Nimbus® Gold

Herbicidas

Veiklioji medžiaga: metazachloras 200 g/l (18,2 %), dimetenamidas-P 200 g/l (18,2 %), klomazonas 40 g/l (3,6 %)

Cheminės klasės: chloracetamidų ir izoksazolidinonų cheminių grupių junginys

Produkto pavidalas: kapsulių suspensijos (CS) ir koncentruotos suspensijos (SC) mišinys (ZC)

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių rapsų laukuose tuoj pat po sėjos iki rapsų sudygimo. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Įtariama, kad sukelia vėžį. 
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Sudėtyje yra metazachloro ir dimetenamido-P. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.  
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir/arba dimetenamido-P dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378 
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112 
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112 

Pakuotė: 0,15L, 0,25L, 0,5L, 1L, 3L, 5L, 10L
Registracijos numeris: AS2-58H(2019) 
Siuntos numeris/pagaminimo data: Žiūrėti ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 2 metai po pagaminimo 
Laikymas: Saugoti nuo šalčio. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40°C

Užregistravo: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija 
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Veikimo būdas  

Nimbus Gold yra dirvinis herbicidas, kurį galima naudoti tuoj po sėjos iki rapsų sudygimo. Nimbus Gold sudarytas iš trijų veikliųjų medžiagų: metazachloro, dimetenamido-P ir klomazono. 
Metazachloras ir dimetenamidas-P patenka į piktžoles per šaknis ir dygstančius daigus (hipokotilius/epikotilius) ir sutrikdo ilgos riebalų rūgščių grandinės gamybą. Abi veikliosios medžiagos slopina ląstelių dalijimąsi, paveiktos piktžolės iš karto nustoja augti, o po to sunyksta visiškai.  Klomazonas taip pat patenka į piktžoles per šaknis ir sustabdo karotinoidų biosintezę. Karotinoidai yra svarbūs fotosintezės procese, nes absorbuoja šviesą. Negaudamos šviesos, kuri reikalinga chlorofilo gamybai, piktžolės pradžioje pabąla o po to sunyksta. 

Poveikis piktžolėms   

Nimbus Gold poveikis piktžolėms priklauso nuo piktžolių rūšinės sudėties, dirvos savybių, dirvos drėgmės, sėklų guolio vienodumo ir grumstų, bei šiaudų ar kitos organinės medžiagos liekanų dirvos paviršiuje. Nimbus Gold yra sisteminio veikimo dirvinis herbicidas į piktžoles patenkantis per šaknis, daigus ir skilčialapius. Jautrios piktžolės dar gali ir sudygti, bet sudygsta pabalusios ir labai greitai žūva. 
Geriausiai Nimbus Gold veikia, panaudojus jį iš karto po sėjos ant gerai paruoštos, drėgnos, išlygintos ir įdirbtos dirvos. Geras, vienodas dirvos paruošimas, tolygiai, optimaliu gyliu įterpta sėkla, geras šiaudų įterpimas taip pat svarbus, kad herbicidas galėtų tolygiai pasklisti dirvos paviršiuje. Jei purškimo metu dirva sausa, herbicidas pradės veikti tik po lietaus. 
Purkšti reikia iš karto po sėjos - prieš rapsų sudygimą. Šiltoje ir drėgnoje dirvoje rapsų dygimas po sėjos gali prasidėti jau po 3 dienų. Labai svarbu, kad sėklos būtų įterptos kuo tolygiau, ne mažiau kaip 2 cm gyliu. 

Norma ir panaudojimo laikas 

2,0-2,5 l/ha Nimbus Gold žieminiuose rapsuose iki sudygimo (BBCH 00-09). 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

ŽIEMINIAI RAPSAI 

Poveikis žieminiuose rapsuose iki sudygimo, kai NIMBUS GOLD norma 2,5 l/ha

Labai geras veikimas (100-95%) 

Geras veikimas (94,9-85%)  Vidutinis veikimas (84,9-70%)  Silpnas veikimas (69,9-50%) 

šiurkščieji burnočiai Amaranthus retroflexus

peliniai pašiaušėliai Alopecurus myosuroides  dirvinės našlaitės Viola arvensis  garstukai Sinapis arvensis 
trikertės žvaginės  Capsela bursa pastoris  baltosios balandos Chenopodium album     
paprastieji pokliai Descurainia sophia  kibieji lipikai  Galium aparine     
snapučiai  Geranium spp  aguonos birulės Papaver rhoeas     
notrelės Lamium spp.       
bekvapės ramunės Tripleurospermum inodorum       
vaistinės ramunės Chamomila recutita       
daržinės žliūgės Stellaria media       
dirvinės čiužutės Thlaspi arvense       
veronikos  Veronica spp.       
dirvinės smilguolės Apera spica-venti       
vienmetės miglės Poa annua       

Poveikis žieminiuose rapsuose iki sudygimo, kai NIMBUS GOLD norma 2,0 l/ha

LABAI GERAS VEIKIMAS (100-95%) 

Geras veikimas (94,9-85%)  Vidutinis veikimas (84,9-70%)  Silpnas veikimas (69,9-50%) 

trikertės žvaginės  Capsela bursa pastoris 

šiurkščieji burnočiai Amaranthus retroflexus  peliniai pašiaušėliai Alopecurus myosuroides  dirvinės našlaitės Viola arvensis 
baltosios balandos Chenopodium album  snapučiai  Geranium spp     
kibieji lipikai  Galium aparine  aguonos birulės Papaver rhoeas     
notrelės  Lamium spp.       
bekvapės ramunės Tripleurospermum inodorum       
vaistinės ramunės Chamomila recutita       
daržinės žliūgės Stellaria media       
dirvinės čiužutės Thlaspi arvense       
veronikos  Veronica spp.       
dirvinės smilguolės Apera spica-venti*       
vienmetės miglės Poa annua       

Didžiausią rekomenduojamą normą naudokite, kai piktžolėtumas yra didelis, laukuose vyraujančios piktžolės yra snapučiai Geranium spp., ramunės Matricaria spp., aguonos Papaver spp., našlaitės Viola spp. ir peliniai pašiaušėliai Alopecurus myosuroides. 
Kai piktžolėtumas nėra didelis, laukuose vyraujančios piktžolės yra trikertės žvaginės Capsella bursa pastoris, notrelės Lamium spp, daržinės žliūgės Stelaria media, veronikos Veronica spp .– galima naudoti mažiausią Nimbus Gold normą - 2,0 l/ha. Mažesnę normą naudokite lengvose dirvose su mažu humuso kiekiu. 

Atsparumo valdymas

Nimbus Gold dvi veikliosios medžiagos metazachloras ir dimethenamidas-P priklauso chloracetamidų klasės herbicidams, o klomazonas - chinolino karboksirūgšties klasės herbicidams. Pagal HRAC klasifikaciją metazachloras ir dimetenamidas priklauso K3 grupei (slopinantis labai ilgos grandinės riebalų rūgščių gamybą), o trečioji - klomazonas yra karotinoidų sintezės inhibitorius, HRAC kodas F3.  
Kai kurioms vienaskilčių piktžolių rūšims (tokioms kaip: pelinis pašiaušėlis, tuščioji aviža ir gausiažiedė svidrė) gali išsivystyti atsparumas herbicidams, ir tai gali sumažinti veiksmingumą. Siekiant užkirsti tam kelią, reikia laikytis atsparumo mažinimo strategijos. Naudodami herbicidus, visada vadovaukitės HRAC ir mokslininkų rekomendacijomis, kad būtų sumažinta atsparumo išsivystymo rizika. 
Pakartotinas herbicidų iš tos pačios cheminės grupės naudojimas gali paskatinti atsparių piktžolių atsiradimą. Siekiant sumažinti atsparumo atsiradino riziką, reikia naudoti prevenciją ir rizikos mažinimo strategiją. Naudokite produktus su skirtingu veikimo būdu iš skirtingų cheminių grupių, pakaitomis arba mišiniuose, kartu su veiksminga agrotechnika ir sėjomaina. Sekite HRAC gairėmis. 

Nimbus Gold atsparumo valdymo strategija:

 • Visuomet vadovaukitės HRAC gairėmis, siekdami sumažinti atsparumo atsiradimo riziką.
 • Jei tik įmanoma, maksimaliai naudokite kitus piktžolių naikinimo būdus (pvz.: sėjomainą, arimą, tolygų sėklos guolio paruošimą ir kt.).
 • Naudokite produktus su skirtingu veikimo būdu iš skirtingų cheminių grupių, pakaitomis arba sėjomaininiuose augaluose.
 • Vienaskilčių piktžolių kontrolei naudokite veiksmingus herbicidus, su kitokiu veikimo būdu iš kitų cheminių grupių (pvz.: Focus® Ultra)
 • Stebėkite laukus reguliariai ir išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

Atsargumo priemonės 

Venkite produkto patekimo ant augalų iš neapdorojamo ploto. 
Po Nimbus Gold panaudojimo, esant nepalankiomis oro sąlygoms, gali pasitaikyti augalų streso simptomų (lengvas lapų pabalimas, dalinis pasėlių praretėjimas, laikinas augimo sustabdymas). Šie simptomai paprastai išnyksta po kelių savaičių ir neturi neigiamos įtakos rapsų derliui ir kokybei. 

Nenaudokite Nimbus Gold, jei yra nors viena iš šių nepalankių sąlygų: 

 • Rapsų sėklos jau pradėjo dygti (esant ypač palankioms sąlygoms, rapsų dygimas gali prasidėti praėjus 36 valandoms po sėjos)
 • Rapsų sėklos nepadengtos 20 mm dirvos sluoksniu
 • Prognozuojamas smarkus lietus
 • Rapsai buvo pasėti vėlai
 • Labai lengvos dirvos su mažu humuso kiekiu
 • Durpiniai dirvožemiai

Po purškimo iškritę gausūs krituliai gali pristabdyti pasėlių augimą, nors paprastai pasėliai sudygsta greitai. Vėlyvesnės sėjos rapsai nuo herbicido poveikio atsigauna lėčiau. 
Durpiniuose dirvožemiuose ir laukuose, kur daug organinių liekanų (pvz.: dirvos paviršiuje likę neįterpti šiaudai) geriau naudoti kitus herbicidus, kuriuos galima naudoti rapsams ir piktžolėms sudygus. 

Naudojimo apribojimai  

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Sėjomaina 

Žieminiai rapsai 
Sekančiais metais po žieminių rapsų purkštų su Nimbus Gold derliaus nuėmimo, normaliomis sąlygomis galima auginti visus augalus. 

Jei atsitinka taip, kad augalai žūva dar tą patį rudenį, o Nimbus Gold jau buvo panaudotas, juos galima atsėti šiais augalais: 
Atsėjant tą patį rudenį 
Dirvą suarus 15 cm gyliu galima auginti žieminius rapsus. 
Atsėti javais galima tik praėjus 2 mėnesiams po herbicido panaudojimo, dirvą būtina suarti (galimi nežymus pabalimai). 

Atsėjant sekantį pavasarį 
KUKURŪZUS 
VASARINIUS RAPSUS, sėti arba sodinti KOPŪSTUS (arba kitus kryžmažiedžius augalus) – be apribojimų
Dirvą sukultivavus 15 cm gyliu, galima auginti šiuos augalus:
JAVUS - (vasarinius kviečius, miežius, avižas) Ankštinius (PUPAS, ŽIRNIUS) CUKRINIUS RUNKELIUS SAULĖGRĄŽAS

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha. Kai kuriais atvejais, esant palankioms sąlygoms purškimui ir turint specialią įrangą galima naudoti minimalų vandens kiekį – 100 l/ha. 

Tirpalo paruošimas

Niekada neruoškite daugiau tirpalo, nei planuojate išpurkšti. 
PRIEŠ NAUDODAMI GERAI IŠMAIŠYKITE. Kad produktas gerai išsimaišytų, prieš atidarydami produkto pakuotę, kelis kartus apverskite. Į purkštuvą supilkite ¾ reikiamo vandens, ir įjunkite maišymą. Supilkite reikiamą Nimbus Gold kiekį į purkštuvą maišyklei sukantis. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu ir gerai išmaišykite. Maišyklė turi dirbti tol, kol baigsite purkšti. 

Maišymas 

Nimbus Gold iš karto po sėjos naudojamas herbicidas, kuris turi tris veikliąsias medžiagas. Netikslinga jį maišyti su su kitais dirviniais herbicidais, fungicidais ar augimo reguliatoriais. 

Purkštuvo plovimas 

Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas. 

Sandėliavimas 

Specialiosios priemonės nėra būtinos, jei produktas saugomas ir tvarkomas pagal bendrus reikalavimus. Užtikrinkite gerą ventiliaciją sandėliuose ir darbo vietoje. Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Rankas ir / arba veidą prauskitės prieš kiekvieną pertrauką ir baigus darbus.  Nebūtinos jokios specialios atsargumo priemonės apsaugai nuo gaisro ir sprogimo. Produktas nedegus. Produktas nėra sprogus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje Laikyti atskirai nuo maisto ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

Saugos priemonės 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Pirmoji pagalba 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Gamintojo atsakomybė 

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas. 

® - BASF registruotas prekės ženklas

GAMINTOJAS

Pakuotė

0,15L, 0,25L, 0,5L, 1L, 3L, 5L, 10L