PUMA UNIVERSAL®

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: fenoksaprop-P-etilas 69 g/l (6,57 %) 
Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 75 g/l 
Sudėtyje yra: petroleteris, sunkioji benzino frakcija 
Produkto forma: vandens emulsija 
Cheminė grupė: ariloksifenoksi – propionatas 


Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienaskilčių (ypač dirvinės smilguolės bei tuščiosios avižos) piktžolių naikinimui vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių ir žieminių miežių, vasarinių ir žieminių kvietrugių bei žieminių rugių pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. 
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 

Pakuotė: 5 l, 15 l 
Registracijos Nr.: AS2-40H/2014 
Partijos Nr. žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 4 metai. 

Gamintojas/registracijos savininkas: 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

PUMA UNIVERSAL – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltėms (ypač dirvinei smilguolei ir tuščiajai avižai) piktžolėms vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių ir žieminių miežių, vasarinių ir žieminių kvietrugių bei žieminių rugių pasėliuose. Herbicidas neturi dirvinio poveikio. Į piktžoles patenka per lapus, stiebus ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po 2-3 dienų augimas sustabdomas ir per 2-4 savaites, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta. 

Jautrios piktžolės 
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), tuščioji aviža (Avena fatua), pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides).  
Atsparios piktžolės 
Paprastasis varputis (Elytrigia repens), vienmetė miglė (Poa annua), eraičinai (Festuca spp.), svidrės (Lolium spp.), dviskiltės piktžolės. 

Naudojimo laikas ir normos 

PUMA UNIVERSAL naudojamas pavasarį, kai: 

  • vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai, vasariniai ir žieminiai kvietrugiai bei žieminiai rugiai yra 3 lapelių - 2-ojo bamblio susidarymo tarpsniuose (BBCH 13-32)
  • žieminiai miežiai – nuo 3 lapelių susidarymo tarpsnio iki bamblėjimo pradžios (BBCH 13-30)
Nepriklausomai nuo to, kokioje vystymosi fazėje yra javai, herbicidas geriausiai veikia prieš vienaskiltes piktžoles, kai jos yra 2-jų lapelių - krūmijimosi tarpsniuose.

Naudojimo norma 

žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai ir rugiai: 1,0-1,2 l/ha;
vasariniai ir žieminiai miežiai: 0,8-1,0 l/ha;
vasariniai kviečiai, vasariniai kvietrugiai: 0,8-1,0 l/ha.

Vandens kiekis: 200-300 l/ha 
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui. 
Didžiausias purškimų skaičius: 1. 

PASTABOS  

Pasirenkant herbicido normą, reikia atsižvelgti į piktžolių išsivystymo tarpsnį. Purkšti pavasarį, kai piktžolės sudygsta. Ypač tai svarbu tuščiajai avižai, nes jos dygimo periodas yra labai ilgas – tuo metu, kai dalis piktžolių būna pirmųjų lapelių tarpsnyje, kita dalis jau būna krūmijimosi pabaigoje. 
Esant nepalankioms augalų augimo sąlygoms (pav. sausra, žema temperatūra) arba vėlesniuose piktžolių augimo tarpsniuose rekomenduojama naudoti didžiausią PUMA UNIVERSAL normą. Kad būtų efektyviai sunaikinta tuščioji aviža ir dirvinė smilguolė krūmijimosi tarpsnio pabaigoje (BBCH 28-29), nerekomenduojama PUMA UNIVERSAL maišyti su kitais herbicidais. 
Kai yra maišoma su kitais herbicidais, rekomenduojama naudoti didžiausią PUMA UNIVERSAL normą. 
Palankios oro sąlygos piktžolių augimui (drėgmė, nuo +12 iki +20ºC temperatūra) padidina herbicido efektyvumą. 
Sausros metu herbicido poveikis sumažėja, todėl tokiomis sąlygomis PUMA UNIVERSAL rekomenduojama purkšti pavakaryje. 
Miežiuose po purškimo PUMA UNIVERSAL gali atsirasti laikinų spalvos pakitimų, kurie jokios įtakos derliui neturi. 

APRIBOJIMAI 

Saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, kad nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. Herbicidu nepurkšti, jei augalai labai pažeisti ligų ar kenkėjų, tikimasi šalnų, oro temperatūrą daugiau nei +28 C, santykinė oro drėgmė žemiau 30%, pučia stipresnis nei 3 m/s vėjas ir gali nunešti tirpalą ant gretimų pasėlių. Nenaudoti PUMA UNIVERSAL mišiniuose su druskiniais herbicidais (2,4 D, MCPA). 

SĖJOMAINA 

Jeigu PUMA UNIVERSAL nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, tinkamai paruošus dirvą galima sėti visus augalus. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Veiklioji medžiaga fenoksaprop-P-etilas priklauso ariloksifenoksi rūgščių cheminei grupei (HRAC grupė A). PUMA UNIVERSAL stabdo fermento acetil-KoA karboksilazės veiklą. Herbicidą PUMA UNIVERSAL būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Atsparumo išsivystymo galima išvengti šį produktą pakaitomis naudojant su kitaip veikiančiais herbicidais. 

TIRPALO PARUOŠIMAS  

Prieš naudojimą produktą reikia gerai suplakti pakuotėje. Į purkštuvą pripilti pusę purškimui skirto vandens ir įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Tuščią tarą tris kartus išskalauti vandeniu ir supilti į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Purkšti įjungus maišyklę. Purškimas smulkialašis. Slėgimas – 2,5-3,5 atm. Paruoštą tirpalą būtina išpurkšti nedelsiant. Jei purškimo metu daromos pertraukos, prieš imantis darbo iš naujo, reikia kruopščiai išmaišyti tirpalą purkštuve. Kad PUMA UNIVERSAL veiktų geriausiai, piktžoles reikia kuo tolygiau apipurkšti tirpalu.

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. 
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS S 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, taip pat purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Praėjus 3 dienoms po purškimo, lauke galima dirbti mechanizuotus darbus, o praėjus 7 dienoms – rankų darbus. 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

LAIKYMAS 

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, nuo 0ºC iki +30ºC temperatūroje, laikyti atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų ir atviros ugnies, oksidacijos agentų. Saugoti vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 3 metai. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nesukelti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Veiklioji medžiaga fenoksaprop-P-etilas yra ariloksifenoksi rūgščių cheminės grupės junginys. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

® – registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l, 15 l