SEKATOR® OD

SEKATORIUS OD a.k.s.

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: amidosulfuronas 100 g/l (9,67%) + natrio metiljodosulfuronas 25 g/l (2,43%) 
Cheminė šeima: sulfonilkarbamido 
Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 250 g/l (23,54 %) 
Sudėtyje yra: petroleteris, sunkioji benzino frakcija 
Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija 


Sisteminio, atrankinio veikimo, sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidas, naudojamas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių rugių, žieminių kvietrugių, vasarinių kviečių, vasarinių kvietrugių ir vasarinių miežių pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. 
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 

Pakuotė: 1 l, 5 l 
Registracijos Nr.: AS2-37H/2014 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas 3 metai. 

Gamintojas/registracijos savininkas: 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

SEKATOR OD – sisteminio, atrankinio veikimo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes piktžoles po sudygimo žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių pasėliuose. Herbicidas į piktžoles patenka per lapus ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas. Per 14-18 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta. 

Jautrios piktžolės 
Garstukas (Sinapis arvensis), trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), ramunės (Matricaria spp.), dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), raudonžiedžis progailis (Anagalis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė usnis (Cirsium arvense) 10 - 15 cm aukščio, galinsogos (Galinsoga spp.), paprastasis kežys (Spergula arvensis), kibusis lipikas (Galium aparine), baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė aklė (Galeopsis arvensis), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), plačioji balandūnė (Atriplex patula), rugiagėlė (Centaurea cyanus) 2-4 lapelių, pūdyminė aguona (Papaver rhoeas) 2-4 lapelių, dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), savaime išsisėję rapsai, saulėgrąžos. 

Vidutiniškai jautrios piktžolės 
Paprastoji žilė (Senecio vulgaris), vikiai (Vicia spp.), dirvinė našlaitė (Viola arvensis) 2-4 lapelių, raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) 2-4 lapelių. 

Atsparios piktžolės 
Vienaskiltės, daugiametės dviskiltės (išskyrus dirvinę usnį). 

NAUDOJIMO LAIKAS 

Herbicidu SEKATOR OD purškiama pavasarį, javų vegetacijos metu nuo trečiojo (BBCH 13) iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 37). Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai herbicidas panaudojamas iki javų krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) ir kai piktžolės yra 2 - 3 - jų lapelių augimo tarpsnyje. SEKATOR OD galima purkšti ankstyvą pavasarį, kai oro temperatūra sušyla iki +5°C.
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
Lietus praėjus 2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Naudojimo norma 

Žieminiai kviečiai, žieminiai rugiai, žieminiai kvietrugiai – 0,15 l/ha. 
Vasariniai kviečiai, vasariniai kvietrugiai, vasariniai miežiai – 0,1-0,15 l/ha. 
Rekomenduojamas vandens kiekis - 200 - 300 l/ha. 

PASTABOS  

Norint pagerinti SEKATOR OD poveikį esant nepalankioms sąlygoms, ypač kai šalta ir sausa arba peraugus piktžolėms rekomenduojama maišyti su lipniomis (paviršiaus aktyviosiomis) medžiagomis. 
SEKATOR OD negalima purkšti javų su įsėliu. SEKATOR OD negalima purkšti avižų. Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. 

DĖMESIO 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

SĖJOMAINA 

Produktas greitai skyla dirvoje, todėl jis nepavojingas kitais metais auginamiems augalams. Jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa, ir nuo herbicido panaudojimo javuose iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be arimo. Jei nupurkštas SEKATOR OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai suarus dirvą, galima atsėti tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Veikliosios medžiagos amidosulfuronas ir jodo sulfuronas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei, pagal veikimo pobūdį HRAC klasifikuoja kaip ALS inhibitorius (HRAC grupė B). Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. 
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų: 

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  3. Herbicidą naudokite, kai piktžolės aktyviai auga, yra jaunos;
  4. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
  5. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

MAIŠYMAS  

Dėl SEKATOR OD maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Prieš atidarant produktą, reikia jį pakuotėje gerai suplakti! Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį (prieš tai produktą suplakus pakuotėje) lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Tuščią tarą tris kartus išskalauti vandeniu ir supilti į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Purkšti įjungus maišyklę. Purkšti smulkiais - vidutinio stambumo lašais. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Dėl ypatingai didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems SEKATOR OD kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. 
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA. 

LAIKYMAS 

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, nuo 0 iki +30 C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų ir atviros ugnies. Saugoti vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 2 metai. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą EN166). Vengti patekimo į akis, o patekus nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais dėvėti apsauginę aprangą ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nesukelti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 

Informacija gydytojui 
Specifiniai apsinuodijimo požymiai nežinomi. Priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Veikliosios medžiagos amido sulfuronas ir natrio metiljodo sulfuronas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei. 

GARANTINIAI REIKALAVIMAI 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 
® – registruotas Bayer, Vokietija prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l