ROUNDUP® FLEX

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: glifosatas 480 g/l (35.74% w/w)  
Produkto forma: Vandeninis tirpalas 

Roundup® Flex – sisteminis glicinų šeimos, skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš derliaus nuėmimą žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių pomedžiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, miškuose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.  

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Laikyti tik originalioje talpykloje. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:8-5-2362052 arba 8 687 533 78.

Įpakavimas: 15 l, 640 l 
Registracijos Nr.: 0423H/12 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo. 
Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos. 


Registracijos savininkas: Monsanto Crop Science Denmark A/S, c/o Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danija

Importuotojas ir platintojas:
UAB "Baltic Agro" Perkūnkiemio g. 2 
LT-12126 Vilnius 
Tel.: 8 5 2701187 
Fax: 8 5 2701711 

Gamintojas: Bayer Agriculture BV; Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Roundup® Flex - sisteminis herbicidas. Produkto veiklioji medžiaga - glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu. Roundup® Flex poveikis piktžolėms pastebimas po 5 - 10 dienų, o visiškai jos žūsta po 2 – 3 savaičių.  Roundup® Flex efektyviausiai veikia piktžolėms turint gerą lapiją (varputis turi ne mažiau 3-4 lapus). Veikimo simptomai pasireiškia lapų raudonavimu, vėliau geltonavimu. Lietus Roundup® Flex gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti vienmetes varpines piktžoles reikia ne mažiau 1 valandą prieš lietų, varputį reikia purkšti 2 valandos prieš lietų, kitas daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles reikia purkšti ne mažiau kaip 4 valandos prieš lietų. Roundup® Flex geriausiai veikia, kai oro temperatūra 10-20°C šilumos ir pakanka drėgmės. Nepurkškite piktžolių, kurios yra pažeistos šalnų, sausros, yra padengtos dulkių sluoksniu. Dėl šių priežasčių gali sumažėti herbicido efektyvumas. Visos piktžolės purškimo metu turi aktyviai vegetuoti. 

ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Norma (l/ha) NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS  PASTABOS

ŽIEMINIUOSE IR VASARINIUOSE KVIEČIUOSE, MIEŽIUOSE, KVIETRUGIUOSE IR RUGIUOSE 

2,25 - 3  10-14 dienų prieš pjūtį, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Tai atitinka pilnos vaškinės brandos stadiją. Praktiškai tai yra tada, kai spaudžiant nykščio nagu ant grūdo lieka žymė. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Nepurkšti sėklinių javų plotų. 
Paskutinis purškimas - 10 dienų prieš derliaus nuėmimą 
ŽIRNIUOSE 2,25 - 3  10-14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75 % ankščių. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nepurkšti sėklinių žirnių plotų. Paskutinis purškimas- 10 dienų prieš derliaus nuėmimą. 
LINUOSE 2,25 - 3  10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %.  Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nepurkšti sėklinių linų plotų. 
Paskutinis purškimas 10 dienų prieš derliaus nuėmimą 
ŽIEMINIUOSE IR VASARINIUOSE RAPSUOSE  2,25 - 3  10-14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nepurkšti sėklinių rapsų plotų. 
Paskutinis purškimas 10  dienų prieš derliaus nuėmimą. 
PŪDYMUOSE 2,25  Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.  Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. 
PŪDYMUOSE 3,75  Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir 
dviskiltes piktžoles. 
Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. 
LAUKUOSE PO DERLIAUS NUĖMIMO  2,25 - 3  Purkšti vegetuojančias vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti, kai varpučiai turi 3 - 6 lapelius.  Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. 
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIUOSE  2,25  Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.  Purkšti galima ne jaunesnius kaip 2 metų pasodintų vaismedžių pomedžius. Purškiama po derliaus nuėmimo, o pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio. 
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIUOSE  3,75  Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.  Purkšti galima ne jaunesnius kaip 2 metų pasodintų vaismedžių pomedžius. Purškiama po derliaus nuėmimo, o pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio. 
UOGAKRŪMIŲ POKRŪMIUOSE  2,25  Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį apsaugant žaliąsias uogakrūmių dalis.  Purkšti galima ne jaunesnius kaip 2 metų uogakrūmių pokrūmius. 
PLOTAMS, SKIRTIEMS UOGAKRŪMIŲ ĮVEISIMUI.  2,25 - 3  Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.  Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 4 – 5 lapus arba yra 10 – 12 cm aukščio.  
NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES PLOTUOSE  
(Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai) 
4,5  Naikina vegetuojančias vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.  Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 
400 l/ha. 
Naudojant rankinius 
(nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha. 
MIŠKŲ ŪKYJE RUOŠIANT 
DIRVĄ DAIGYNAMS, MEDELYNAMS, ŽELDINIAMS  
3 Purškiama antžemine įranga augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio - rugpjūčio mėnesiais. Naikina vegetuojančias vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.  Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. 
Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha. 
MIŠKŲ ŪKYJE VIRŽIŲ NAIKINIMUI  3 Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais.  Purkšti dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų. 
MIŠKŲ ŪKYJE VIRŽIŲ NAIKINIMUI  4,5  Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais.  Purkšti dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų. 
SPYGLIUOČIŲ ŽELDINIUOSE  1,5  Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje - rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metų pumpurui.  Naikina vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltės piktžolės.  Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. 
Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha. 
SPYGLIUOČIŲ ŽELDINIUOSE  2,5  Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje - rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metų pumpurui. Naikina vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalos ir krūmai.  Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. 
Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha. 

Roundup Flex naudojimas išplėstas uogakrūmiams vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 51 straipsniu. 
Atsakomybė: gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. atsakomybę už galimą neigiamą poveikį šilauogėms prisiima produkto naudotojas. 

PURŠKIMO TECHNIKA 

Roundup® Flex kokybiškai išpurkšti galima įprastais traktoriniais purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, naudojamo vandens kiekis turi būti 50-200 l/ha (naudojant žemesnes nei 2,0 l/ha normas - ne daugiau 150 l/ha), slėgis turėtų būti 2-3 barai, važiavimo greitis - 7-8 km/val. 
Tik miškininkystėje ir ne žemės ūkio plotuose galima naudoti rankinius (nugarinius) purkštuvus su hidrauliniais purkštukais, rekomenduojamas išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha. Naudojant miškininkystėje ir ne žemės ūkio plotuose traktorinius purkštuvus su hidrauliniais purkštukais, rekomenduojamas išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. 
Traktorinius ir rankinius (nugarinius) purkštuvus su rotaciniais purkštukais (skleidžiančiais mažo dydžio lašelius ar daleles) galima naudoti tik miškų ūkyje ir spygliuočių želdiniuose. Purškiant šiais purkštuvais, išpurškiamų lašelių skersmuo turi būti vidutinis (200-300 µm). Naudojamas minimalus vandens kiekis turi būti griežtai ribojamas, priklausomai nuo naudojamos technikos ir produkto normų: 

  • purškiant  traktoriniais  lauko  purkštuvais  su  rotaciniais  purkštukais  naudojamas minimalus vandens kiekis 10 l/ha, kai produkto norma 3,0 l/ha ir mažesnė. Kai minimali produkto norma 4,5 l/ha, tai naudojamas minimalus vandens kiekis 20 l/ha;
  • purškiant   rankiniais   (nugariniais)   purkštuvais   su   rotaciniais   purkštukais, naudojamas  minimalus vandens kiekis 40 l/ha, kai produkto norma 3,0 l/ha. Kai minimali produkto norma  4,5 l/ha, tai naudojamas minimalus vandens kiekis 50 l/ha.

Atskirais atvejais gali būti naudojami ir specialūs ežektoriai, aplikatoriai ir kiti įrenginiai. 
Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvo siurblį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudokite tik švarų, be priemaišų vandenį.  

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Pripilkite 2/3 purkštuvo švaraus vandens. Supilkite reikiamą Roundup® Flex kiekį ir išmaišykite. Supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite.  

PIKTŽOLIŲ ATSPARUMO KONTROLĖ 

Laikykitės etiketės rekomendacijų. Ypač svarbu, kad piktžolės būtų apdorotos tinkamoje augimo stadijoje, tinkamomis oro sąlygomis ir reikiama norma. 
Svarbi piktžolių kontrolės sąlyga (žemės ūkio ir kitos paskirties plotuose) yra tinkamai parinkta purškimo įranga. 
Norint sumažinti piktžolių išplitimo riziką transportuojama tarp laukų ūkio įranga turi būti švari nuo dirvos, augalinių liekanų.  
Efektyviai piktžolių augimo kontrolei būtinas geros purškimo praktikos laikymasis: 

  • Purškimo įranga turi būti periodiškai tikrinama (įgaliotų asmenų).
  • Naudokite reikiamas purškimo normas ir tiksliai atlikite purškimą.
  • Pasiruoškite tikslų tirpalo kiekį reikiamam plotui.
  • Naudokite tinkamus purkštukus, kurie minimaliu tirpalo kiekiu maksimaliai padengtų piktžoles. Purkškite tik tinkamomis oro sąlygomis:
  • Kai piktžolės nėra paveiktos aukštos temperatūros, šalčio, sausros,  nėra drėgmės pertekliaus.
  • Neturi būti jokių kritulių purškimo metu, vienmetes varpines piktžoles reikia purkšti ne mažiau 1 valandą prieš lietų, varputį reikia purkšti 2 valandas prieš lietų, kitas daugiametes varpines ir plačialapes piktžoles reikia purkšti ne mažiau kaip 4 valandas prieš lietų.
  • Kai yra tinkamas vėjo greitis.
  • Naikinamų piktžolių stebėjimas vegetacijos metu padeda išspręsti susidariusias problemas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais arba rotaciniais purkštukais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. 
Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais su hidrauliniais arba rotaciniais purkštukais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605) ir avėti sandarius batus. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti purškiamo produkto dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). 
Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.  
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 
Dėmesio! Nupurškus miško plotus, būtina juos pažymėti įspėjamaisiais ženklais, kuriuose nurodyta: Nupurkšta Roundup® Flex. Draudžiama valgyti grybus ir uogas! 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SAUGOJIMAS 

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Laikyti saugiai, originalioje, sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne žemesnėje nei -15°C ne aukštesnėje nei +50°C temperatūroje. 
Tinkama medžiaga laikymui: nerūdijantis metalas, stiklo pluoštas, plastikas, stiklas. Netinkama medžiaga laikymui: cinkuotas metalas, nepadengti lengvieji metalai. 
Produkto susikristalizavimas galimas tuo atveju, kai Roundup® Flex saugomas žemesnėje nei rekomenduojamoje temperatūroje. Kambario temperatūroje atšildžius ir suplakus produktas grįžta į normalią formą. Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigus darbą, kruopščiai išplauti  purkštuvą  vandeniu.  Paplavas išpurkšti tame  pačiame  lauke.  Neteršti paplavomis vandens telkinių.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI 

Roundup® Flex –Bayer Agriculture BV

DĖMESIO! 

Registracijos savininkas garantuoja produkto kokybę,  jos sudėtines dalis. 
Etiketėje pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Registracijos  savininkas  neatsako  už  pablogėjusius  rezultatus,  kurie  galimi  pasikeitus  sąlygoms,  kurių nebuvo galima numatyti augalų apsaugos produktų registravimo metu ir pateikiant į rinką. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

15 l, 640 l