FASTAC® 50

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: alfa-cipermetrinas 50 g/l

Produkto forma​: koncentruota emulsija (EC)

Piretroidinis insekticidas naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse, pupose ir žirniuose, gūžiniuose, žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose. Insekticidas Fastac 50 sėkloms auginamuose špinatuose registruotas vadovaujantis Reglamento (EB) 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGAS 

Degūs skystis ir garai. 
Toksiškas prarijus. 
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Gali dirginti kvėpavimo takus. 
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. 
Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. 
Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą. 
Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. 
Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. 
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
NESKATINTI vėmimo. 
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens, sausų miltelių, putų ar anglies dvideginio gesintuvus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78 
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112 
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112 

Registracijos numeris: AS2-49I(2019) 
Pakuotė: 1 l, 5 l, 200 l 
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo 
Laikymas: aikomas temperatūroje nuo 0 iki +40ºC

Produktą registravo: BASF UAB, Sausio 13-osios 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva 
Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija 
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Žieminiai kviečiai, miežiai ir kvietrugiai 
0,25 l/ha Fastac 50 nuo amarų (Macrosiphum avenae, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum). Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-71.  
Paskutinį kartą purškiama 42 dienos iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2

Vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai 
0,25 l/ha Fastac 50 nuo amarų (Macrosiphum avenae, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum). Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-71.  
Paskutinį kartą purškiama 42 dienos iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius - 2 

Žieminiai rapsai 
0,20 l/ha Fastac 50 nuo spragių (Psylliodes spp.), rapsinių žiedinukų (Meligethes spp., ) ankštarinių gumbauodžių (Dasineura brassicae),  paslėptastraublių (Ceuthorrhynchus spp.). 
Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-59.  
Paskutinį kartą purškiama 49 dienų iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Vasariniai rapsai 
0,20 l/ha Fastac 50 nuo spragių (Psylliodes spp.), rapsinių žiedinukų (Meligethes spp., ) ankštarinių gumbauodžių (Dasineura brassicae),  paslėptastraublių (Ceuthorrhynchus spp.). 
Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-59.  
Paskutinį kartą purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Bulvės 
0,20 l/ha Fastac 50 nuo kolorado vabalų ir jų lervų (Leptinotarsa decemlineata). 
Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-59.  
Paskutinį kartą purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Žirniai 
0,20 l/ha Fastac 50 nuo gumbelinių straubliukų (Sitona lineatus), amarų (Acyrthosiphon pisum), vaisėdžių (Cydia nigricana).  
Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-59. 
Paskutinį kartą purškiama 7 dienos iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Pupos 
0,25 l/ha Fastac 50 nuo gumbelinių straubliukų (Sitona lineatus). 
Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-59. 
Paskutinį kartą purškiama 7 dienos iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Gūžiniai, žiediniai kopūstai ir brokoliai 
0,20 l/ha Fastac 50 nuo spragių (Phylotretta vittata), baltukų (Pieris rapae, Pieris brassicae), kandžių (Plutella maculipennis). 
Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-49. 
Paskutinį kartą purškiama 7 dienos iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Mažos apimties naudojimas: 
Sėkloms auginami špinatai 
0,15 l/ha Fastac 50 nuo tripsų (Thysanoptera), spragių (Alticini), maitvabalių (Silphidae), amarų 
(Aphidoidea), rapsinių žiedinukų (Brassicogethes aeneus). 
Augalai purškiami vegetacijos laiku, pradėjus plisti kenkėjams BBCH 10-59. 
Paskutinį kartą purškiama 7 dienos iki derliaus nuėmimo. 
Didžiausias purškimų skaičius – 2 

Fastac 50 naudojimas mažais plotais auginamiems augalams išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu. 
ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas. 

Veikimo būdas 

Fastac 50 – labai efektyvus, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas daugelio kenkėjų naikinimui žemės ūkio augaluose. Fastac 50 pasižymi kontaktiniu poveikiu, bei veikia per virškinimo organus. Insekticidas pasižymi ir repelentinėmis savybėmis, todėl juo nupurkšti augalai apsaugomi ilgą laikotarpį. 
Fastac 50 pradėkite purkšti pasirodžius kenkėjams. Norint gauti optimalų poveikį, reikia gerai apipurkšti augalus. 
Fastac 50 veikia ilgai, nes jis gerai prikimba prie vaškinio sluoksnio, dengiančio lapų paviršių, todėl sunkiai nuplaunamas lietaus, atsparus šviesos poveikiui, gerai veikia esant šiltam orui. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Kai kuriuose rapsų ir bulvių laukuose rastas žiedinukų ir kolorado vabalų atsparumas piretroidams, tame tarpe ir Fastac 50. Tais atvejais BASF rekomenduoja maišyti Fastac 50 su insekticidais turinčiais kitą veikimo būdą. Atsiradus atsparumui, naudokite insekticidus su visiškai skirtingu veikimo būdu. 

VANDENS KIEKIS 

Norint pasiekti optimalų veiksmingumą, reikia tolygiai ir visiškai apipurkšti augalus. Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha. 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Fastac 50 ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas. 

PURŠKIMAS 

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių. 

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS 

Fastac 50 gali būti maišomas su fungicidais, herbicidais, augimo reguliatoriais bei skystomis trąšomis. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). 
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS  

Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas. 

SANDĖLIAVIMAS 

Laikykite sandariai uždarytą saugioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.
 
® -  BASF registruotas prekės ženklas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 200 l