PIXXARO® EC

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: haloksifenmetilas 12,5 g/l (1,2 %), fluroksipiras 280 g/l (fluroksipir-meptilas 403,5 g/l); 26,9 % (38,8 %)

Apsauginė medžiaga​: klokvintocet-meksilas 12 g/l (1,15%)  

Produkto forma: koncentruota emulsija 

Pixxaro EC yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, miežių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių bei miežių pasėliuose pavasarį.  

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali dirginti kvėpavimo takus.  
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.  
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.  
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.  
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.  
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).  
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.  
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.  

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.  

Pakuotė: 1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l  
Registracijos Nr. AS2-60H(2020)   
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.  
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.  
Galiojimo laikas: 2 metai  

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411, Kopenhaga K, Danija
Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260, www.corteva.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 
Pixxaro EC yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, miežių, rugių, kvietrugių ir vasarinių kviečių bei miežių pasėliuose pavasarį. Pixxaro EC yra veiksmingas prieš daugelį vienmečių dviskilčių piktžolių, tokių kaip kibusis lipikas (Galium aparine), aguona birulė (Papaver rhoeas), baltoji balanda (Chenopodium album), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis).  
Gali būti naudojamas javų pasėliuose su miglinių žolių įsėliu. Nenaudokite javų pasėliuose su pupinių žolių įsėlių, tokių kaip dobilai ir kt.  

Veikimo būdas 

Pixxaro EC sudėtyje yra haloksifenmetilo ir fluroksipiro, kurie priklauso sintetinių auksinų herbicidų šeimai. Vizualiai poveikis matomas praėjus kelioms dienoms po purškimo. Galutinio poveikio galima tikėtis praėjus 4 savaitėms nuo purškimo.  

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS 

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai: Pixxaro EC gali būti purškiamas BBCH 23-29 (nuo 3 šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos) 0,25 l/ha norma, arba BBCH 30-39 ((nuo bamblėjimo pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas) 0,4 l/ha norma, arba BBCH 40-45 (nuo vamzdelėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo lapamakštės sustorėjimo) 0,5 l/ha norma.  
Maksimalus purškimų skaičius per sezoną – 1. 


Vasariniai kviečiai ir miežiai  
Pixxaro EC gali būti purškiamas BBCH 21-29 (nuo pirmojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos) 0,25 
l/ha norma, arba BBCH 30-45 (nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės sustorėjimo) 0,35 l/ha norma.  
Maksimalus purškimų skaičius per sezoną – 1. 

 

Augalai

Naudojimo norma Purškimo laikas, BBCH Poveikio lygiai ir piktžolių rūšys
95–100 % poveikis 85–95 % poveikis

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai

0,25 l/ha 23–29
(nuo trečiojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos)
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis)ir raudonžiedė notrelė
(Lamium purpureum)
Rugiagėlė (Centaurea cyanus), aguona birulė
(Papaver rhoeas), daržinė žliūgė (Stellaria media) ir dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit)
0,4 l/ha 30–39
(nuo bamblėjimo pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas)
Aukščiau išvardinti ir: Kibusis lipikas (Galium aparine) Aukščiau išvardinti
0,5 l/ha 40–45
(nuo vamzdelėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo lapamakštės sustorėjimo)
Aukščiau išvardinti ir: Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit) ir daržinė žliūgė (Stellaria media) Aukščiau išvardinti ir: Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)
Vasariniai miežiai ir kviečiai 0,25 l/ha 21–29
(nuo pirmojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos)
Kibusis lipikas (Galium aparine), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis) Vijoklinis pelėvirkštis
(Fallopia convolvulus) ir daržinė žliūgė (Stellaria media)
0,35 l/ha 30–45
(nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės sustorėjimo)
Aukščiau išvardinti ir: Raudonžiedė notrelė
(Lamium purpureum), baltoji balanda
(Chenopodium album) ir vijoklinis pelėvirkštis
(Fallopia convolvulus)
Aukščiau išvardyti

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU 

Pixxaro EC galima naudoti 5–25 °C temperatūroje, tiek drėgnoje, tiek ir sausoje aplinkoje. Didelės sausros sąlygomis efektyvumas gali šiek tiek sumažėti.  
Nepurkškite streso paveiktų pasėlių. Stresą gali sukelti daugelis veiksnių, įskaitant šalną, sausrą, užsistovėjusį vandenį, mikroelementų trūkumą, ligas, kenkėjų užpuolimus ir t. t. Kartais dėl Pixxaro EC pasėlis gali šiek tiek trumpam (2–3 sav.) pagelsti, tačiau tai neturi įtakos derliaus kiekiui ir jo kokybei. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.  

DIRVA    

Pixxaro EC gali būti naudojamas bet kokio tipo dirvožemyje ir tampa atsparus drėgmei praėjus 1 valandai po panaudojimo.  

SĖJOMAINA  

Nėra jokio apribojimo rudenį sėjamiems augalams laukuose, pavasarį purkštuose herbicidu Pixxaro EC. Prieš sėjant ankštines kultūras (pvz. dobilus, pupas) rekomenduojama suarti dirvą. Nėra jokio apribojimo kitais metais sėjamiems žemės ūkio augalams.  

ATSĖJIMAS  

Sunykus pasėliui galima sėti javus, kukurūzus, miglines žoles ir rapsus praėjus mėnesiui nuo Pixxaro EC purškimo.  

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS  

Pixxaro EC sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos - haloksifenmetilas ir fluroksipiras. Pagal veikimo pobūdį haloksifenmetilas ir fluroksipiras yra sintetiniai auksinai (HRAC kodas O). Atsparumo išsivystymo rizika sintetiniams auksinams yra maža.  
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis rekomendacijų.  

  • Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  • Naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku.
  • Neviršykite maksimalaus purškimų skaičiaus per sezoną – 1. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, naudokite kitokio veikimo pobūdžio produktą, priklausantį kitoms atsparumo grupėms pagal HRAC sistemą.
  • Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis
  • Išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIS   

Pixxaro EC turi būti išpurkštas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą. Rekomenduojamas purškimo kiekis yra 100–400 litrų vandens hektarui.  
Mažesnis vandens kiekis turi būti naudojamas tik retuose pasėliuose.  

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Prieš pradedant ruošti tirpalą, būtina įsitikinti, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. 
Kai naudojamas išmaišymo indas, pusė purkštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą pripilamas reikiamas Pixxaro EC kiekis, kuris nusiurbiamas į purkštuvo talpą kartu su trūkstamu kiekiu švaraus vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūrą kartoti tol, kol jame nebesimato Pixxaro EC likučių.  

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS  

Likęs neišpurkštas tirpalas bei panaudotas purkštuvo plovimui vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.  
Tirpalo paruošimo talpa. Švaraus vandens talpa turi būti tokio dydžio, kad likęs tirpalas būtų praskiestas mažiausiai 50 kartų. Iš karto po purškimo, vidiniais purkštukais išplauti purkštuvo vidų. Rekomenduojama švarų vandenį išdalinti taip, kad purkštuvo talpos vidų galima būtų išplauti 2-3 kartus. Skalavimui panaudotas vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas.  

PURKŠTUVO PLOVIMAS   

Purkštuvo ir traktoriaus plovimas turi būti atliekamas tame pačiame lauke, kur buvo purškiamas tirpalas. Tokiu atveju purkštuvas turi turėti tam skirtą įrangą bei pakankamą švaraus vandens talpą. Purkštuvą galima plauti ir specialioje tam skirtoje purkštuvų plovimo aikštelėje, turinčioje paplavų surinkimo talpą. 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.  
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.  

PIRMOJI PAGALBA  

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.  
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.  

SAUGOJIMAS   

Produktą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio. 
Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0ºC - +30ºC.  
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.  

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.  

PASTABA  

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.  


® ™ „Dow Chemical Company“ („Dow“) ar „Dow“ dukterinių įmonių prekės ženklas 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l