DECIS® MEGA

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: eltametrinas 50 g/l.

Sudėtyje yra petroleteris (sunkioji benzino frakcija)

Produkto forma: vandens emulsija

Sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naikina kenkėjus lauko, sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose. Insekticidas DECIS MEGA spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGAS 

Toksiškas prarijus. 
Dirgina odą. 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus naudojant didžiausią registruotą normą, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant žemės ūkio augalus ir 40 metrų apsaugos zoną purškiant sodo augalus iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus naudojant didžiausią registruotą normą, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant žemės ūkio augalus ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant sodo augalus iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l
Registracijos Nr.: 0336I/07. 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas/registracijos savininkas: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: 8 614 23997

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

DECIS MEGA yra sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio (veikia per virškinimo organus) veikimo. Veiklioji medžiaga veikia ardydama kenkėjų nervų sistemą. Insekticido efektyvumas priklauso nuo panaudotos normos arba tirpalo koncentracijos. Insekticidas pasižymi tokiu poveikiu: 

  • staigiu efektu, kai insekticido poveikis kenkėjams pasireiškia per keletą minučių;
  • maitinimosi instinkto praradimu. Tai apsaugo augalus nuo pažeidimų, nes kenkėjai daugiau nebesimaitina augalų dalimis, o pasišalina arba žūsta nuo bado.
  • trumpalaikiu atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu.

Panaudojimo laikas, normos  

DECIS MEGA naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius pažeidimus ant augalų. 

Augalai

Kenkėjai Norma, l/ha  Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo Didžiausias purškimų skaičius

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos 

Tripsai (Thysanoptera)
Lemai (Oulema spp.)
Pjūkleliai (Pachynematus spp.)
Balniniai gumbauodžiai (Haplodiplosis equestris) 
0,125-0,15 20 2
Amarai (Aphididae) 0,15
Žirniai, pupos Žirniniai amarai (Acyrthosiphon pisum)
Pupiniai amarai (Aphis fabae)
Žirniniai vaisėdžiai (Laspeyresia spp.)
Gumbeliniai straubliukai (Sitona lineatus) 
0,15 20 2
Žieminiai ir vasariniai rapsai  Rapsiniai žiedinukai (Meligethes aeneus)
Ankštariniai paslėptrastraubliai 
(Ceuthorhynchus spp.)
Ankštariniai gumbauodžiai (Dasineura brassicae)
Spragės (Phyllotreta spp.) 
0,125-0,15 20 2
Bulvės Kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata) 0,1-0,15 20 2
Maistinės bulvės Amarai (Aphididae) 0,15
Gūžiniai ir žiediniai kopūstai, brokoliai, griežčiai  Baltukai (Pieris spp.)
Kryžmažiedės spragės (Phyllotreta spp.)
Kopūstiniai pelėdgalviai (Mamestra brassicae)
Amarai (Aphididae) 
0,125-0,15 14 2
Morkos Morkinės musės (Psila rosae)  0,15 30 2

Augalai

Kenkėjai Norma, l/ha Tirpalo koncentracija, % Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo Didžiausias purškimų skaičius

Dekoratyviniai augalai

Cikadelės (Eupteryx collina)  0,15 0,015 - 2
Amarai (Aphis spp.) 0,25 0,025
Obelys, kriaušės Amarai (Aphis mali, Dysaphis devecta, Anuraphis subterranea)
Lapsukiai (Archips rosana, Tmetocera ocellana, Agyroploce variegana)
Obeliniai žiedgraužiai (Anthonomus pomorum)
Obuolinis vaisėdis (Cydia pomonella)
Pjūkleliai 
(Hoplocampa testudinea) 
0,15-0,25 0,015-0,025 30 2


Dėmesio!
DECIS MEGA naudojimas spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.
Rekomenduojamas vandens kiekis:
lauko augalams - 200- 400 l/ha,
daržo, sodo, dekoratyviniams augalams, spygliuočių ir lapuočių sodmenims medelynuose - 500-1000 l/ha.
Lietus praėjus 1 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui. 

Pastabos   

  • Žydinčių augalų plotus (net jei juose žydi piktžolės), o taip pat plotus esančius netoli žydinčių augalų, purkšti vakare, pasibaigus bičių skraidymui arba labai anksti ryte (nuo 21.00 iki 4.00 val.).
  • Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
  • Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu tolygiai padengti tirpalu visą augalo paviršių.
  • Produktas geriausiai veikia, kai temperatūra yra žemesnė nei 20ºC. Jei dieną temperatūra yra aukštesnė, tai rekomenduojama purkšti ryte arba vakare.
  • Naudojant DECIS MEGA dekoratyviniuose augaluose, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažame plotelyje ir įvertinti augalų jautrumą insekticidui.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Neatmetama galimybė, kad gali išsivystyti rapsinių žiedinukų ir koloradų vabalų atsparumas piretroidų cheminės grupės produktams, tame tarpe ir DECIS MEGA, todėl gali sumažėti insekticido efektyvumas. Insekticidą DECIS MEGA būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų kenkėjų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas, neviršyti purškimų skaičiaus. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Nepurkšti profilaktiškai, purkšti tik pasirodžius kenkėjams. Jei įmanoma, naudoti sistemoje su kitų cheminių grupių insekticidais. 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Į purkštuvo talpą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę, tuomet supilti tiksliai pamatuotą produkto kiekį. Gerai išmaišyti ir supilti likusį reikiamą kiekį vandens. Jei purkštuvas be hidraulinio maišytuvo, tirpalą išmaišyti mechaniškai. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Po darbo purkštuvą ir jo sudedamąsias dalis kruopščiai išplauti švariu vandeniu. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

LAIKYMAS 

Laikyti ne žemesnėje nei 0ºC ir ne aukštesnėje nei +30ºC temperatūroje, sandariai uždarytą, originaliame gamykliniame įpakavime, sausoje, vėdinamoje patalpoje, pašaliniams neprieinamoje vietoje. Laikyti toliau nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, toliau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų. Galiojimo laikas 2 metai. 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, anglies dioksidą. Netinkama gaisro gesinimo priemonė: aukšto spaudimo vandens srovė. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Informacija gydytojui. Veiklioji medžiaga deltametrinas priklauso sintetinių piretroidų cheminei grupei. Simptomai: parestezija, akių ir gleivinės sudirgimas, kosulys, krūtinės ląstos negalavimai, bronchinė hipersekrecija, plaučių edema, žemas kraujo spaudimas, širdies plakimas, šleikštulys ir pykinimas, viduriavimas, pilvo skausmai, seilėtekis, svaigulys, neryškus vaizdas, galvos skausmas, apatija, anoreksija, mieguistumas, koma, traukuliai, drebulys, skausmas, raumenų fascikuliacija. Nesumaišyti su apsinuodijimu fosforo organinėmis medžiagomis, neskatinti vėmimo, kad nepatektų produktas į plaučius. Priešnuodis nežinomas. Taikyti simptominį gydymą. 

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® - registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l