TERIDOX 500 EC

A5089H 

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: 500 g/l dimetachloras (47.5 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija  

Teridox 500 EC – sisteminio veikimo, chloracetanilidinų cheminės klasės herbicidas, naudojamas vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

 Dirgina odą. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra dimetachloro dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:852362052 arba 8 687 533 78 
Avarijos atveju kreiptis telefonu Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Jungtinė Karalystė, +44 1484 538 444. 

Pakuotė: 5 l, 20 l
Registracijos Nr. AS2-21H/2014
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotė
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotė
Galiojimo laikas: 2 metai

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija 
Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija 
Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas 
Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą: 
Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. +370 5 2420017 
Gynėjų g. 16 
LT – 01109 Vilnius 
Lietuva 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Teridox 500 EC - sisteminio veikimo, chloracetanilidinų cheminės klasės herbicidas, vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. 

VEIKIMO BŪDAS 

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti ir žūsta. Herbicidas geriausiai veikia, kai dirva yra drėgna. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.  

TERIDOX 500 EC VEIKSMINGUMAS NUO PIKTŽOLIŲ 

Jautrios (veiksmingumas >80%)

Vidutiniškai jautrios (veiksmingumas - 50-80%) Mažai jautrios (<50%)

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)
Vienmetė miglė (Poa annua)  
Rugiagėlė (Centaurea cyanus)  
Snapučiai (Geranium sp.)  
Notrelės (Lamium sp.) 
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum sp.) 
Vaistinės ramunės (Matricaria recutita) Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis)  Veronikos (Veronica sp.)  
Baltoji balanda (Chenopodium album)1  Vijoklinis pelėvirštis (Fallopia convolvulus)1 Daržinė žliūgė (Stellaria media)2 
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)2  

3Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)  
Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia)  
Kibusis lipikas (Galium aparine) Aguonos (Papaver sp.)  
Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis) Vaistinė pikulė (Sisymbrium officinale) Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense) Javų pabiros  
Našlaitės (Viola sp.) 
1- vidutiniškai jautrios purškiant pavasarį;
2- vidutiniškai jautrios purškiant po žieminių rapsų sudygimo.

NAUDOJIMAS

Žemės ūkio augalai 

Naudojimo norma, l/ha  Purškimo laikas 

Žieminiai  rapsai 

2,0   Po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14) 
Vasariniai  rapsai  2,0  Po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09)

SĖJOMAINA 

Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.     
Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti vasariniai rapsai, pavasarį negalima atsėti jokiais augalais. Vasarą-rudenį, prieš tai suarus bent 15 cm gyliu, galima sėti žieminius rapsus ir javus. 

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI

Saugoti, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų. 

FITOTOKSIŠKUMAS 

Gali būti fitotoksiškas rapsams, jeigu apdorojus iš karto gausiai palyja, bet požymiai greitai išnyksta be jokio poveikio derliui. 

ATSPARUMAS  

Teridox 500 EC turi vieną veikliąją medžiagą – dimetachlorą. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, ji yra labai ilgos riebiųjų rūgščių grandinės sintezės inhibitorius, HRAC kodas K3. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Atsparumo išsivystymo herbicidams rizikai mažinti būtina laikytis bendrųjų HRAC rekomendacijų: 

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

TIRPALO RUOŠIMAS 

Vandens norma 200 - 300 l/ha. Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį. Purkšti  įjungus maišyklę. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.  
Pakuotės dugne gali būti kristalų. Tokiu atveju indą reikia patalpinti į šiltą vandenį ir maišyti tol, kol ištirps kristalai ir tik po to ruošti tirpalą. 

PURŠKIMO TECHNIKA

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  Išskalautos nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą. 
Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Informacija gydytojui 
Nėra jokių specialių priešnuodžių. Gydymas simptominis. 
Neskatinti vėmimo - sudėtyje yra naftos distiliatų ir/arba aromatinių tirpiklių. 

SANDĖLIAVIMAS  

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes  laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo šalčio. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Galiojimo laikas 2 metai. 

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti. 
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jos įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako. 

®- registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas 
© Syngenta Crop Protection AG 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l, 20 l