TRIMMER® 500 WG

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: tribenuronmetilas 500 g/kg (50%) 

Preparato forma: vandenyje dispersiškos granulės   

Trimmer® 500 WG yra sisteminis sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių pasėliuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro -  iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. 
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 

Pakuotė: 0,25 L, 0,5 L, 1 l DTPE buteliai 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės 
Registracijos Nr.: AS2-7H/2015    
Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas:  ADAMA Registrations B.V.   
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden Nyderlandai  
Tel: +31 33 4453160  
www.adama.com 
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622 

 

BENDRA INFORMACIJA

Trimmer® 500 WG yra plataus veikimo spektro sisteminis herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių pasėliuose.

Trimmer® 500 WG yra vandenyje tirpios granulės, kurių sudėtyje yra 500 g/kg tribenuronmetilo.

VEIKIMO BŪDAS

Trimmer® 500 WG veiklioji medžiaga tribenuronmetilas prilauso sulfonilurėjos cheminei klasei. Tribenuronmetilas blokuoja fermento acetolactat-syntetazės sintezę (ALS-inhibitorius). Be šio fermento piktžolės negali sintetinti aminorūgščių, kurios yra baltymų sudedamoji dalis. Negalėdamos gaminti baltymų piktžolės nustoja augti ir po kurio laiko sunyksta. Trimmer® 500 WG yra labai selektyvus javuose, todėl neturi jokio neigiamo poveikio auginamai kultūrai.

POVEIKIS PIKTŽOLĖMS

Trimmer® 500 WG į piktžoles patenka per lapus, stiebus ir šiek tiek per šaknis, bei sistemiškai išnešiojamas po audinius. Panaudojus Trimmer® 500 WG piktžolės nustoja augti jau po keleto valandų. Pirmi herbicido veikimo požymiai – pakitusi spalva (dažniausiai pašviesėjusi arba rausva, purpurinė) augimo vietose, chlorotinės dėmės. Šiltu ir drėgnu oru efektyvumas yra geriausias. Priklausomai nuo augimo sąlygų po 2-4 savaičių paveiktos piktžolės sunyksta. Mažiau jautrios piktžolės neišnaikinamos, tačiau gerokai pristabdomas jų augimas. Geriausiai sunaikinamos aktyviai augančios 2-4 lapelių dydžio piktžolės. Didesnėms piktžolėms sunaikinti reikia didesnės herbicido normos. Tokiu atveju gerai sunaikinamos tik jautrios Trimmer® 500 WG piktžolės.

TRIMMER®  500 WG VEIKSMINGUMAS 

Trimmer®  500 WG veiksmingumas panaudojus 15 g/ha normą su paviršiaus aktyviąja medžiaga: 
Labai jautrios piktžolės (95-100 %): vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis);  
Jautrios piktžolės (85-94,9%): trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), bekvapis šunramunis (Tripleuspermum perforatum), bevainikė ramunė (Matricaria discoidea), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), dirvinė veronika (Veronica arvensis); 
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%): baltoji balanda (Chenopodium album), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare), persinė veronika (Veronica persica);  
Mažai jautrios piktžolės (50-69,9%): dirvinė mėta (Mentha arvensis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), dirvinis kežys (Spergula arvensis), kibusis lipikas (Galium aparine). 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams rugiams. 
Norma: 15-22,5 g/ha Trimmer® 500 WG + paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM) 
Naudojimo laikas: pavasarį, nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39).  Didžiausias purškimų skaičius – 1 
Rekomenduojamas vandens kiekis: 150 - 400 l/ha. 
Herbicido prasiskverbimui į piktžoles pagerinti ir pagreitinti, Trimmer® 500 WG rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga (PAM).  Taip užtikrinamas geresnis veikimas ir didesnis atsparumas lietui.  
Norint pagerinti veikimą prieš kibiuosius lipikus, rekomeduojama Trimmer® 500 WG naudoti kartu su Tomigan® 180 EC.  
Nedidelės šalnos neturi įtakos Trimmer® 500 WG efektyvumui, bet jo poveikis gali būti letėsnis. Labai sausu oru produkto efektyvumas prieš kai kurias piktžoles (pvz., balandas) gali sumažėti. Trimmer® 500 WG nerekomenduojama naudoti pasėliuose, kuriuose augalai paveikti streso dėl nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

SĖJOMAINA   

Laukuose, kur naudotas Trimmer® 500 WG nuėmus derlių tais pačiais metais galima sėti žieminius javus ir žieminį rapsą. Kitais metais galima auginti visus kultūrinius augalus. Po purškimo, pasėliui žuvus dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, galima atsėti tik varpinius javus.  

PURŠKIAMO TIRPALO PARUOŠIMAS   

Pusę purkštuvo talpos pripildykite vandeniu ir įjungus maišyklę supilkite reikiamą produkto kiekį. Pripildžius purkštuvą vandeniu supilkite paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat turi būti išpurškiamas. Norėdami nustatyti preparato normą, naudokite graduotą pakuotės dangtelį.  

MIŠINIAI  

Trimmer® 500 WG gali būti maišomas su daugeliu registruotų pesticidų. Informacijos apie maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.  

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Trimmer® 500 WG sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga. Pagal HRAC klasifikaciją tribenuronmetilas yra ALS inhibitorius (HRAC kodas - B). Atsparumo išsivystymo rizika tribenuronmetilui vertinama kaip didelė. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas. 
Jei piktžolių rūšis yra atspari veikliajai medžiagai iš HRAC B grupės, kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas ir kitoms šios grupės veikliosioms medžiagoms. 
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų: 

  • kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);
  • mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
  • naudokite rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku. Herbicidui jautriausios yra aktyviai augančios 2 – 4 tikruosius lapelius turinčios piktžolės;
  • panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigus darbą purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis. Tai ypač svarbu jei tas pats purkštuvas bus naudojamas kitų kultūrų purškimui, nes kai kurios (cukriniai runkeliai, rapsai) yra labai jautrios šios grupės herbicidams. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą, pakuotė turi būti skalaujama. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

PAGRINDINĖ PRODUKTO SAUGOS INFORMACIJA  

Produktą laikykite sandariai uždarytoje gamyklos pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Naudojant negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Baigus darbą ar pertraukų metu nusiprauskite vandeniu ir muilu, persirenkite. 

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Naudojant produktą kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas šio priedo etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13982-1) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.  Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.  
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.  

PIRMOJI MEDICININĖ PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SANDĖLIAVIMAS  

Laikyti sandariai uždarytose gamyklinėse pakuotėse, vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, tik apmokytam personalui prieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro. Saugoti nuo vaikų. Atidarytą pakuotę sunaudoti per metus. Trimmer® 500 WG savaime neužsidega ir nesukelia korozijos. 

Išsipylus produktui: 
Susemkite semtuvu arba siurbliu, neskalaukite vandeniu. Susemtą produktą patalpinkite į uždaromą konteinerį ir sunaikinti pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Jei išpilta ant dirvos netoli augalų, medžių – surenkant nuimkite ir 5 cm dirvos paviršiaus. Nepilkite atliekų į nuotekas, gruntinius vandenis. Jei taip atsitiktų – nedelsiant informuokite Aplinkosaugos tarnybas.  
Kilus gaisrui: 
Kvieskite ugniagesius, informuokite, kad gaisro židinyje yra pesticidų, taip pat, jei gali būti kitų pavojingų chemikalų, pvz. trąšų. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės – CO2, smėlis, putos ir vandens srovė. Ugniagesiams reikia dėvėti kvėpavimo aparatus, apsauginius kostiumus. Jei pavojus nedidelis, leisti ugniai išblėsti savaime, nes vanduo gali užteršti paviršių. Atvirus konteinerius vėsinti vandeniu iš išorės. 

PASTABA 

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

0,25 L, 0,5 L, 1 l DTPE buteliai