PRIMUS XL

Herbicidas

Veikliosios medžiagos: florasulamas 5 g/l (0,5%) + fluroksipiras 100 g /l (10,1%).
Herbicido forma: Suspo emulsija


Primus XL - herbicidas, skirtas naikinti sudygusias dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, ir avižose, ganyklose bei sėklinių žolių pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Degus skystis ir garai.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
Registracijos Nr. AS2-63H(2020)
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411, Kopenhaga K, Danija
Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260, www.corteva.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Veikimo būdas

Primus XL - sisteminis herbicidas. Jo sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos – florasulamas ir fluroksipiras. Florasulamas, priklausantis triazolpirimidinų herbicidų grupei yra acetolaktazės sintezės inhibitorius (ALS), kuris stabdo augalui svarbių amino rūgščių gamybą, fluroksipiras, priklausantis piridinkarboksilinės rūgšties herbicidų šeimai, veikia augalo auksinų sintezę, kas lemia augalo nekontroliuojamą augimą. Dėl tokio veikimo būdo jautrios augalų rūšys sunyksta.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Augalai

Augimo tarpsnis (BBCH) Naudojimo norma, l/ha

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

20-29 (krūmijimosi tarpsnyje) 0,75
30-39 (bamblėjimo tarpsnyje) 1,0
Vasariai kviečiai, miežiai, avižos 20-29 (krūmijimosi tarpsnyje) 0,75
30-39 (bamblėjimo tarpsnyje) 1,0
Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais auginimo metais. 20-39 (bamblėjimo-krūmijimosi tarpsniuose) 0,75
Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos antrais ir vėlesniais auginimo metais 20-39 (bamblėjimo-krūmijimosi tarpsniuose) 1,0

Naikinamos piktžolės žieminiuose javuose, sėklinių žolių pasėliuose, ganyklose

 

0,75 l/ha 1,0 l/ha

Labai jautrios piktžolės (95-100%)

Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare) Žolės esančios kairėje lentelės pusėje plius kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), vaistinė pikulė (Sisymbrium officinale), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale)
Jautrios piktžolės (85-94,9%) Kibusis lipikas (Galium aparine), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), vaistinė ramunė (Matricaria recutita L.), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus) Žolės esančios kairėje lentelės pusėje plius rugiagėlė (Centaurea cyanus), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), rapsų pabiros (Brassica napus spp.), rūgštynių rūšys (Rumex sp.)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84 %) Rapsų pabiros (Brassica napus spp, rugiagėlė (Centaurea cyanus), dirvinė neužmirštuolė
(Myosotis arvensis)
Žolės esančios kairėje lentelės pusėje plius aguona birulė (Papaver rhoeas), paprastoji žilė (Senecio vulgaris)

Naikinamos piktžolės vasariniuose javuose

  0,75 l/ha 1,0 l/ha

Labai jautrios piktžolės (95-100%)

Daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense) Žolės esančios kairėje lentelės pusėje plius kibusis lipikas (Galium aparine), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), bekvapis šunramunis
(Tripleurospermum perforatum)
Jautrios piktžolės (85-94,9%) Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), rapsų pabiros (Brassica napus spp.), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa) Žolės esančios kairėje lentelės pusėje plius baltoji balanda (Chenopodium album), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare), vaistinė ramunė (Matricaria recutita L.), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84 %) Baltoji balanda (Chenopodium album) Žolės esančios kairėje lentelės pusėje plius rūgštynių rūšys (Rumex sp.)

Didžiausias purškimų skaičius: 1
Gyvulius galima ganyti ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo ganyklų purškimo Primus XL.
Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 100–300 l / ha.

DIRVA

Primus XL daugiausiai absorbuojamas per lapus, todėl gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

ORO SĄLYGOS

Primus XL galima pradėti purkšti nuo + 5°C. Žieminiai javai pavasarį gali būti pradėti purkšti, kai prasideda aktyvus piktžolių augimas.
Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25ºC) ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų.
Lietus 1 val. po purškimo įtakos Primus XL efektyvumui neturi.

PAVIRŠIAUS AKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS

Primus XL sudėtyje yra paviršiaus aktyviųjų medžiagų, todėl papildomai jų pridėti nereikia. Esant normalioms piktžolių augimo sąlygoms Primus XL užtikrina gerą efektyvumą.

SĖJOMAINA

Tais pačiais metais, kai buvo naudotas Primus XL galima sėti javus, rapsus, pupas, žolę.
Kitais metais auginamiems augalams apribojimų nėra.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas Primus XL dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėją

PAPILDOMA INFORMACIJA

Augalų, apdorotų Primus XL, nenaudokite kompostavimui ar mulčiavimui.

DĖMESIO

Naudojant PRIMUS XL, negalima įsėti pašarinių ankštinių augalų bei dobilų.

PRODUKTO MAIŠYMAS

Dėl Primus XL maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininką.

PURŠKIMO TECHNIKA IR DARBINIO TIRPALO RUOŠIMAS

Primus XL turi būti išpurkštas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą.

DARBINIO TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš pradedant ruošti darbinį tirpalą, būtina įsitikinti, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti.
Kai naudojamas išmaišymo indas, pusė purkštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą pripilamas reikiamas Primus XL kiekis, kuris nusiurbiamas į purkštuvo talpą kartu su trūkstamu kiekiu švaraus vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūrą kartoti tol, kol jame nebesimato Primus XL likučių.
Kai naudojamas tiesioginio įpurškimo įrenginys, nepraskiestas produktas automatiškai tiekiamas į vamzdžius, jungiančius purkštuvo talpą su purkštukais. Kai purkštuvas išjungiamas ar baigiamas purškimas, turi būti atliekamas vamzdynų praplovimas.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Likęs neišpurkštas tirpalas bei panaudotas purkštuvo plovimui vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.
Tirpalo paruošimo talpa. Švaraus vandens talpa turi būti tokio dydžio, kad likęs tirpalas būtų praskiestas mažiausiai 50 kartų. Iš karto po purškimo, vidiniais purkštukais išplauti purkštuvo vidų. Rekomenduojama švarų vandenį išdalinti taip, kad purkštuvo tapos vidų galima būtų išplauti 2-3 kartus. Skalavimui panaudotas vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas.
Tiesioginio įpurškimo sistema plaunama vadovaujantis aukščiau aprašytais reikalavimais.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvo ir traktoriaus plovimas turi būti atliekamas tame pačiame lauke, kur buvo purškiamas darbinis tirpalas. Tokiu atveju purkštuvas turi turėti tam skirtą įrangą bei pakankamą švaraus vandens talpą. Purkštuvą galima plauti ir specialioje tam skirtoje purkštuvų plovimo aikštelėje, turinčioje paplavų surinkimo talpą.

ATSPARUMO STRATEGIJA

Primus XL sudėtyje yra florasulamo, kuris yra ALS inhibitorius. Pagal veikimo būdą, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija priklauso B grupei. Fluroksipiras yra auksinų sintezę reguliuojantis preparatas. Pagal HRAC priklauso O grupei.
Primus XL sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingo veikimo grupėms, todėl rizika atsparumo atsiradimui labai sumažėja.
Fluroksipiras, remiantis HRAC klasifikavimu priklauso O grupei, yra auksinų sintezę veikiantis herbicidas, atsparumas šios grupės medžiagoms yra mažas, tačiau florasulamas pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC klasifikacija, priklauso triazolpirimidinų grupei, HRAC kodas B, yra ALS inhibitorius, rizika šiai veikliajai medžiagai išlieka. Dėl šios priežasties reikia nenaudoti ALS blokuojančių herbicidų tame pačiame lauke kelis metus iš eilės. Rekomenduojama naudoti produktus, kurių sudėtyje yra skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų arba naudoti produktų mišinius, kurie susideda iš dviejų ar daugiau skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų, veikiančių tas pačias piktžoles.
Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo, Dow AgroSciences rekomenduoja, kad herbicidai, turintys skirtingą veikimo mechanizmą, augalų rotacijoje būtų naudojami mišiniuose. Rekomenduojama augalų rotacijoje turėti vasarinių ir žieminių augalų. Šių rekomendacijų ypatingai griežtai reikia laikytis, jei naudojama beariminė technologija ar minimalus žemės dirbimas. Jei produktas buvo naudotas pagal reikalavimus, tačiau gautas nepakankamas efektyvumas, gali būti, kad tai atsparumo atsiradimo pradžia.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą.
Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio.
Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0ºC - +30ºC.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

PASTABA

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l