TITUS® 25 DF

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg 

Preparato forma: vandenyje dispersiškos granulės

Cheminė klasė: pirimidinilsulfonilurėjos 

Titus® 25 DF - skirtas dviskiltėms piktžolėms ir varpučiui naikinti bulvėse ir kukurūzuose. Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc. būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, dažniau kaip kartą per dvejus metus (purškiant 1 kartą 0,050 kg/ha norma, arba per 2 kartus po 0,025 kg/ha) tame pačiame lauke. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
+370-5-2362052

Pakuotė: 100 g, 50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose maišeliuose)
Registracijos Nr.AS2-78H(2018) 
Pagaminimo data/Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai 

Gamintojas: 
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 
82 Rue de Wittelsheim,  
FR-68700 Cernay,  Pagaminta ES/Prancūzijoje

Registracijos savininkas:
DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, 
DK-1411 København K.  
+45 3266 2000

Gamintojo atstovas: 
Dow AgroSciences Lithuania UAB, 
Regus Vilnius Old Town,  Vilniaus str. 31, 01402, Lithuania 
+370 5 2100260

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Titus® 25 DF – plataus spektro sisteminis herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles ir varpučius kukurūzų ir bulvių pasėliuose. Herbicidas veikia per žaliąsias piktžolių dalis, taip pat turi dalinį veikimą per dirvą. Piktžolės nustoja augti tuoj po purškimo. Poveikis, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, pastebimas praėjus 1-3 savaitėms. Preparatui atsparios piktžolės nesunaikinamos, tačiau pristabdomas jų augimas.  
Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos, esant aukštai temperatūrai dienos metu, jei didelis saulės šviesos intensyvumas, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai (nakties metu žemiau nei 5ºC , o dienos - aukščiau nei 25ºC temperatūros). 
Titus® 25 DF negalima naudoti:

  • pasėliuose, kuriuose augalai stresuoti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz., ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.), jei pasėlis pažeistas ligų ir kenkėjų.
  • labai sausu oru, nes gali sumažėti Titus® 25 DF efektyvumas prieš baltąsias balandas.

KUKURŪZAI 
Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra nuo skilčialapių iki dviejų – keturių tikrųjų lapelių tarpsnyje. Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios preparatui piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį.
Titus® 25 DF purškiamas, kai kukurūzai turi 3 - 4 lapelius, o piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2 - 4 lapelių tarpsnio, varpučiams esant 10 – 15 cm aukščio.

NORMA 

Titus® 25 DF 50 g/ha + 200ml/ha nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (100ml/100l tirpalo).  
Kai pasėlyje nėra varpučio ir vyrauja bekvapiai šunramuniai, kibieji lipikai, bastučiai ar kitos dviskiltės piktžolės, rekomenduojama purkšti 2 kartus po 25g/ha Titus® 25 DF + 200ml/ha nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos . 
Antrą kartą purškiama praėjus 7-10 dienų po pirmojo purškimo. 

DĖMESIO

Purškiant nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis gali atsirasti laikinas kultūrinių augalų pageltimas, kuris išnyksta po 10-14 dienų nepadarydamas neigiamos įtakos derliui. Nepurkškite daugiau nei 2 kartus per sezoną - maksimali metinė norma – 50 g/ha, o po purškimo fosforoorganiniais insekticidais ar bentazono junginiais turi praeiti savaitė. 

BULVĖS 

Geriausiai piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra nuo skilčialapių iki dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio, neatsižvelgiant į bulvių išsivystymo tarpsnį. Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios preparatui piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį.  

NORMA 

Titus® 25 DF 50 g/ha +  200 ml/ha nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos.  
Jei pasėlyje nėra varpučio ir vyrauja bekvapiai šunramuniai, kibieji lipikai, bastučiai ar kitos dviskiltės piktžolės, rekomenduojama purkšti 2 kartus po  25 g/ha Titus® 25 DF + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos. 
Purškimas kartojamas praėjus 7 – 10 dienų po pirmo purškimo: 

VANDENS KIEKIS 

Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Slėgis - 2-3 barai. Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai nuo pasėlio vešlumo.

POVEIKIO SPEKTRAS 

Piktžolių jautrumas herbicidui Titus® 25 DF, kai naudojama 50 g/ha norma: 
Jautrios: (efektyvumas: >90%) – žalioji šerytė (Setaria viridis), vienmetė miglė (Poa annua), paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli),  daržinė žliūgė (Stellaria media), vaistinė ramunė (Matricaria recutita), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), kibusis lipikas (Galium aparine), rapsas (Brassica napus), aklės (Galeopsis sp.). 
Vidutiniškai jautrios: (efektyvumas 90-70%) – paprastasis varputis (Elytrigia repens), trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia), notrelės (Lamium sp.). 
Vidutiniškai atsparios: (efektyvumas 70-40%) – baltoji balanda (Chenopodium album), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), juodoji kauliauogė (Solanum nigrum), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa). 

DIRVOŽEMIO TIPAS 

Galima naudoti visų tipų dirvose, tačiau daug humuso turinčiose dirvose efektyvumas gali sumažėti. 

SĖJOMAINA 

Jei tais pačiais metais norite sėti žieminius javus, dirvą reikia suarti, kitą pavasarį galima sėti javus, kukurūzus, bulves. Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo bulvių pasėlis, galima atsėti kukurūzus, atsodinti bulves.  

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Titus® 25 DF turi vieną veikliąją medžiagas – rimsulfuroną. Pagal veikimo pobūdį ji priklauso ALS inhibitoriams, HRAC kodas B. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. 
Jei piktžolių rūšis yra atspari produktui iš HRAC B grupės, kryžminis atsparumas yra ir kitiems šios grupės produktams.  
Atsparumo atsiradimo galima išvengti arba jį atitolinti laikantis geros žemės ūkio praktikos principų ir laikantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) rekomendacijų: 

  1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą
  2. mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Ketvirtį purkštuvo talpos pripildyti vandeniu ir įjungus maišyklę supilti reikiamą Titus® 25 DF kiekį. Pripildžius purkštuvą likusiu vandeniu supilti paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas.  

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus. 

PO PURŠKIMO 

Baigus darbą purkštuvo talpą reikia išplauti arba pripildyti švariu vandeniu ir neleisti rezervuare esantiems likučiams išdžiūti. Tai daroma tuo atveju, jei kitą dieną bus purškiami tie patys pesticidai.  

PURKŠTUVO PRIEŽIŪRA  

Po purškimo Titus® 25 DF purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemones: rekomenduojama ALL CLEAR EXTRA 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm) butilo (≥0,7 mm) ar kt.  
Dėmesio! Dirbant su nejonine paviršiaus aktyviąja medžiaga būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Neįkvėpti garų; vengti patekimo į akis; patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją; prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į apdorotus pasėlių plotus rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.  
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Vengti patekimo į akis. Neįkvėpti garų, aerozolių. Po darbo ar prieš pertraukas nusiprausti vandeniu su muilu. Plauti rankas pertraukų metu ir po darbo. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

PIRMOJI PAGALBA 

Jei pasijutote blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite etiketę.  
Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: reikia nedelsiant plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių . Jei dėvite kontaktines linzes, jas išimti ir vėl plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į akių gydytoją.  Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.  
Prarijus: be gydytojo leidimo nesukelkite vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.  
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
+370-5-2362052

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS  

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

SAUGOJIMAS  

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytą pakuotę sunaudoti per vienerius metus. Preparatas nedegus, nesukelia metalų korozijos. Preparatui išsipylus ant grindų, jį surinkite naudodami semtuvėlį arba absorbuojančias medžiagas, supilkite į tam skirtą tarą, pažymėkite ir sunaikinkite laikantis vietinių reikalavimų ir taisyklių. Neleiskite, kad preparato likučiai patektų į dirvą, drenažą, paviršinius ir gruntinius vandenis.  

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Preparatas  nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai. Gesinant dėvėti dujokaukes su kombinuotaisiais filtrais. Gesinti vandeniu, anglies dioksidu, gesinimo milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti laikinas žemės sankasas. Jei gaisras nedidelis ir pavojus nežymus, vengiant didesnio aplinkos užteršimo nenaudoti stiprios vandens srovės.  

PASTABA 

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

100 g, 50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose maišeliuose)