TOMBO

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos:
piroksulamas 50 g/kg (5%)
florasulamas 25 g/kg (2,5%)
aminopiralidas 50 g/kg (5%)

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

TOMBO - sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Atsargiai

Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo ir piroksulamo. Gali sukelti alerginę reakciją. 61 procentą mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 10 kg Registracijos Nr.: AS2-74H(2020) Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. Galiojimo laikas: 2 metai

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260,

www.corteva.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

VEIKIMO BŪDAS

Tombo - yra vandenyje dispersiškos granulės, sudarytos iš 50 g/kg piroksulamo, 25 g/kg florasulamo, 50 g/kg aminopiralido. Florasulamas ir piroksulamas yra triazolopirimidino sulfonanilidilo klasės herbicidai, kurie stabdo augalo fermentų acetolaktazės sintezę, dar vadinama acetohidroksi rūgšties sintezė.

Aminopiralidas priklauso piridino karboksilo rūgščių grupės herbicidams. Jis labai greitai absorbuojamas ir pernešamas augalų, susikaupia meristeminiuose audiniuose. Jautrių augalų ištįsta stiebas, augalai prieš laiką senėja ir augalas žūsta.

AUGALAI

Tombo gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Tinkamiausias panaudojimo laikas – kai piktžolės aktyviai auga. Tombo augalai daugiausiai įsisavina per lapus, todėl būtina gerai apipurkšti lapus herbicidu. Tombo efektyvumas gali sumažėti, kai dirva labai sausa arba temperatūra žema, nes sulėtėja piktžolių augimas.

TOMBO NAUDOJIMAS

Augalai

Augimo tarpsnis BBCH

Norma kg/ha

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai

21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)

0,1-0,2 + 0,5 l/ha Dassoil

Vasariniai kviečiai

21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)

0,1-0,15 + 0,5 l/ha Dassoil

EFEKTYVUMAS

Tombo normos

Efektyvumas

>90%

70-90%

100 g/ha + Dassoil

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), baltoji balanda (Chenopodium album), kibusis lipikas (Galium aparine), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė veronika (Veronica arvensis) ir rapsų pabiros (Brassica napus)

Rugiagėlė (Centaurea cyanus)

150 g/ha + Dassoil

Išvardintos aukščiau kaip 100 g/ha, taip pat ir dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), rugiagėlė (Centaurea cyanus), tuščioji aviža (Avena fatua), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

200 g/ha + Dassoil

Išvardintos aukščiau kaip 150 g/ha, taip pat ir vijoklinis pelėvirkštis (Polygonum convolvulus), aguona birulė (Papaver rhoae)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Didžiausias purškimų skaičius - 1

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: Tombo rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha vandens. Mažesnė norma galima, kol pasėlis ir piktžolės maži.

Dėmesio! Naudojant produktą kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas šio priedo etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

DIRVA

Tombo gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. Lengvose dirvose kai kurie augalai gali sustresuoti. Tačiau tokie trumpalaikiai simptomai neturi jokios įtakos būsimam augalų derliui.

ORO SĄLYGOS

Tombo galima pradėti purkšti nuo +5°C. Žieminiai javai pavasarį gali būti pradėti purkšti, kai prasideda aktyvus piktžolių augimas.

Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25ºC) ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų. Lietus 1 val. po purškimo įtakos Tombo efektyvumui neturi.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Sėjomainoje po augalų, purkštų Tombo tais pačiais kalendoriniais metais galima sėti: visus žieminius javus, žieminius rapsus, žoles.

Sėjomainoje po augalų, purkštų Tombo pavasarį galima sėti: vasarinius javus, vasarinius rapsus, kukurūzus grūdams ir pašarui.

Norint sėti bulves (bulvinių šeimos augalus), cukrinius runkelius, svogūnus, morkas (salierinių šeimos augalus), turi praeiti mažiausiai 14 mėn. nuo nupurškimo herbicidu Tombo.

Norint sėti pupas, žirnius, lubinus ir kitus ankštinius augalus, turi praeiti mažiausiai 24 mėn. nuo purškimo herbicidu Tombo.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas Tombo, dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėjimą.

ŠIAUDŲ TVARKYMAS

Augalų nupurkštų Tombo, šiaudai gali būti naudojami gyvulių kraikui ir pašarui.

Augalų, nupurkštų Tombo, šiaudų negalima naudoti šiltnamiuose, auginti grybams, kompostavimui ir mulčiavimui.

Nenaudoti mėšlo, kuriame yra augalų, apdorotų Tombo liekanų, kompostavimui.

Augalų, nupurkštų 100 g/ha Tombo norma, šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui (ne srutos):

  • Turi būti įkultivuojami į dirvą likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams prieš pradedant auginti jautrius augalus išskyrus javus, rapsus, žoles ir kukurūzus

Augalų, nupurkštų didesne nei 100 g/ha Tombo norma, šiaudai:

  • Gali būti parduodami tik pramoniniams tikslams arba energijos išgavimui
  • Augalų, purkštų Tombo šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui (ne srutos):
  • Gali būti įkultivuojami į dirvą bet kuriuo metu prieš sėjant javus, rapsus, žoles ar kukurūzus
  • Turi būti įkultivuojami į dirvą likus 7 mėnesiams prieš pradedant auginti cukrinius runkelius, bulves, saulėgrąžas, daržoves (tokias kaip pomidorai, salotos, agurkai ir kt.) bei ankštinius augalus.

PURŠKIMO TECHNIKA IR DARBINIO TIRPALO RUOŠIMAS

Tombo turi būti išpurkštas traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais.

Purkšdami Tombo naudokite smulkialašius ar vidutinio smulkumo purkštukus. Nerekomenduojame naudoti purkštukų, kurie išpurškia nuo vidutinių iki stambių lašų. Dėl to gali pablogėti produkto efektyvumas.

TIRPALO RUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įberkite reikiamą kiekį Tombo granulių. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priežasčių granulės negali būti subertos į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):

Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės. Įberkite reikiamą kiekį granulių.

Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.

Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.

Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Nepurkšti, jei augalai streso būsenoje dėl šalčio, sausros, užmirkimo, augalų apsaugos produktų pažeidimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.

ĮSPĖJIMAS

Tombo ir skystų azotinių trąšų mišinys gali pakenkti javams. Todėl turi būti išlaikytas 7 dienų periodas tarp purškimo Tombo ir skystų azotinių trąšų naudojimo.

Siekiant išvengti pažeidimų javams, negalima naudoti Tombo su augimo reguliatoriais. Tarp purškimų turi praeiti mažiausiai 7 dienos.

Laikydamiesi geros ūkininkavimo praktikos, įsitikinkite, kad augalinės liekanos visiškai suirę. Tik po to sėkite jautrius augalus.

Tombo likučiai augalų liekanose (įskaitant ir mėšlą), kurie nevisiškai supuvę, gali veikti jautrius augalus, tokius kaip: žirniai, pupos ir kt. ankštiniai, morkos ir kiti skėtiniai, bulvės, pomidorai, salotos, cukriniai runkeliai.

ATSPARUMO STRATEGIJA

Tombo sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos - piroksulamas (ALS inhibitorius, HRAC kodas - B), florasulamas (ALS inhibitorius, HRAC kodas - B) ir aminopiralidas (sintetinis auksinas, HRAC kodas - O). Tombo sudėtyje esančios veikliosios medžiagos priklauso skirtingo veikimo grupėms, todėl rizika atsparumo atsiradimui sumažėja.

Aminopiralidas, remiantis HRAC klasifikavimu priklauso O grupei, yra auksinų sintezę veikiantis herbicidas, atsparumas šios grupės medžiagoms yra mažas, tačiau florasulamas ir piroksulamas pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC klasifikacija, priklauso triazolpirimidinų grupei, HRAC kodas B, yra ALS inhibitoriai, rizika šiai veikliajai medžiagai išlieka. Dėl šios priežasties reikia nenaudoti ALS blokuojančių herbicidų tame pačiame lauke kelis metus iš eilės. Rekomenduojama naudoti produktus, kurių sudėtyje yra skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų arba naudoti produktų mišinius, kurie susideda iš dviejų ar daugiau skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų, veikiančių tas pačias piktžoles.

Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atsparios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai nesunaikinamas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, Corteva Agriscience pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.
  5. Vienaskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu arba specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti -All Clear Extra™.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, pvz., nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, pvz., nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Saugoti sausoje patalpoje, teigiamoje temperatūroje.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

Tombo - Corteva Agrisciences

All Clear Extra™ – FMC Agricultural Solutions

GAMINTOJAS

Pakuotė

1, 2,5, 10 KG