REXADETM 440

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos:

piroksulamas 240 g/kg (24 %)

haloksifenmetilas 104,23 g/kg (10,42 %)

florasulamas 100 g/kg (10 %)

Apsauginė medžiaga: klokvintocetas 212,5 g/kg (21,25 %)

Produkto forma: vandenyje tirpios granulės

Rexade 440 yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose pavasarį.\

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Atsargiai

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 90% dulksną mažinančius purkštukus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

 

Pakuotė: 0.1 kg, 0.15 kg, 0.25 kg, 0.5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

Registracijos Nr.: AS2-65H(2020)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai

 

Produktą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva.

Tel. +370 5 2100260,

www.corteva.lt

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Rexade 440 yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, rugių, kvietrugių ir vasarinių kviečių pasėliuose pavasarį. Rexade 440 yra veiksmingas prieš daugelį vienskilčių ir dviskilčių piktžolių, įskaitant dirvinę smilguolę, tuščiąją avižą, kibųjį lipiką, dirvinę našlaitę, rugiagėlę, aguoną birulę ir ramunes.

Rexade 440 sudėtyje yra haloksifenmetilo, priklausančio sintetinių auksinų grupei, ir florasulamo bei piroksulamo, kurie priklauso acetolaktazės sintezės inhibitoriams (ALS). Visos veikliosios medžiagos yra sisteminio veikimo, augalas produktą pasisavina per lapus. Vizualiai poveikis pasireiškia per 3-4 savaites po purškimo, priklausomai nuo piktžolių jautrumo produktui.

AUGALAI

Rexade 440 gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

 

NORMA IR NAUDOJIMO LAIKAS

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai:

37,5-50 g/ha + Dassoil

Purkšti pavasarį nuo matomo trečiojo šoninio ūglio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 23-32).

Didžiausias purškimų skaičius per auginimo sezoną – 1

 

Vasariniai kviečiai:

40 g/ha + Dassoil

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32).

Piktžolių jautrumas (veiksmingumas)

37.5 g/ha + Dassoil

50 g/ha + Dassoil

Labai jautrios piktžolės (>95%)

Trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris),

kibusis lipikas (Galium aparine),

vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense),

dirvinis raguolis (Consolida regalis)

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti),. trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), kibusis lipikas (Galium aparine),

vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum),

dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense),

dirvinis raguolis (Consolida regalis),

rapso pabiros (Brassica napus),

daržinis lipikas (Galium spurium), paprastasis dalgutis

(Erodium cicutarium)

Jautrios piktžolės (85% - 94.9%)

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), rapso pabiros (Brassica napus),

vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),

raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum),

apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule),

bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum),

aguona birulė (Papaver rhoeas),

daržinė žliūgė (Stellaria media),

persinė veronika (Veronica persica), paprastasis dalgutis (Erodium

cicutarium)

Tuščioji aviža (Avena fatua),

raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule),

dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),

aguona birulė (Papaver rhoeas),

daržinė žliūgė (Stellaria media), gebenlapė veronika (Veronica hederifolia),

persinė veronika (Veronica persica)

 

Didžiausias purškimų skaičius per auginimo sezoną – 1 Veiksmingumas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose

 

Piktžolių jautrumas

(veiksmingumas)

37.5 g/ha + Dassoil

50 g/ha + Dassoil

Vidutinio

Tuščioji aviža (Avena fatua), rugiagėlė

Dirvinė veronika (Veronica arvensis),

jautrumo

(Cyanys segetum), dirvinė našlaitė

dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

piktžolės

(Viola arvensis), dirvinė neužmirštuolė

 

(70% - 84.9%)

(Myosotis arvensis), gebenlapė veronika

 

 

(Veronica hederifolia)

 

 

daržinis lipikas (Galium spurium)

 

 

Veiksmingumas vasariniuose kviečiuose

Piktžolių jautrumas (veiksmingumas)

40 g/ha + Dassoil

Labai jautrios piktžolės (>95%)

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), tuščioji aviža (Avena fatua), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Jautrios piktžolės

(85% - 94.9%)

Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum),

baltoji balanda (Chenopodium album)

FITOTOKSIŠKUMAS

Rexade 440 kartais gali sukelti nežymų bei trumpalaikį augalų pageltimą ir augimo sulėtėjimą. Tai neturi jokios įtakos tolimesniam javų augimui, derliui ir jo kokybei.

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA

Rexade 440 rekomenduojama naudoti kartu su aaviršiaus aktyviąja medžiaga (PAM). PAM naudojimo normos nurodytos konkretaus produkto etiketėje.

Dėmesio! Rexade 440 mišinių su PAM poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas. Perskaitykite PAM etiketę prieš naudojimą. Naudojant produktą kartu su PAM, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas naudojamo PAM etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

MAIŠYMAS

Rexade 440 negalima maišyti su herbicidais, kurių sudėtyje yra fenoksaprop-p-etilo dėl galimo veiksmingumo sumažėjimo. Rekomenduojamas 14 dienų intervalas tarp purškimų.

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Rexade 440 mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų rudenį sėjamiems augalams laukuose, pavasarį purkštuose herbicidu Rexade 440. Tačiau, prieš sėjant jautrius augalus rudenį, tokius kaip ankštiniai augalai, rekomenduojama prieš sėją suarti dirvą.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis nupurkštas Rexade 440 dėl kokių nors priežasčių žuvo, giliai suarus ir praėjus 1 mėnesiui po purškimo, jį galima atsėti vasariniais javais, kukurūzais ir miglinėmis žolėmis. Nerekomenduojama sėti garstyčių.

VANDENS NORMA

Rekomenduojama naudoti 200-400 l/ha vandens.

DARBINIO TIRPALO RUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įberkite reikiamą kiekį Rexade 440 granulių. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Įpilkite reikiamą kiekį PAM. Maišytuvo neišjunkite, kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priežasčių granulės negali būti subertos į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):

  • Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.
  • Įberkite reikiamą kiekį granulių.
  • Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.
  • Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.

Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

LAIKAS IKI LIETAUS

Lietus praėjus 1 val. po purškimo neturi įtakos Rexade 440 veiksmingumui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tinkamiausias panaudojimo laikas, kai oro temperatūra siekia 5-20 °C. Venkite atlikti purškimą labai sausomis ir karštomis oro sąlygomis bei prieš šalnas.

Siekiant geriausio rezultato, purkškite Rexade 440, kol piktžolės yra mažos ir ne vėliau nei jos pasiekia 6-8 lapelių tarpsnį.

Rexade 440 gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

Nerekomenduojama purkšti, kai augalai yra streso būsenoje, t. y. numatomos šalnos, esant sausrai, užmirkusiai dirvai, nepakankamam kiekiui mineralinių medžiagų dirvoje, stipriam ligų ar kenkėjų antplūdžiui ir kt.

Nenaudokite javų pasėliuose su ankštinių (pvz., dobilų) ir miglinių žolių įsėliu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Rexade 440 sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos: florasulamas ir piroksulamas, kurios turi vienodą ALS (acetolaktazės inhibitoriai) veikimo pobūdį, ir haloksifenmetilas, kuris priklauso sintetinių auksinų grupei. Atsparumo išsivystymo rizika vienskiltėms piktžolėms yra didelė, tačiau dėl haloksifenmetilo ir florasulamo, kurie naikina dviskiltes piktžoles, atsparumo išsivystymo rizika yra maža.

Florasulamas ir piroksulamas, remiantis HRAC klasifikacija, priklauso triazolpirimidinų grupei, HRAC kodas B, todėl reikia imtis atsargumo priemonių šiai rizikai sumažinti. Haloksifen metilas yra priklauso arilpikolinatų grupei, HRAC kodas B, atsparumo išsivystymo rizika sintetiniams auksinams laikoma maža. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atsparios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis.

Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai nesunaikinamas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, Corteva Agriscience pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.
  5. Vienskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

PURŠKIMO TECHNIKA

Rexade 440 turi būti išpurkštas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., All Clear Extra™. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Plovimui naudotą tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.

 

All Clear Extra™ - FMC Agricultural Solutions prekės ženklas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Ir dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio. Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0º - 30ºC.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

ATSAKOMYBĖ

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.