MUSTANG™

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: florasulamas 6,25 g/l, 2,4-D 2-etiloheksilo-esteris 452,5 g/l 
Produkto forma: koncentruota suspensija 

Mustang - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltes piktžoles.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI 

Kenksminga prarijus. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.  
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 

SIEKIANT IŠVENGTI ŽMONIŲ SVEIKATAI IR APLINKAI KELIAMOS RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS NURODYMUS.

Pakuotė: 5 l 
Registracijos Nr.: AS2-58H(2020) 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai. 

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411, Kopenhaga K, Danija
Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260 www.corteva.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Mustang - naudojamas pavasari, sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, ir vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltes piktžoles.  

VEIKIMAS  

Mustang - tai sisteminis herbicidas, susidedantis iš dviejų veikliųjų medžiagų: florosulamo ir 2,4-D 2-etyloheksilo-esteris. Herbicido veikliosios medžiagos į piktžolės patenka per lapus. Florosulamas  sustabdo piktžolių amino rugščių sintezę, o 2,4-D 2 - etyloheksilo-esteris veikia, kaip auksinų grupės herbicidas, sustabdantis piktžolės ląstelių augimą.  

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS HERBICIDUI 

Labai jautrios piktžolės: ( > 95%) 
Rugiagėlės (Centaurea  cyanus) 
Baltosios balandos (Chenopodium album) 
Dirvinės pienės (Sonchus arvensis) 
Dirvinės nemiršėlės (Myosotis arvensis) 
Dirvinės usnys (Cirsium arvense) 
Kibieji lipikai (Galium aparine) 
Daržines žliūges (Stellaria media) 
Aguonos (Papaver spp.) 
Dėmėtieji rūgčiai (Polygonum persicaria) 
Vijokliniai rūgčiai (Polygonum convolvulus) 
Dirviniai bobramuniai (Anthemis arvensis) 
Dirvinės čiužutės (Thlaspi arvense) 
Ramunės ( Matricaria spp.) 
Trikertės žvaginės (Capsella bursa - pastoris) 
Dirviniai ridikai (Raphanus raphanistrum) 
Garstukai (Sinapis arvensis) 
Rapso pabiros 

Jautrios piktžolės: 
Dirvinės našlaitės (Viola arvensis) 
Raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum). 
Paprastosios kiaulpienės (Taraxacum officinale) 
Veronikos (Veronica spp.) 
Dirviniai asiūkliai (Equisetum arvense) 
Dirvinės aklės (Galeopsis tetrahit) 
Dirvinė karpažolės (Euphorbia helioscopa) 


Silpnai jautrios piktžolės: 
Vaistinės žvirbliarūtės (Fumaria officinalis) 

NAUDOJIMO LAIKAS 

Mustang yra labai selektyvus herbicidas naudojamas, pavasarį sudygusiom piktžolėm naikinti javuose. Herbicidas turi ilgą naudojimo periodą, prasidedantį vegetacijos pradžioje, kai oro temperatūra yra +5˚C. Javai purškimo metu turėtų būti nuo dviejų lapelių stadijoje iki antro bamblio stadijos. Piktžolės purškimo metu turi būti ne didesnės, kaip 2-4 lapelių. 

NAUDOJIMO NORMOS 

Žieminiuose javuose (žieminiuose kviečiuose) 0,4 - 0,6 l/ha.
Vasariniuose javuose (vasariniuose kviečiuose ir miežiuose) 0,4 - 0,6 l/ha.

Didesniąja norma purkšti kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis. 
Purškiama ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną 

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU 

Mustang  galima pradėti purkšti, kai oro temperatūra purškimo metu yra +5˚C. Lietus 1 valanda po purškimo, herbicido efektyvumui įtakos neturi. 

TIRPALO KIEKIS 

Rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha tirpalo. 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Pusė purkštuvo talpos pripilama vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Mustang kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Kai naudojami mišiniai su miltelių ar granulių tipo produktais, šie produktai pirmiausia pilami į purkštuvo talpą ir maišomi kol ištirpsta, Tik po to pilamas Mustang. Pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Maišytuvas turi būti įjungtas purškimo metu. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad 
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei 
negyvenamųjų pastatų teritorijas. 
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 

SELEKTYVUMAS

Mustang yra visiškai selektyvus žieminiams ir vasariniams javams. 

MAIŠYMAS 

Mustang gali būti maišomas su fungicidais, augalų augimo reguliatoriais ir mikroelementinėmis trąšomis naudojamomis papildomam patręšimui per lapus. 
Pastaba: prieš ruošiant mišinį su kitais pesticidais, būtina susipažinti su komponento rekomendacijomis maišymui. 

ĮSĖLIS 

NENAUDOTI Mustang JAVUOSE SU ANKŠTINIŲ AUGALŲ ĮSĖLIAIS. 

KITAIS  METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI 

Sudarant sėjomainas nėra jokio apribojimo rudenį arba pavasari sėjamiems žemės ūkio augalams,  laukuose pavasari purkštuose herbicidu Mustang. 

ATSĖJIMAS 

Atsėjant žuvusius pasėlius, Mustang purkštuose laukuose gali būti sėjami javai ir kukurūzai. 

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS 

Prieš purškiant ne javus, kad nebūtų  pakenkta kitiems purškiamiems žemės ūkio augalams, purkštuvo vidų ir išorę reikia gerai išplauti. Rekomenduojama naudoti purkštuvų plovimo priemonę All Clear Extra™. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbdami su produktu, būtina dėvėti 4 tipo tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605), avėti tvirtą avalynę ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines 
(atitinkančias standartą LST EN 374) pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. ir.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SAUGOJIMAS 

Mustang turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklėmis. Laikykite produktą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. Mustang turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25– 30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

PASTABA 

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI 

All Clear Extra™  – FMC Agricultural Solutions 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l