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Kad išvengti po to purškiamų augalų pažeidimo, po darbo purkštuvą kruopščiai išplauti švariu vandeniu. Pripildyti purkštuvą švariu vandeniu, gerai išplauti du kartus. Paplavos gali būti išpurškiamos ant jau purkšto ploto.  

APRIBOJIMAI

  • Vengti patekimo ant šalia augančių augalų.
  • Gali pasireikšti laikinas augalų pabalimas. Pabalimas  gali būti didelis, jei po purškimo praėjo stiprus lietus. Augalų pabalimas greitai praeina ir šis poveikis derliui įtakos neturi.
  • Nenaudoti suslėgtose ar  prastos struktūros, užmirkusiose dirvose.
  • Nenaudoti lengvose dirvose, jei po purškimo per 24  valandas gali  stipriai palyti. Tuomet gali sumažėti herbicido efektyvumas prieš piktžoles ir gali būti pažeisti augalai.
  • Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei bus purškiama sausa dirva arba jei po purškimo ilgesnį laikotarpį bus sausa.
  • Purškiant vengti purškimo sudvigubinimo.
  • Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
  • Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SĖJOMAINA 

Po derliaus nuėmimo purkštų herbicidu augalų, beveik visi augalai gali būti sėjami rudenį arba kitą pavasarį. Rekomenduojama suarti dirvą 15  cm gyliu.  
Jei pavasarį purkšti herbicidu augalai žuvo, praėjus 5-6  savaitėms po 1,5  l/ha Metric naudojimo gali būti auginami bulvės, pupos, kukurūzai, morkos, vasariniai miežiai prieš tai  suarus dirvą 15 cm gyliu. 

PIKTŽOLIŲ ATSPARUMAS  

Atsparumas metribuzinui gali išsivystyti – šiurkštiesiams burnočiams (Amaranthus retroflexus) ir baltosioms balandoms (Chenopodium album). 
Atsparumo išsivystymo riziką galima sumažinti laikantis sėjomainos ir naudojant technologinėse schemose  su kito veikimo būdo herbicidais bei laikytis herbicidų atsparumo komiteto (HRAC) rekomendacijų. 

DARBŲ SAUGA 

Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius drabužius, pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos, akių/ veido apsaugos priemones ir kvėpavimo takų apsaugos priemones: puskaukę su AP2 filtru.  Suplyšusias pirštines būtina pakeisti. Neįkvėpti  garų ar purškiamo tirpalo. Po darbo, prieš darant pertraukas, plauti rankas ir veidą vandeniu su muilu. Po darbo drabužius išskalbti.  Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. 

PIRMOJI PAGALBA 

Bendra informacija: Produktas priskirtinas triazinonų cheminės klasės herbicidams. Nelamingo atsitikimo atveju arba blogai pasijutus, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei galima parodyti gydytojui etiketę). 
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.     
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SANDĖLIAVIMAS 

Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje  pakuotėje, sausose, vėsiose, gerai vėdinamose patalpose.  Saugoti nuo per didelio karsčio ir šalčio, nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti produktą laikantis nacionalinių galiojančių teisės aktų reikalavimų  

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ  

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti. 
Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l