TOMAHAWK® 200 EC

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: fluroksipiras 200 g/L (20.4%) 
Produkto forma: koncentruota emulsija 

Tomahawk® 200 EC – sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms (ypač kibiesiems lipikams), ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose, avižose, vejose, golfo aikštynuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
Smarkiai pažeidžia akis. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
NESKATINTI vėmimo. 
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai purškiamos vejos, golfo aikštynai, kultūrinės pievos ir ganyklos bei sėkliniai varpinių žolių pasėliai.  
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l
Registracijos Nr.: AS2-34H(2016) 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas: ADAMA Registrations B.V. 
P.O. Box 355 
NL-3830 AK Leusden, Nyderlandai Tel: +31 33 445 3160 
www.adama.com 
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622 

BENDRA INFORMACIJA

Tomahawk® 200 EC - sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms (ypač kibiesiems lipikams), ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose,
žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose rugiuose, žieminiuose kvietrugiuose, avižose, vejose, golfo aikštynuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių
pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS  

Tomahawk® 200 EC veiklioji medžiaga fluroksipiras yra sintetinis hormoninio tipo herbicidas, priklausantis priridino karboksirūgščių cheminei klasei. Jis veikia kaip augimo hormonas auksinas sutrikdydamas ląstelių vystymąsi naujai besiformuojančiuose piktžolių ūgliuose bei lapuose ir sukelia šiai herbicidų grupei būdingus požymius. Poveikis jautrioms piktžolėms pastebimas praėjus 1–2 dienoms po purškimo – jos nustoja augusios, išsikraipo, deformuojasi bei sunyksta per 3–4 savaites (daugiametės dviskiltės piktžolėms - per 6 savaites). Fluroksipiras į piktžoles patenka per lapus, dirvinio poveikio neturi. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS   

Tomahawk® 200 EC yra sisteminis herbicidas, kuris petenka į piktžoles kontaktiškai per lapus. Siekiant gero efektyvumo, rekomenduojama panaudoti herbicidą kai piktžolės mažos bei aktyviai auga, oro temperatūra nuo + 7° C iki + 25º C, piktžolės bei kultūriniai augalai nėra paveikti stresinių aplinkybių t.y. šalnų, sausros, užmirkimo, ligų bei kenkėjų pažeidimų.    Tomahawk® 200 EC žieminiuose javuose naudojamas pavasarį, nuo vegetacijos atsinaujinimo iki lapamakštės sustorėjimo tarpsnio, vasariniuose javuose – nuo dviejų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo tarpsnio. Kultūrinėse pievose, ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, vejose bei golfo aikštynuose galima naudoti sėjos metais kai varpinės žolės turi 2–5 lapelius, o sekančiais metais po sėjos: nuo trijų lapelių iki lapamakštės sutorėjimo, kai piktžolės intensyviai auga. 
Tomahawk® 200 EC gali būti naudojamas javuose su varpinių žolių įsėliais, tačiau jo negalima naudoti javuose su dobilų, liucernos arba kitų ankštinių žolių įsėliais. 
Tomahawk® 200 EC nerekomenduojamas naudoti pasėliuose, kuriuose augalai paveikti streso dėl nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt. 
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS   

Augalai

Norma, l/ha Purškimų skaičius per sezoną  Karencijos laikotarpis Vandens kiekis, L/ha  Purškimo laikas 

Žieminiai javai: kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

0.7 1 - 100–300  Pavasarinis purškimas; BBCH 20-45 
(nuo vegetacijos atsinaujinimo iki lapamakštės sustorėjimo tarpsnio) 
Vasariniai javai: kviečiai, miežiai, avižos 0.5  1 - 100–300  BBCH 12-45 (nuo dviejų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo tarpsnio) 
Pievos / ganyklos (antrais metais) šieno / siloso gamybai, žolių sėklų gamybai, vejos, golfo laukai  1.8 1 7 100–400  Kovas–rugsėjis; BBCH 13–45 
(nuo trijų lapelių iki lapamakštės sutorėjimo) 
Pievos (pirmais metais) 1.0  1 7 100–300  Kovas–gegužė; BBCH 12-15 (kai varpinės žolės turi 2–5 lapelius) 


Tomahawk® 200 EC veiksmingumas:
*** - 85-95% 
**   - 75-85% 

Piktžolės

0.7 l/ha žieminiuose javuose 0.5 l/ha vasariniuose javuose  1.8 l/ha antrų metų pievos 1.0 l/ha pirmų metų pievos 

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum) 

*** - - -
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)  *** - - -
Kibusis lipikas (Galium aparine)  ** *** *** ***
Veronikos (Veronica sp.)  - *** - -
Plačioji balandūnė (Atriplex patula)  ** - - -
Daržinė žliūgė (Stellaria media)  - *** - -
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis)  ** *** - -
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)  ** - - -
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum)  - ** - -
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis)  - ** - -
Paprastasis kietis (Artemisia vulgaris)  - - *** -
Baltasis dobilas (Trifolium repens)  - - *** -
Rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus)  - - *** -
Juodoji kliauliauogė (Solanum nigrum)  - - *** ***

TIRPALO PARUOŠIMAS   

Pusė purkštuvo talpos pripildoma vandeniu. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Tomahawk® 200 EC kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS   

Prieš purškiant Tomahawk® 200 EC, purkštuvas turi būti gerai išplautas, pagal anksčiau naudoto preparato purkštuvo plovimo rekomendacijas. Baigus purkšti, purkštuvas turi būti gerai išplautas vandeniu arba specialia priemone. Purkštukai ir filtrai nuimami ir išplaunami atskirai. Vengti, kad paplavos nepatektų į vandens telkinius. 

SĖJOMAINA   

Tomahawk® 200 EC veikioji medžiaga neturi dirvinio poveikio, todėl laukuose purkštuose Tomahawk® 200 EC gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų, nepriklausomai nuo žemės dirbimo būdo. 

ŠALIA AUGANTYS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI 

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio 
augalų. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Fluroksipiras pagal HRAC/WSSA sistemą klasifikuojamas kaip 4 grupės herbicidas. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, gali išsivystyti piktžolių atsparumas. 
Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo pavojų, būtina būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:  

  1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

MAIŠYMAS

Tomahawk® 200 EC rekomenduojama maišyti su kitais tose kultūrose registruotais herbicidais veikimo spektruo praplėsti. Informacijos apie Tomahawk® 200 EC maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys turėtų vengti kontakto su produktu.
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius
, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.
Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.
Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

SAUGOJIMAS 

Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Tomahawk® 200 EC turi būti saugomas ne žemesnėje nei -5 oC temperatūroje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

Tomahawk® – registruotas ADAMA Agricultural Solutions Ltd. prekinis ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 20 l