MUSTANG® Forte

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: aminopiralidas 10 g /l (0,95 %) + florasulamas 5 g /l (0,47 %) + 2,4 D 180 g/l (17,1 %) 
Produkto forma: suspoemulsija


Mustang Forte - tai sisteminis piridinkarboksilinių rūgščių, triazolpirimidinų, fenoksikarboksilinių rūgščių klasės herbicidas, skirtas sudygusioms plačialapėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir avižose.  

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Kenksminga prarijus. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.  

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 


Pakuotė: 2 l; 3 l; 5 l; 10 l; 20 l; 210 l 
Registracijos Nr.: AS2-57H(2020)
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411, Kopenhaga K, Danija
Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260 www.corteva.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

BENDRA INFORMACIJA

Mustang Forte - tai sisteminis piridinkarboksilinių rūgščių, triazolpirimidinų, fenoksiherbicidų klasės herbicidas, skirtas sudygusioms plačialapėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir avižose. 

VEIKIMO BŪDAS 

Mustang Forte yra sisteminis herbicidas, į augalą patenka daugiausiai per lapus ir nedidelė dalis per šaknis. Mustang Forte susideda iš trijų veikliųjų medžiagų: florasulamas stabdo acetolaktazės sintezę (ALS), aminopiralidas ir 2,4-D veikia auksinų sintezę. Visos veikliosios medžiagos augale juda sistemiškai, sutrikdo augalo metabolinius procesus. Dėl to preparatui jautrūs augalai žūsta. 

NORMA 

Mustang Forte norma vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose,  ir avižose 0,5-0,8 l/ha, žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir rugiuose – 0,5-1,0 l/ha.  

DĖMESIO! 

Nerekomenduojama Mustang Forte purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, šalnų, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ar kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių veiksnių. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS   

Mustang Forte javuose gali būti naudojama nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32). Purškimui optimali temperatūra: 5 - 20 °C. Nepurkšti sausros metu, kai labai karšta ar šalta. Nepurkšti per šalnas ar iš karto po jų. Mustang Forte turi būti naudojamas piktžolėms aktyviai augant.

Pasėliai

Augimo tarpsnis (BBCH) Norma (l/ha) Labai jautrios ir jautrios
piktžolės (veiksmingumas 85–100 %)
Vidutiniškai jautrios piktžolės
(veiksmingumas 70–84 %)

Žieminiai javai
(kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai)

21-32
(nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)
0,5 Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), rugiagėlė (Centaurea cyanus), baltoji balanda (Chenopodium album), kibusis lipikas (Galium aparine), daržinis lipikas (Galium spurium), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinis raguolis (Consolida regalis) Rapsų pabiros (Brassica napus), aklės (Galeopsis sp.), aguonos (Papaver sp.), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)
0,8 Aukščiau išvardintos ir: aguonos (Papaver sp.), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvensis) Rapsų pabiros (Brassica napus), dirvinė usnis
(Cirsium arvense), aklės (Galeopsis sp.)
1,0 Aukščiau išvardintos ir: rapsų pabiros (Brassica napus), aklės (Galeopsis sp.) Dirvinė usnis (Cirsium arvense)
Vasariniai javai
(kviečiai, kvietrugiai)
21-32
(nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)
0,5 Rapsų pabiros (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), rugiagėlė (Centaurea cyanus), baltoji balanda (Chenopodium album), snapučiai (Geranium sp.), bekvapis šunramunis (Matricaria sp.), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media) Dirvinė skaistažiedė
(Chrysanthemum segetum), dirvinė karpažolė
(Euphorbia helioscopia), kibusis lipikas (Galium aparine), daržinis lipikas
(Galium spurium), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare)
0,6 Aukščiau išvardintos ir: dirvinė skaistažiedė (Chrysanthemum segetum), kibusis lipikas (Galium aparine), daržinis lipikas (Galium spurium), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum) Dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), aklės (Galeopsis sp.), paprastoji takažolė
(Polygonum aviculare), dirvinė pienė (Sonchus arvensis)
0,8 Aukščiau išvardintos ir: dirvinė usnis (Cirsium arvense), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), dirvinė čiužutė
(Thlaspi arvense)
Dirvinė karpažolė
(Euphorbia helioscopia), aklės (Galeopsis spp.)

Didžiausias purškimų skaičius - 1 

DIRVA 

Mustang Forte gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. Lengvose dirvose kai kuriems augalams gali pasireikšti fitotoksinis (lapų pašviesėjimas ir sulėtėjęs augimas) poveikis. Tačiau tokie trumpalaikiai simptomai neturi įtakos būsimam augalų derliui ir jo kokybei. 

VANDENS NORMA  

Naudojant Mustang Forte rekomenduojama 150-300 l/ha tirpalo. Mažesnė vandens norma galima, kol pasėlis ir piktžolės maži. 

LAIKAS IKI LIETAUS  

Lietus 1 val. po nupurškimo įtakos Mustang Forte veikimui neturi. 
Mustang Forte patikimai naikina aktyviai augančias piktžoles. Paviršiaus aktyviųjų medžiagų papildomai pridėti nereikia – jos yra produkte. 

PURŠKIMO KOKYBĖ  

Purkšdami Mustang Forte naudokite smulkialašius ar vidutinio smulkumo purkštukus. Nerekomenduojame naudoti purkštukų, kurie išpurškia nuo vidutinių iki stambių lašų. Dėl to gali pablogėti produkto veiksmingumas.   

TIRPALO RUOŠIMAS 

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir įpilkite reikiamą kiekį Mustang Forte. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite, kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.  
Jei purkštuve įmontuotas išmaišymo indas, gali būti taikomas toks išmaišymo būdas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu): 
Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.  
Įpilkite reikiamą Mustang Forte kiekį.  
Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.  
Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.  
Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus. 

POVEIKIS  ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS 

Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių plačialapių žemės ūkio augalų. 

ATSĖJIMAS 

Jei pasėlis, nupurkštas Mustang Forte, dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant javų, kukurūzų, vienaskilčių žolių sėjimą. 

AUGALŲ SĖJOMAINA 

Įprastai nuėmus javų, kurie buvo purkšti Mustang Forte, derlių, galima sėti javus, rapsus, vienasklites žoles ir kukurūzus.  
Dėl sudėtyje esančio aminopiralido būtina laikytis žemiau nurodytų laiko intervalų tarp Mustang Forte purškimo ir naujų pasėlių sėjos: 

 • mažiausiai 14 mėn. - bulvės ir kiti bulvinių šeimos augalai, cukriniai runkeliai, svogūnai, morkos ir kiti skėtinių šeimos augalai.
 • mažiausiai 24 mėn. - žirniai, pupos, lubinai ir kiti ankštiniai augalai, agurkai, salotos ir kiti graižažiedžiai augalai.

ŠIAUDŲ TVARKYMAS 

Javai, rapsai, vienasklitės žolės ir kukurūzai gali būti sėjami lauke, kuriame buvo paskleisti Mustang Forte purkštų augalų šiaudai ar kraikas su tokiais šiaudais. 
Augalų, nupurkštų Mustang Forte, šiaudai gali būti naudojami gyvulių kraikui ir pašarui. 
Augalų, nupurkštų Mustang Forte, šiaudų negalima naudoti šiltnamiuose, auginti grybams, kompostavimui ir mulčiavimui.  

Augalų, nupurkštų 0,5 l/ha Mustang Forte norma, šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui (ne srutos):  turi būti įkultivuojami į dirvą likus 4 mėnesiams prieš pradedant auginti visus augalus, išskyrus javus, rapsus, vienaskiltes žoles ir kukurūzus.
Augalų, nupurkštų didesne nei 0,5 l/ha Mustang Forte norma, šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui: gali būti parduodami pramoniniams tikslams arba energijos išgavimui.
Augalų, purkštų Mustang Forte šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui (ne srutos): 

 • gali būti įkultivuojami į dirvą bet kuriuo metu prieš sėjant javus, rapsus, vienaskiltes žoles ar kukurūzus,
 • turi būti įkultivuojami į dirvą likus 7 mėnesiams prieš pradedant auginti cukrinius runkelius, bulves, saulėgrąžas, daržoves (tokias kaip pomidorai, salotos, agurkai ir kt.) bei ankštinius augalus. 

ĮSPĖJIMAS 

Purškiant Mustang Forte negalima sėti ankštinių augalų, dobilų įsėlio javuose. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Mustang Forte sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos – aminopiralidas, 2,4-D ir florasulamas.  Pagal veikimo pobūdį aminopiralidas ir 2,4-D yra sintetiniai auksinai (HRAC kodas O), florasulamas yra ALS inhibitorius (HRAC kodas B). Atsparumo išsivystymo rizika sintetiniams auksinams yra maža, o ALS inhibitoriams, priklausomai nuo piktžolės rūšies, vidutinė - didelė. Šių, skirtingą veikimo pobūdį turinčių veikliųjų medžiagų, derinys produkte mažina atsparumo išsivystymo riziką, tačiau ji vis tiek išlieka. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, laikykitės šių rekomendacijų: 

 • kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);
 • mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
 • naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku;
 • panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis;
 • išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems kultūriniams augalams, visa purškimo įranga turi būti kruopščiai nuplauta iš išorės ir vidaus naudojant plovimo priemonę ALL CLEAR EXTRA ir taikant tokią procedūrą: 

 1. Iš karto po purškimo visiškai ištuštinkite purškimo talpą. Bet kokie teršalai esantys ant purškimo technikos iš išorės turi būti nuplauti švariu vandeniu.
 2. Purkštuvo talpos vidų išskalaukite švariu vandeniu ir išleiskite pro vamzdynus. Skalavimui vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą.
 3. Pusę purkštuvo talpos pripildykite švaru vandeniu ir įpilkite gamintojo rekomenduojamą kiekį plovimo priemonės ALL CLEAR EXTRA. Įjunkite maišymą ir trumpai tirpalą praleiskite pro vamzdynus. Pripildykite talpą vandeniu iki viršaus ir įjunkite maišymą 15 minučių. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą.
 4. Purkštukai ir filtrai turi būti nuimti ir išplauti atskirai, naudojant plovimo priemonę ALL CLEAR EXTRA.
 5. Purkštuvo talpos vidų dar kartą išskalaukite švariu vandeniu ir išleiskite pro vamzdynus. Skalavimui vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą.
 6. Skalavimo ir plovimo vandenis išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius bei purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA  

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SAUGOJIMAS 

Pakuotę saugokite gerai uždarę.  
Laikykite atokiau nuo aukštų temperatūrų.  
Saugokite tik originalioje pakuotėje, 0ºC - 30ºC temperatūroje. Saugokite užrakintą vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

PASTABA 

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

REGISTRUOTI  PREKIŲ ŽENKLAI 

All Clear Extra™ – FMC Agricultural Solutions 

GAMINTOJAS

Pakuotė

2 l; 3 l; 5 l; 10 l; 20 l; 210 l