Fibro®

Insekticidas / Akaricidas

Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija

Fibro – insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų (PVY) apsaugoti ir vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių) soduose rausvosioms sodinėms erkėms (Panonychus ulmi) ir kriaušinėms blakutėms (Cacopsylla pyri) naikinti.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Fibro naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų (Y) apsaugoti ir vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių) soduose rausvosioms sodinėms erkėms (Panonychus ulmi) ir kriaušinėms blakutėms (Cacopsylla pyri) naikinti.

Bulvės

Fibro veiklioji medžiaga – parafino aliejus – padengia augalų paviršių, sudarydamas fizinį barjerą (plėvelę), trukdantį amarams pradurti bulvių lapus. Tai padeda išvengti bulvių Y viruso pernešimo.

Purškimo laikas

Purkšti profilaktiškai. Nuo sudygimo iki 1 savaitės iki bulvienojų desikavimo (BBCH 10–13 BBCH 89).

Purškimo norma

Naudoti 10 l/ha Fibro. Vandens kiekis: 200 – 400 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius: 8, mažiausias intervalas tarp purškimų 7 dienos.

Laikotarpis iki derliaus nuėmimo:

Laikotarpio iki derliaus nuėmimo Fibro nėra.

Vaismedžiai – obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos

Naikina rausvąsias sodines erkes (Panonychus ulmi). Nupurškus Fibro, peržiemoję kenkėjų kiaušiniai padengiami orui nelaidžia plėvele, trukdančia išsiristi erkių nimfoms.

Purškimo laikas

Purkškite, kai ant šakelių yra kiaušinių. Nuo pumpurų sprogimo iki raudonojo pumpuro tarpsnio (sėklavaisiams) arba iki taurėlapių atsivėrimo (kaulavaisiams) (BBCH 53–57).

Purškimo norma

Naudoti 20–30 l/ha Fibro. Vandens kiekis: 1000 – 1500 l/ha, koncentracija 2 l /100 l.

Kriaušės

Naikina kriaušines blakutes (Cacopsylla pyri).

Purškimo laikas

Pirmasis purškimas prieš kiaušinių padėjimą, antrasis, jei reikia, po 2 – 3 dienų. Nuo pumpurų sprogimo iki raudonojo pumpuro tarpsnio (BBCH 53–57).

Purškimo norma

Jei purškiama vieną kartą naudoti 20–30 l/ha Fibro. Vandens kiekis: 1000 – 1500 l/ha, koncentracija 2 l /100 l.

Jei purškiama 2 kartus, naudoti 20 l/ha Fibro normą.

Augalai

Kenkėjai

Didžiausia purškimo norma L/ha

Didžiausias purškimų skaičius

Augalo augimo tarpsnis ir purškimo laikas

Bulvės

Amarai kaip virusų pernešėjai

10 L/ha

8 purškimai

(mažiausiai 7 dienos tarp purškimų)

Purkšti profilaktiškai. Nuo sudygimo iki 1 savaitės iki bulvienojų desikavimo.

(BBCH 10–13-BBCH 89)

Sėklavaisiai, kaulavaisiai, kriaušės

Rausvosios sodinės erkės

2 L/ 100L

20–30 L/ha

1 purškimas per metus

Purkškite, kai ant šakelių yra kiaušinių.

Nuo pumpurų sprogimo iki raudonojo pumpuro tarpsnio (sėklavaisiams) arba iki taurėlapių atsivėrimo (kaulavaisiams) (BBCH 53–57)

Kriaušės

Kriaušinė blakutė

2 L/ 100 L

20–30 L/ha.

Jei purškiama 2 kartus, naudoti 20 l/ha Fibro normą.

Daugiausiai 2 purškimai per metus (mažiausiai 2 dienos tarp purškimų)

Pirmasis purškimas prieš kiaušinių padėjimą, antrasis po 2 – 3 dienų, jei reikia.

Nuo pumpurų sprogimo iki raudonojo pumpuro tarpsnio (BBCH 53–

57)

SELEKTYVUMAS

Gali būti sustabdytas bulvių augimas, kuris pasireiškia augimo ir gyvybingumo sumažėjimu. Produktas turi būti naudojamas, kai augalai yra sausi, geriausia vakare, kai apsiniaukę, kad būtų sumažintas galimas poveikis augalams.

TIRPALO PARUOŠIMAS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PRAŠOME ŠVELNIAI PRODUKTĄ SUPURTYTI, tai užtikrins

geresnį tirpalo paruošimą. Pusę purkštuvo talpos pripilti švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Supilti reikalingą Fibro kiekį. Tuščias pakuotes išplauti vandeniu tris kartus ir paplavas supilti į purkštuvo talpą.

Supilti  likusį  vandenį  ir  vėl  išmaišyti.  Maišyklė  turi  būti  įjungta  viso  purškimo  metu. Paruoškite tiek tirpalo, kiek reikia purškimui.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Užtikrinkite, kad po purškimo produkto neliktų arba jo liktų tik minimalus kiekis purkštuvo talpoje. Išplauti purkštuvo talpą švariu vandeniu tris kartus ir paplavas išpurkšti ant tam skirtų augalų, laikantis taisyklių.

Išsipylęs produktas turi būti surinktas ir sunaikintas laikantis nacionalinių reikalavimų. Naudoti tinkamas priemones, kad būtų išvengta aplinkos teršimo.

Nedelsiant po naudojimo, kruopščiai išplauti vandeniu visus purškimo įrenginius ir matavimo priemones. Paplavas ir švarias pakuotes sunaikinti laikantis nacionalinių reikalavimų.

LAIKYMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo šalčio.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams dirbantiems insekticidu Fibro apdorotuose plotuose būtina dėvėti apsauginius rūbus, mūvėti apsaugines pirštines ir avėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Svarbi informacija:

  • Nepalikti produkto per naktį.
  • Užtikrinti, kad purkštuvas ir ypač purkštukai buvo kruopščiai išplauti prieš purškimą, ypač kai produktas naudojamas po kitų produktų purškimo.
  • Prieš purškimą purkštuvas turi būti kruopščiai sukalibruotas.
  • Po purškimo nedelsiant išplauti purkštuvą.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Daugeliui produktų veikliųjų medžiagų gali atsirasti kenkėjų atsparumas. Dėl šios priežasties gali pasikeisti produkto veiksmingumas. Bendrai negalima numatyti atsparumo išsivystymo, kadangi yra daug augalų ir naudojimų galinčių tam padaryti įtaką. Todėl mes neprisiimame atsakomybės už žalą arba praradimus, kuriuos įtakoja atsparumo išsivystymas. Kad būtų sumažintas atsparumo išsivystymas, turi būti naudojamos rekomenduojamos normos. Daugelis faktorių gali įtakoti produkto veikimą. Pavyzdžiui: oro, dirvos sąlygos,  augalų veislės, augalų sėjomaina, purškimo laikas, purškimų skaičius, mišiniai su kitais produktais, organizmo atsparumo atsiradimas veikliosioms medžiagoms ir purškimo technika. Ypatingomis sąlygomis gali pasikeisti veiksmingumas arba gali būti pažeisti augalai.

Visos mūsų tiekiamos prekės yra aukštos kokybės ir jos yra tinkamos nurodytiems tikslams, bet mes negalime kontroliuoti jų maišymo, naudojimo, oro sąlygų purškimo metu ir po purškimo, kurios gali turėti įtakos produkto veikimui. Todėl gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ir pažeidimus, jei produktas netinkamai saugomas, naudojamas ar purškiamas.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Kenksminga

Pavojinga aplinkai

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

GAMINTOJAS

Pakuotė

5, 20 l.