Targa® Super

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: kvizalofopo-p-etilas 50 g/l 
Produkto forma: koncentruota emulsija
Sudėtyje yra petroleteris (sunkioji benzino frakcija) 

Sisteminio veikimo ariloksifenoksipropionatų grupės herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėliuose. 
Herbicidas Targa Super registruotas pupoms, morkoms ir kanapėms vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Smarkiai pažeidžia akis. 
Kenksminga įkvėpus. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
NESKATINTI vėmimo. 
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 5 l 
Registracijos Nr.: 0405H/11 
Partijos Nr. žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai. 

Gamintojas: 
Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 
Parc d’affaires de Crecy 10A rue de la Voie Lactée, 
69370 Saint Didier au Mont d'Or, France 

Registracijos savininkas: 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Vokietija 

Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

TARGA SUPER – sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių (išskyrus vienmetę miglę) naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų, morkų ir kanapių pasėliuose. 
Herbicidas veikia piktžoles daugiausiai per lapus, todėl yra naudojamas jau sudygusioms piktžolėms naikinti. Veiklioji medžiaga greitai įsiskverbia į lapus ir su augalų sultimis pernešama į meristemą, kur stabdo tolesnį augalo vystymąsi. Efektyvumas vizualiai matomas praėjus 10–14 dienų po nupurškimo. TARGA SUPER veiksmingumą didina šiluma ir didelė oro drėgmė. Piktžolės pabąla, paskui pagrindiniai ūgliai pamažu žūva (tampa lengvai ištraukiami). 
TARGA SUPER veikia nepriklausomai nuo dirvos tipo. Dėl sisteminio poveikio veiklioji medžiaga veikia ir pernešta į daugiamečių žolių po žeme esančius audinius, neleidžia augalams atželti. Palankios sąlygos (šiluma ir oro drėgmė) spartina augalų žūtį.  
TARGA SUPER naikina pagrindines vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles. 
Naudojant 0,75-1,25 l/ha normą, labai gerai arba gerai naikina javų (visų rūšių) pabiras, pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), dirvinę smilguolę (Apera spica-venti), dirses (Bromus spp.), tuščiąją avižą (Avena fatua), svidres (Lolium spp.), paprastąją rietmenę (Echinochloa crus-galli). 
Naudojant 1,5-2,0 l/ha normą, labai gerai arba gerai naikina paprastąjį varputį (Elytrigia repens). 
Po apdorojimo išdygusių piktžolių nenaikina. Silpnai naikina vienmetę miglę (Poa annua). 

NAUDOJIMAS

TARGA SUPER naudoti reikia tada, kai dauguma piktžolių jau yra sudygusios. Rekomenduojama žieminius ir vasarinius rapsus, pašarinius ir cukrinius runkelius, bulves, žirnius, pupas, morkas ir kanapes purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki tol, kol kultūriniai augalai uždengia piktžoles, ir herbicidas ant jų nebegali patekti. Pasėliui apdoroti naudojama įprastinė purškimo technika. 
Naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienmetę miglę) sudygusių žieminių rapsų pasėlius galima purkšti rudenį ir pavasarį, sudygusių vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų, morkų ir kanapių pasėlius purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių - krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29). Norma: 0,75-1,25 l/ha. 
Pastaba 
Kai TARGA SUPER yra purškiamos jaunos piktžolės, esant palankioms oro sąlygoms (šilta, temperatūra didesnė nei 10C ir yra drėgna), tai normą galima sumažinti iki 0,75-1,0 l/ha. Jeigu piktžolės purškimo metu yra gerokai išsikrūmijusios reikia naudoti didžiausią normą – 1,25 l/ha. 
Naikinant paprastąjį varputį sudygusių žieminių rapsų pasėlius galima purkšti rudenį ir pavasarį, sudygusių vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių bulvių, žirnių, pupų, morkų ir kanapių pasėlius purkšti pavasarį, kai varputis turi pakankamai lapų masės veikliajai medžiagai pasisavinti, t.y. pasiekia maždaug 15-20 cm aukštį. 
Norma: 1,5-2,0 l/ha. 

Pastaba

Naudojimas cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose 
TARGA SUPER galima naudoti visų veislių cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose. Po apdorojimo cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose gali pasireikšti trumpalaikis lapų pabalimas, kuris vėliau pranyksta, ir neigiamos įtakos derliui neturi. 

Naudojimas žirnių pasėliuose 
Produktas nėra fitotoksiškas žirniams. Nerekomenduojama purkšti žydinčių augalų. 


Naudojimas pupų, morkų ir kanapių pasėliuose
Targa Super naudojimas išplėstas pupoms, morkoms ir kanapėms vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ.

Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį pupoms ir morkoms prisiima produkto naudotojas. 
Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l /ha. 
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1. 
Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui. Žemiausia temperatūra purškimo metu +5C, tinkamiausia daugiau nei +10C. Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – žieminiams rapsams (kai herbicidas panaudotas pavasarį), vasariniams rapsams – 75 d., bulvėms – 45 d., žirniams – 35 d., pupoms 42 d., morkoms – 40 d., kanapėms – 90 d..

PASTABOS 

Herbicido TARGA SUPER sudėtyje yra lipniosios medžiagos, todėl nereikia jos naudoti papildomai. 
Daugelis kultūrinių augalų yra jautrūs herbicidui, todėl purkšti reikia taip, kad tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių. 
Vengti purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose, traktoriaus sustojimų purškimo metu. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

SĖJOMAINA  

Vegetacijos metu produktas greitai suskyla dirvoje, todėl jis nesukelia jokio pavojaus kitais metais auginamiems augalams. 
Jeigu TARGA SUPER nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, praėjus 4 mėn. galima atsėti javus, kukurūzus, varpines žoles ar kitus vienskilčius augalus. Dviskilčiams augalams jokių apribojimų nėra. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Kvizalofop-p-etilas arba kitos tos pačios cheminės grupės veikliosios medžiagos (ariloksifenoksipropionatų cheminė grupė – HRAC grupė A), kurių veikimas yra nukreiptas į augalų Acetil CoA karboksilazės fermento slopinimą, tuose pačiuose laukuose yra naudojamos daugelį metų, todėl gali išsivystyti šioms medžiagoms atsparios populiacijos. 
Atsparumo išsivystymo galima išvengti arba bent jau jį sulėtinti naudojant tinkamas žemės dirbimo priemones bei šį produktą keičiant kitaip veikiančiais herbicidais arba maišant su produktais, kurių veikimo principas yra kitoks. Todėl ariloksifenoksipropionatų cheminės grupės herbicidai neturėtų būti naudojami kiekviename sėjomainos etape. 

TIRPALO PARUOŠIMAS  

Prieš naudojimą produktą reikia gerai suplakti pakuotėje. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens ir įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Tuščias pakuotes tris kartus išskalauti vandeniu ir supilti į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Purkšti įjungus maišyklę. Paruoštą tirpalą būtina išpurkšti nedelsiant. Jei purškimo metu daromos pertraukos, prieš imantis darbo iš naujo, reikia kruopščiai išmaišyti tirpalą purkštuve. 

MAIŠYMAS  

Dėl TARGA SUPER maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Dėl ypatingai didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems TARGA SUPER kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. 
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA. 

LAIKYMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0+- 30C temperatūroje, atokiau nuo maisto produktų, pašarų, elektros prietaisų, atviros ugnies, tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas: 2 metai.  

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.  

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, alkoholiams atsparios putos, anglies dioksidas (CO2), sausi milteliai. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA  

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.  

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ  

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

® – registruotas Nissan Chemical Industries, Ltd. prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l