CYPERKILL 500 EC

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas 500 g/l

Preparato forma: koncentruota emulsija

Cyperkill 500 EC– piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui


PAVOJINGA 

Degūs skystis ir garai 
Kenksmingas įkvėpus. 
Gali dirginti kvėpavimo takus. 
Dirgina odą. 
Smarkiai pažeidžia akis. 
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius/ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
NESKATINTI vėmimo. 
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. 
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. 

Registracijos numeris: 0377I/10
Pakuotė: 1 l, 5 l 
Siuntos numeris/Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Registracijos savininkas: Arysta LifeScience Benelux Sprl Rue de Renory 26/1, B – 4102 Ougree, Belgija  
Importuotojas ir platintojas:  UAB “Baltic Agro” Perkūnkiemio 2,  LT-12126 Vilnius 
Telefonas: 8-5 2701 187 
CA601804 - 15 Faksas: 8-5 2701 711

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Veikimo būdas

Cyperkill 500 EC – piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.

Augalai

Kenkėjai Norma, l/ha  Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo  Didžiausias purškimų skaičius

Žieminiai   kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, vasariniai kviečiai, miežiai,  kvietrugiai, avižos

Amarai (Sitobian avenae, Rhopalosiphoum padi, Metopolophium dirhodum) 
Švedinės muselės 
(Oscinella frit) 
0,05 28 1
Tripsai (Thysanoptera) Lemai (Oulema spp.) Pjūkleliai (Pachynematus spp.)  0,05
Žieminiai ir vasariniai rapsai Rapsiniai žiedinukai (Meligethes aeneus)
Rapsinės ir kryžmažiedės spragės (Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta nemorum)
Rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus napi, quadridens)
Ankštariniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus assimilis)
Ankštariniai gumbauodžiai (Dasineura brassicae)
Rapsiniai pjūkleliai (Athalia rosae) 
0,05 49 2
Žirniai, pupos Sitonai (Sitona lineatus), Žirniniai vaisėdžiai 
(Laspeyresia nigricana), Pupiniai amarai ( Aphis fabae) 
0,05 14 2
Žiediniai ir gūžiniai kopūstai Kryžmažiedės spragės (Phyllotreta spp.), Kopūstiniai paslėptastraubliai 
(Ceutorhynchus quadridens), Kopūstiniai pelėdgalviai (Manestra spp., Autographa spp.), Baltukai (Pieris spp.), Rapsiniai pjūkleliai 
(Athalia rosae),  Kopūstinė kandis 
(Plutella maculipennis), Amarai (Aphididae) 
0,05 7 2
Svogūnai, porai, česnakai  Tripsai (Thysanoptera), Kandis (Plutella)  0,05 7 2
Bulvės Kolorado vabalų lervos (Leptinotarsa decemlineata)  0,05 7 2
Amarai
Dekoratyviniai augalai  Amarai
Tripsai
Spragės
0,1 - 2

Purškimo laikas  

Ieviniai amarai sudaro dideles kolonijas ant javų stiebų ir lapų. Nuo šių kenkėjų reikia purkšti, jeigu javų krūmijimosi tarpsniu apnikta 50 proc. augalų ir ant augalo yra po 1–2 amarus, bamblėjimo tarpsniu – 50 proc. apniktų stiebų ir daugiau kaip po 10 amarų ant stiebo. 
Javiniai amarai labiau išplinta ant žiemkenčių varpų. Nuo javinių amarų reikia purkšti, kai javams išplaukėjus amarų apniktų stiebų randama 20–30 proc., o apnikto stiebo varpoje – vidutiniškai 2 – 3 amarai. 
Nuo švedinių muselių insekticidai naudojami javams turint 1–3 lapelius, kai šimtu entomologinio graibštelio dvigubu mostu sugaunama ne mažiau kaip 30 muselių, arba kai randama daugiau nei 10 proc. pažeistų daigų.  
Nuo tripsų insekticidai javuose naudojami kai šiais kenkėjais apnikta apie 50 proc. stiebų, o ant stiebo vidutiniškai randama 1–2 tripsai. Dauguma tripsų slepiasi po lapamakštėmis. 
Nuo spragių reikia purkšti pastebėjus pirmuosius pažeidimus.  
Nuo rapsinių žiedinukų reikia purkšti kai stiebo augimo tarpsniu vienam augalui tenka vidutiniškai 1–2 vabalai, butonizacijos tarpsniu – 3–4 vabalai. Purkšti reikia iki rapsų pražydėjimo, insekticidų naudojimas turi būti saugus bitėms. 
Kadangi ankštariniai gumbauodžiai kenkia rapsams dėdami kiaušinėlius į ankštarinio paslėptastraublio padarytas angas ankštaroje, tai viena iš pagrindinių apsaugos priemonių yra pastarųjų kontrolė. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai lauko krašte aptinkamvidutiniškai 0,5-2 paslėptastraubliai ant augalo. 
Nuo rapsinių pjūklelių insekticidus reikėtų naudoti, kai vidutiniškai randama po viena lervą ant augalo. 
Nuo sitonų pupinius augalus reikia purkšti, kai dygimo metu randama 5–10 vabalų viename kvadratiniame metre. 
Nuo žirninių vaisėdžių grūdams auginamus žirnius rekomenduojama purkšti insekticidais, kai dvejose gretimose feromoninėse gaudyklėse pagaunama 10 ar daugiau vaisėdžių. Dažniausiai vaisėdžių drugelių skraidymo pradžia sutampa su žirnių butonizacijos tarpsniu.  
Pupiniai amarai pupose paprastai pasirodo butonizacijos pabaigoje. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai amarai apninka 20 proc. augalų. 
Nuo kolorado vabalų lervų insekticidus rekomenduojama naudoti, kai kolorado vabalų lervos apninka 10 proc. kerų, ant kurių randama po 10–15 lervų. 

Atsparumo išsivystymo mažinimo priemonės 

Neatmetama galimybė, kad gali išsivystyti rapsinių žiedinukų ir koloradų vabalų atsparumas piretroidų cheminės grupės produktams, įskaitant ir Cyperkill 500 EC, todėl gali sumažėti insekticido efektyvumas. Insekticidą Cyperkill 500 EC būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų kenkėjų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas, neviršyti purškimų skaičiaus. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Nepurkšti profilaktiškai, purkšti tik pasirodžius kenkėjams. Jei įmanoma, naudoti sistemoje su kitų cheminių grupių insekticidais. 

Vandens kiekis 

Norint pasiekti optimalų efektyvumą, reikia tolygiai ir visiškai apipurkšti augalus. Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha. 

Tirpalo paruošimas 

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Cyperkill 500 EC ir likusį vandens kiekį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

Naudojimo apribojimai  

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Saugos priemonės 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Aplinkos apsauga  

Siekiant apsaugoti bites, rekomenduojama augalų apsaugos produktą naudoti ryte arba vakare. 

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Sandėliavimas   

Laikykite sandariai uždarytą saugioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, temperatūroje nuo -10 º C  iki + 25º C. Laikykite tik gamintojo taroje.

Tuščių pakuočių sunaikinimas 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

Pastaba! 

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas. 

® - Agriphar S.A. Belgija registruotas prekės ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l,  5 l