MIXIN

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: florasulamas 2,5 g/l (0,25 %), fluroksipiras 100 g/l (10,07 %)

Produkto forma: suspoemulsija

 

Mixin – selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose, avižose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose.

Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.

 

ATSARGIAI

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

 

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l,

Registracijos Nr. AS2-82H(2018)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

 

Gamintojas:

Adama Agan LTD.

P.O. Box 262, Ashdod, 77102 Izraelis

Tel: +972-8-8515350

Registracijos savininkas:

Adama Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden Nyderlandai

Tel: +31 33 44 53 160

Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

BENDRA INFORMACIJA

Mixin – selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose, avižose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

VEIKIMO BŪDAS

Mixin yra suspensinė emulsija, kurios sudėtyje yra florasulamo 2.5 g/l ir fluroksipiro 100 g/l.

Veiklioji medžiaga fluroksipiras yra sintetinis hormoninio tipo herbicidas, priklausantis priridino karboksirūgščių cheminei klasei. Jis veikia kaip augimo hormonas auksinas sutrikdydamas ląstelių vystymąsi naujai besiformuojančiuose piktžolių ūgliuose bei lapuose ir sukelia šiai herbicidų grupei būdingus požymius. Poveikis jautrioms piktžolėms pastebimas praėjus 1-2 dienoms po purškimo, - jos nustoja augusios, išsikraipo, deformuojasi bei sunyksta per 3-4 savaites. Fluroksipiras į piktžoles patenka per lapus, dirvinio poveikio neturi.

Veiklioji medžiaga florasulamas stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaipsniui sunaikindamas augalą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Mixin geriausias rezultatas pasiekiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Produkto efektyvumą dar labiau sustiprina didesnė drėgmė ir aukštesnė oro temperatūra. Kuo didesnės piktžolės, tuo labiau atsparios herbicidui. Kai augimo sąlygos yra nepalankios dėl sausros, šalto oro, užmirkusio dirvožemio, produkto efektyvumas bus lėtesnis, Produktas efektyvus esant žemai oro temperatūrai (nuo +5 °С). Mixin į piktžoles patenka per lapus ir lietus praėjus 1 valandai po purškimo preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų.

 

Labai jautrios ir jautrios piktžolės (efektyvumas > 85%)

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

Kibusis lipikas (Galium aparine)

Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum)

Ramunės (Matricaria sp.)

Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum)

Dirvinis raguolis (Consolida regalis)

Rugiagėlė (Cyanus segetum)

Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia)

Daržinė žliūgė (Stellaria media)

Daržinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis)

 

Vidutiniškai jautrios piktžolės (efektyvumas 70% - 85%)

Baltoji balanda (Chenopodium album)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

 

Mixin negalima naudoti javuose su dobilų, liucernos arba kitų ankštinių žolių įsėliais. Produktu purkštų augalų negalima naudoti šiltnamiuose arba kompostui.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Augalai

Normos l/ha

Purškimo laikas

Karencijos laikotarpis

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

1.0 – 1.2

BBCH 20-40

(nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

-

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

0.8 – 1.0

BBCH 20-40

(nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

-

Vejos / ganyklos šienui/silosui ruošti, žolių sėkliniai

pasėliai

1.5 – 1.8

BBCH 20-40

(nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

7

 

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienų po purškimo.

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 - 300 l/ha.

SĖJOMAINA

Esant įprastai sėjomainai, laukuose purkštuose Mixin gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų. Pavasarį, dėl kokių nors priežasčių augalams žuvus, kurie buvo purkšti Mixin, tame pačiame lauke gali būti auginami tik javai, kukurūzai ir svidrės.

ŠALIA AUGANTYS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

MAIŠYMAS

Mixin rekomenduojama maišyti su kitais tose kultūrose registruotais herbicidais veikimo spektrui praplėsti. Informacijos apie Mixin maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Mixin sudėtyje yra dvi veiklios medžiagos neturinčios kryžminio atsparumo, pagal HRAC sistemą priklausančios B (florasulamas) ir O (fluroksipiras) grupėms. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas.

 

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis rekomendacijų.

  • Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  • Naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku.
  • Neviršykite maksimalaus purškimų skaičiaus per sezoną – 1. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, naudokite kitokio veikimo pobūdžio produktą, priklausantį kitoms atsparumo grupėms pagal HRAC sistemą.

Naujausias rekomendacijas kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje adresu: www.frac.info.

Patariama skirtingais metais naudoti kitokio veikimo būdo herbicidus, taip pat rekomenduojamas gilus dirvos arimas ir vėlyva sėja.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš ruošiant tirpalą įsitikinkite ar purkštuvas švarus. Paskaičiuokite reikalingą tirpalo kiekį, kad po purškimo neliktų neišpurkšto tirpalo likučio.

Pusę purkštuvo talpos pripildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikalingą Mixin kiekį, po to pripilkite trūkstamą vandens kiekį. Maišytuvas turi būti nuolat įjungtas. Pildant purkštuvo talpą žarna visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos. Ruošiant tirpalą venkite jo patekimo į drenažą, upes ar kitus vandens telkinius.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigus purkšti, purkštuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia priemone iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite purkštuvo talpos vidų:

  1. Produkto likučius išpurkškite ant augalų.
  2. Trečdalį purkštuvo užpildykite švariu vandeniu ir išskalaukite įjungdami maišyklę.
  3. Išpurkškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
  4. Trečdalį purkštuvo vėl užpildykite švariu vandeniu ir įpilkite plovimui skirtą priemonę skalaujant antrą kartą.
  5. Išskalaukite purkštuvą ir išpilkite.
  6. Užpildykite trečdalį purkštuvo vandeniu trečią kartą.
  7. Išskalaukite ir išpilkite.

Baigus plauti purkštuvo talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį purkštuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

APSAUGA NUO GAISRO

Tinkamos gaisrui gesinti priemonės: esant mažam gaisrui – sausi cheminiai milteliai, anglies dioksidas. Kilus dideliam gaisrui – putos, vandens dulksna, vandens srovė.

Pavojingos medžiagos išsiskiriančios gaisro metu: chlorido junginiai, fluoridai, anglies oksidai (CO, CO2), azoto oksidai (NO, NO2).

Gaisrininkų apsaugos priemonės: respiratorius ir pilna apsauga būtina uždarose zonose.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

SAUGOJIMAS

Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Mixin turi būti saugomas ne žemesnėje nei 0oC ir ne aukštesnėje nei +35 oC temperatūroje.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.